Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego

Artur Kozłowski, Barbara Mielnik (red.)
ISBN: 978-83-229-3028-1
Liczba stron: 440
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Cena: 39,90 PLN   15,00 PLN  

Tom zawiera materiały konferencji zorganizowanej we Wrocławiu 2008 r. przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Zagadnienie, któremu poświęcono kilkanaście referatów konferencyjnych, ma niezwykle złożony i wielowątkowy charakter. O tym, jak poważne budzi ono spory, świadczy brak powszechnie akceptowanej umowy międzynarodowej, kodyfikującej zasady odpowiedzialności międzynarodowej.

Zamieszczone w niniejszym tomie opracowania, choć nie wyczerpują bogatej problematyki, poruszają istotne kwestie (np. przestrzeganie praw autorskich w Chinach) które w ramach systemu prawa o odpowiedzialności międzynarodowej odnoszą się do przesłanek powstania stosunku odpowiedzialności międzynarodowej, jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz sposobów realizacji odpowiedzialności.

Przedmowa (Krzysztof Wójtowicz)
I. Państwa
Zdzisław Brodecki, Dorota Pyć, Odpowiedzialność prewencyjna w prawie morza Eugeniusz Piontek , Niektóre aspekty prawnomiędzynarodowe traktowania inwestorów zagranicznych w państwach przyjmujących
Katarzyna Karasiewicz, Odpowiedzialność państwa wobec inwestorów zagranicznych – uwagi na temat prawa właściwego
Joanna Kulesza, Odpowiedzialność państwa za naruszenie wielostronnych zobowiązań traktatowych na przykładzie zarządzania prawami autorskimi w Rosji
Piotr Szwedo, Odpowiedzialność Chin na podstawie porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)
Monika Niedźwiedź, Odpowiedzialność państw członkowskich względem Wspólnoty Europejskiej za naruszenie umów międzynarodowych mieszanych – uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Karolina Boiret, Alexandre Boiret, Odpowiedzialność państw członkowskich UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
Michał Kowalski, Interpretacja pojęcia napaści zbrojnej w świetle zasad odpowiedzialności międzynarodowej państw
Marek Wasiński, Odpowiedzialność państwa za naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w toku międzynarodowych operacji autoryzowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saramati
Artur Kozłowski, Rozważania nad odpowiedzialnością państwa za naruszenie zasady dobrej wiary
Edyta Marlena Lis, Okoliczności wyłączające bezprawność aktu państwa
II. Organizacje międzynarodowe
Jerzy Menkes, Stopniowy rozwój prawa odpowiedzialności organizacji międzynarodowych – wybrane problemy
Stefan Marek Grochalski, Działania organizacji międzynarodowych w przestrzeni kosmicznej
Tomasz Dubowski, Działania (akty) „ultra vires” w świetle odpowiedzialności organizacji międzynarodowych – wybrane zagadnienia
Marek Zieliński, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych przed sądami krajowymi
III. Osoby fizyczne
Karolina Wierczyńska, Relacja między odpowiedzialnością państwa a odpowiedzialnością jednostek w prawie międzynarodowym
Joanna Nowakowska-Małusecka, Zasada „aut dedere aut iudicare” jako podstawa odpowiedzialności karnej jednostek za zbrodnie międzynarodowe
Dagmara Kuźniar-Kwiatek, Międzynarodowy Trybunał Karny w systemie Narodów Zjednoczonych – rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w postępowaniu przed MTK
Bartłomiej Krzan, Kilka uwag o Specjalnym Trybunale dla Libanu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter