Studia Filmoznawcze 32. Bollywood - prawdy i mity

Grażyna Stachówna, Katarzyna Magiera (red.)
ISBN: 978-83-229-3203-2
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Monograficzny tom „Studiów Filmoznawczych” zatytułowany Bollywood – prawdy i mity jest czwartą polską publikacją poświęconą kinu indyjskiemu. W 14 artykułach przedstawiono szeroką panoramę zjawisk związanych z tym typem kina w wymiarze estetycznym, psychologicznym, socjologicznym, politycznym i handlowym: budowanie marki osobistej, gwiazdorskie wizerunki, bollywoodzkie klany rodzinne, moda, przełamywanie tabu. W tomie tradycyjnie znalazły się także recenzje i omówienia – m.in. książki B. Blocka Opowiadanie obrazem oraz U. Woźniakowskiej Bollywood. Pragnienie prawdy i tęsknota za mitem.

Grażyna Stachówna (Wprowadzenie)

I. ROZPRAWY I SZKICE

Paulina Śmigiel, Ashutosha Gowarikera lekcja patriotyzmu, czyli o roli kina indyjskiego w konstruowaniu tożsamości narodowej

Weronika Rokicka, Bollywood i polityka

Grażyna Stachówna, Czymże jest życie bez marzeń? — filmowa twórczość Sanjaya Leeli Bhansaliego

Krzysztof Lipka-Chudzik, Passion for Cinema. Twórczość filmowa Anuraga Kashyapa

Tatiana Szurlej, Sare Dźahan Se Aććha Hindustan Hamara? Zachód w filmach Karana Johara

Małgorzata Straszewska, Wyjście z tamilskiego „getta” — o przekraczaniu granic w twórczości Maniego Ratnama

Martyna Olszowska, Dirty Dancing w rytmie bolly. Bollywoodzkie remaki hollywoodzkich hitów

Katarzyna Gąsior, Bardzo długi spacer. Porównanie amerykańskiego filmu Spacer w chmurach

(1995) z indyjskim remakiem Kroki w chmurach (2000)

Jarosław Pietrzak, Wszyscy jesteśmy niedotykalni. Dialektyka materialistyczna Rebelianta Ketana Mehty

Katarzyna Magiera, Bollywoodzkie klany rodzinne

Agnieszka Surtel, Ja jestem po prostu fantastyczny! — gwiazdorski wizerunek Shah Rukha Khana w kontekście teorii uwodzenia Jeana Baudrillarda

Anna Siewierska, Budowanie marki osobistej na przykładzie aktorów z Bollywood

Jagoda Murczyńska, Kobiecy kostium i moda we współczesnych filmach bollywoodzkich

Marta Raczek, Czym różni się kawa z Karanem od kawy z Rose — specyfika indyjskiego talk-show a problem przełamywania tabu w telewizji indyjskiej

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

Łukasz Andrzejewski, Kłopot (zawsze) tkwi w szczegółach

Monika Czepielewska, Prezentacja książki Bruce’a Blocka Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych

Michał Drozdowski, Kino polskie 1989–2009. Historia krytyczna

Karol Szymański, Temat w poszukiwaniu autora

Joanna Nadolna, Bollywood, Dil Se!

Urszula Woźniakowska, Złoty ptak wśród gruzów upadłej metropolii

Uwagi na temat transkrypcji i transliteracji

TABLE OF CONTENTS

Grażyna Stachówna (Introduction)

I. ESSAYS AND SKETCHES

Paulina Śmigiel, Lesson in patriotism by Ashutosh Gowariker — The role of Indian cinema in

constructing national identity

Weronika Rokicka, Bollywood and politics

Grażyna Stachówna, What means life without the dreams? — the film works of Sanjay Leela Bhansali

Krzysztof Lipka-Chudzik, Passion for Cinema. The film works of Anurag Kashyap

Tatiana Szurlej, Sare Jahan Se Achchha Hindustan Hamara? The Western World in Karan Johar’s films

Małgorzata Straszewska, Coming out from Tamil “ghetto” — About crossing borders in Mani Ratnam’s films

Martyna Olszowska, Dirty Dancing to the bolly rhythm. Bollywood remakes of the Hollywood hits

Katarzyna Gąsior, A very long walk. American film A Walk in the Clouds (1995) and its Indian remake Dhaai Akshar Prem Ke (2000) — A comparison

Jarosław Pietrzak, We are all untouchable. The material dialectics of Mangal Pandey: The Rising by Ketan Mehta

Katarzyna Magiera, Bollywood family clans

Agnieszka Surtel, I’m Just fantastic! — The star image of Shah Rukh Khan in the context of Jean Baudrillard’s seduction theory

Anna Siewierska, Building personal brands on the example of bollywood actors

Jagoda Murczyńska, Women’s costumes and fashion in contemporary bollywood films

Marta Raczek, What is the difference between a coffee with Karan and a coffee with Rose — Specificity of the Indian talk-show and the problem of taboo breaking in Indian television

II. BOOK REVIEWS

Łukasz Andrzejewski, The trouble (always) lies in the details

Monika Czepielewska, The presentation of Bruce Block’s book The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media

Michał Drozdowski, Polish Cinema 1989–2009. A Critical History

Karol Szymański, The theme in searching for the author

Joanna Nadolna, Bollywood, Dil Se!

Urszula Woźniakowska, A bird of gold among the ruins of the fallen metropoly

Remarks on transcription and transliteration

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter