Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915)

Bożena Koredczuk
ISBN: 978-83-229-3209-4 
Liczba stron: 372
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 37,80 PLN   15,00 PLN  

W książce podjęto nowatorskie, interdyscyplinarne badania nad rolą inteligencji prawniczej – sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i profesorów prawa – działającej w XIX wieku w Królestwie Polskim w kształtowaniu kultury książki. Prawnicy, co wynikało z długoletniej tradycji tej profesji, stale mieli kontakt z dokumentami rękopiśmiennymi i drukowanymi. Z historycznego punktu widzenia pojęcie „kodeks” było znane zarówno prawnikowi jak i bibliologowi. Książka będąca przedmiotem materialnym i nośnikiem kultury duchowej stała się spoiwem łączącym kulturę książki z kulturą prawną, wpisując się w szeroko pojętą kulturę narodową. Juryści, wykonując swój wyuczony zawód podejmowali się dodatkowo prac wydawniczych jako drukarze, redaktorzy i edytorzy, zajmowali się dystrybucją księgarską oraz udzielali się jako bibliotekarze, fundatorzy i ofiarodawcy bibliotek, byli założycielami nowych książnic oraz gromadzili, często w sposób profesjonalny, księgozbiory domowe, a także spisywali piśmiennictwo polskie i opracowywali różnego typu bibliografie. Z racji wykonywanego zawodu zabierali głos w dyskusjach nad wolnością druku, cenzurą i prawami wydawniczymi w Królestwie Polskim, niejednokrotnie popadając w konflikt z władzą zaborczą. Podejmując te działania, choć z różnych pobudek, najczęściej ideowych, politycznych i ekonomicznych, wyróżniali się wśród innych przedstawicieli inteligencji swoją aktywnością na polu książki i bibliotek. Kontynuując tę działalność w sposób coraz bardziej profesjonalny, stawali się pełnoprawnymi pracownikami książki polskiej.

 • Wstęp

Rozdział I. Środowisko prawnicze w strukturach społecznych inteligencji polskiej w XIX wieku

 • Kształtowanie się inteligencji w społeczeństwie polskim w XIX wieku
 • Struktura społeczna i zawodowa inteligencji w Królestwie Polskim
 • Sytuacja inteligencji prawniczej w Królestwie Polskim
  • Kierunki i ośrodki kształcenia prawników w XIX wieku
  • Profesje prawnicze — ich rodzaje i specyfika
  • Zatrudnienie prawników Polaków w aparacie sądowniczym i administracyjnym Królestwa Polskiego
  • Pokolenia prawników w XIX wieku
  • Prawnicy — pracownicy książki i bibliotek

Rozdział II. Prawnicy jako wydawcy i księgarze

 • Redaktorzy, edytorzy, wydawcy i właściciele drukarń
  • Wydawnictwa zwarte
   • Wydawnictwa o profilu prawniczym
   • Publikacje z różnych dziedzin nauki i kultury
  • Wydawnictwa ciągłe
   • Periodyki prawnicze
   • Czasopisma społeczno-polityczne
    • Lata 1815–1830
    • Prasa powstania listopadowego
    • Okres międzypowstaniowy
    • Okres 1864–1915
   • Czasopisma naukowe i fachowe
   • Czasopisma literackie i kulturalne
   • Czasopisma satyryczno-rozrywkowe
 • Księgarze i antykwariusze

Rozdział III. Kultura czytelnicza inteligencji prawniczej. Gromadzenie książek

 • Kultura czytelnicza prawników Królestwa Polskiego
 • Biblioteki prywatne. Bibliofilstwo
 • Księgozbiory domowe

Rozdział IV. Działalność biblioteczna prawników. Mecenat

 • Biblioteki naukowe i fachowe
  • Biblioteki wyższych uczelni
  • Biblioteki przy towarzystwach naukowych i zrzeszeniach zawodowych
  • Biblioteki przy instytucjach wymiaru sprawiedliwości i organach administracji
 • Biblioteki powszechne i oświatowe
  • Czytelnie publiczne i biblioteki miejskie
  • Biblioteki szkolne
  • Biblioteki przy instytucjach dobroczynnych i filantropijnych. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
  • Biblioteki przy resursach
  • Biblioteki przy organizacjach półlegalnych i tajnych

Rozdział V. Udział prawników w opracowywaniu wydawnictw informacyjnych i źródłowych

 • Współautorzy wydawnictw informacyjnych bezpośrednich
  • Słowniki i encyklopedie ogólne
  • Encyklopedie i słowniki prawnicze i inne specjalne
 • Autorzy wydawnictw informacyjnych pośrednich
  • Bibliografie ogólne i specjalne
  • Bibliografie prawnicze
 • Redaktorzy publikacji źródłowych, w tym pomników prawa

Zakończenie

Słownik biograficzny prawników polskich podejmujących prace na polu książki i bibliotek w Królestwie Polskim w latach 1815–1915

Wykaz skrótów

Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury

 • Źródła rękopiśmienne
  • Warszawa
  • Kalisz
  • Kraków
  • Lublin
  • Łódź
  • Poznań
  • Sieradz
  • Wrocław
 • Źródła drukowane
  • Akty prawne, opracowania źródłowe aktów normatywnych
  • Roczniki i sprawozdania
  • Bibliografie, katalogi, spisy
  • Encyklopedie i słowniki, ogólne i specjalne oraz informatory biograficzne
  • Czasopisma .
  • Pamiętniki, autobiografie, wspomnienia i kroniki
  • Listy i korespondencja
  • Inne źródła
 • Opracowania

Summary

Резюме

Wykaz tytułów czasopism i gazet redagowanych, drukowanych i wydawanych przez prawników polskich w Królestwie Polskim

Indeks nazwisk, pseudonimów i inicjałów

Indeks nazw geograficznych

Spis rycin

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter