Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom X

Leszek Bogunia (red.)
ISBN: 83-229-2228-0
Liczba stron: 410
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Prawo karne materialne

P. Góralski: O ewolucji negatywnej prewencji ogólnej w polskim ustawodawstwie karnym

R. Kaczor: Uwagi o celach kary na tle adt. 53 § 1 kodeksu karnego

A. Wojciukiewicz: Karnoprawne problemy karcenia małoletnich

K. Wytrykowski: Wpływ błędu co do znamienia zgody pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną

Prawo karne procesowe

A. Cader: Podstęp a swoboda wypowiedzi oskarżonego w świetle art. 171 k.p.k.

J. Gawin: Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego

A. Kaucz, B. Myrna: Czynności (postępowanie) sprawdzające w ujęciu kodeksu postępowania karnego

M. Kupiec: Warunkowe umorzenie postępowania karnego a wynikające z przestępstwa cywilne roszczenia majątkowe

K. Stocka: Domniemanie niewinności w postępowaniu karnym a środki masowego przekazu

J. Szczypińska: Zasada formalnego kierowania przez organ procesowy ekspertyzą w procesie karnym

E. Trybuchowska: Psychologiczny proces podejmowania decyzji sądowej

J. Witkowska: Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania wobec niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego i zastosowanie środków zabezpieczających

Prawo karne wykonawcze

J. Bielasiński: System zezwoleń i przepustek na czasowe opuszczenie zakładu karnego przez skazanego w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Zagadnienia wybrane

L. Bogunia: Nauka prawa karnego wykonawczego i dyscypliny pokrewne

T. Kalisz: Funkcje i zadania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

K. Maksymowicz: O wykonywaniu środka karnego pozbawienia praw publicznych

T. Mandecki: Prawo osób pozbawionych wolności do opieki medycznej na przykładzie systemów penitencjarnych Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski

W.G. Rodakiewicz: Okres próby warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności sprawców młodocianych w teorii i praktyce

Nauki pokrewne

W. Chlebuś: Środki karne o charakterze odszkodowawczym w praktyce orzeczniczej kolegiów do spraw wykroczeń

M. Pękalska: Kryminologiczne aspekty zabójstw z lubieżności

S. Skubisz: Wpływ afazji i agrafii na zmiany w cechach identyfikacyjnych pisma ręcznego na przykładzie choroby Alzheimera

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter