Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej

Lidia Klat-Wertelecka
ISBN: 978-83-229-3020-5
Liczba stron: 388
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Badania zostały przeprowadzone w dwóch podstawowych płaszczyznach: materialnoprawnej i procesowoprawnej. Pierwszą płaszczyznę badawczą stanowi problematyka rozgraniczenia drogi egzekucji administracyjnej od drogi egzekucji sądowej, natomiast drugą - odnalezienie przesłanek niedopuszczalności egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozważania podjęte w pracy zostały przeprowadzone w formie studiów teoretycznych, badań analitycznoprawnych oraz badań empirycznych wyroków sądowych.

Wykaz skrótów
Rozdział I. Przedmiot, cel i metoda badań
Rozdział II. Istota przymusu administracyjnego
1. Przymus administracyjny na tle przymusu państwowego
1.1. Koncepcja przymusu państwowego i jego rodzaje
1.2. Pojęcie przymusu administracyjnego w teorii prawa administracyjnego
2. Przymus administracyjny a sankcje prawne w administracji
2.1. Pojęcie i rodzaje sankcji prawnych w administracji
2.2. Sankcja egzekucyjna a sankcja karna
2.3. Sankcja egzekucyjna a kara administracyjna
3. Pojęcie przymusu egzekucyjnego w administracji i granice jego stosowania
Rozdział III. Koncepcja niedopuszczalności egzekucji administracyjnej
1. Pojęcie postępowania egzekucyjnego a pojęcie egzekucji
2. Koncepcja dopuszczalności egzekucji administracyjnej
2.1. Poglądy nauki prawa egzekucyjnego na dopuszczalność egzekucji
2.2. Konstrukcja przesłanek dopuszczalności egzekucji administracyjnej
3. Założenia koncepcji niedopuszczalności egzekucji administracyjnej
3.1. Pojęcie niedopuszczalności egzekucji administracyjnej
3.2. Koncepcja przesłanek niedopuszczalności egzekucji administracyjnej
Rozdział IV. Przesłanki niedopuszczalności egzekucji administracyjnej ze względu na dopuszczalność drogi sądowej
1. Rozgraniczenie drogi administracyjnej i drogi sądowej w zakresie stosowania przymusu państwowego
2. Kryteria rozgraniczenia egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej
2.1. Przedmiot egzekucji administracyjnej a przedmiot egzekucji sądowej
2.2. Zakres podmiotowy dopuszczalności egzekucji administracyjnej a zakres podmiotowy dopuszczalności egzekucji sądowej
3. Kategorie przesłanek niedopuszczalności egzekucji administracyjnej ze względu na dopuszczalność drogi sądowej
3.1. Bezwzględne przesłanki niedopuszczalności drogi administracyjnej w egzekucji
3.2. Względne przesłanki niedopuszczalności drogi administracyjnej w egzekucji
3.3. Przesłanki czasowej i częściowej niedopuszczalności egzekucji administracyjnej
4. Kolizja kompetencyjna organów egzekucyjnych a niedopuszczalność egzekucji administracyjnej
Rozdział V. Przesłanki niedopuszczalności egzekucji administracyjnej w postępowaniu egzekucyjnym
1. Klasyfi kacja przesłanek niedopuszczalności postępowania egzekucyjnego
2. Materialne przesłanki niedopuszczalności postępowania egzekucyjnego
2.1. Przesłanki trwałej niedopuszczalności postępowania egzekucyjnego
2.1.1. Przesłanki przedmiotowe
2.1.2. Przesłanki podmiotowe
2.2. Przesłanki czasowej niedopuszczalności postępowania egzekucyjnego
2.2.1. Przesłanki przedmiotowe
2.2.2. Przesłanki podmiotowe
3. Formalne przesłanki niedopuszczalności postępowania egzekucyjnego
3.1. Brak tytułu wykonawczego lub jego wadliwość
3.2. Przesłanki dotyczące podmiotów postępowania egzekucyjnego
3.3. Naruszenie zasad wyboru środka egzekucyjnego
3.4. Niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym
3.5. Przesłanki niedopuszczalności faktycznej
4. Częściowa niedopuszczalność egzekucji we fragmencie postępowania egzekucyjnego
5. Przesłanki niedopuszczalności egzekucji wynikające z przepisów szczególnych
Rozdział VI. Konsekwencje prawne niedopuszczalności egzekucji administracyjnej
1. Konsekwencje prawne niedopuszczalności egzekucji administracyjnej ujawnionej w stadium wszczęcia postępowania egzekucyjnego
2. Konsekwencje prawne niedopuszczalności egzekucji administracyjnej ujawnionej w toku postępowania egzekucyjnego
3. Konsekwencje prawne niedopuszczalnej egzekucji administracyjnej po jej zakończeniu
4. Prawne gwarancje ochrony jednostki przed niedopuszczalną egzekucją administracyjną
Wnioski
Literatura
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter