Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach

Natalia Bloch
ISBN: 978-83-229-3217-9
Liczba stron: 672
Format: A5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2011
Cena: 34,65 PLN   15,00 PLN  

Bohaterami tej książki są „urodzeni uchodźcy” – młodzi Tybetańczycy, którzy przyszli na świat już w Indiach, niejako dziedzicząc swój status po rodzicach. Stał się on główną osią, wokół której budują swoje autoidentyfikacje, o czym świadczy celowe podtrzymywanie stanu bezpaństwowości poprzez nieprzyjmowanie indyjskiego obywatelstwa. Przeczy to klasycznym teoriom uchodźstwa, które w przedłużającej się liminalności, interpretowanej jako obrzęd przejścia pomiędzy zerwaniem z dawnym życiem w kraju pochodzenia a ponownym „zakorzenieniem” w kraju przyjmującym, upatrują przyczyn społecznej degradacji i kryzysu tożsamości.

Diaspora tybetańska stanowi przykład pomyślnej reinterpretacji kategorii uchodźstwa, będącej źródłem podmiotowości i sprawczości. Jednocześnie jednak wytworzyła ona swoisty „uchodźczy reżim tożsamości”, narzucając jedną, oficjalną wersję tożsamości tybetańskiej. Książka analizuje proces powstawania takiego reżimu, który uczynił z „urodzonych uchodźców” więźniów ich wyidealizowanego i uromantycznionego wizerunku, oraz pokazuje szereg strategii oporu, jakie stosują wobec niego młodzi Tybetańczycy, walcząc o prawo do tworzenia własnych, alternatywnych autoprzedstawień.

Wprowadzenie

 • Uchodźstwo jako przedmiot badań
 • „Urodzeni uchodźcy” jako badana grupa: Tybetańczycy w Indiach
 • Metodyka
 • Stan badań i źródła
 • Autorefleksyjność badacza
 • Konstrukcja książki
 • Pisownia nazw i terminów obcych
 • Podziękowania

Rozdział I - Tło historyczne diaspory tybetańskiej

 •  Tybet zwany dawnym
  • Kultura tybetańska a bon
  • Państwo i społeczeństwo po wprowadzeniu buddyzmu
  • Relacje tybetańsko-chińskie
  • Tybet pod rządami Chińskiej Republiki Ludowej
 • Początki diaspory tybetańskiej
  • Ucieczka XIV Dalajlamy do Indii
  • Pierwsza fala uchodźców
  • Polityka separacji na uchodźstwie

Rozdział II - Polityczne aspekty funkcjonowania diaspory tybetańskiej w Indiach

 • Struktura władzy tybetańskiej na uchodźstwie
  • Konstytucja
  • Władza ustawodawcza
  • Władza wykonawcza
  • Władza sądownicza
 • Dalajlama jako przywódca polityczny
  • Generowanie międzynarodowego poparcia dla kwestii tybetańskiej
  • Negocjacje z władzami Chińskiej Republiki Ludowej
 • Główne założenia strategii politycznej Dalajlamy i jego rządu
  • Idea rzeczywistej autonomii
  • Dialog i kompromis
  • Zasada non-violence

Rozdział III - Czynniki i mechanizmy kształtujące współczesną kulturę młodego pokolenia uchodźców tybetańskich

 • Nowoczesna edukacja
  • Desakralizacja systemu edukacji
  • Język angielski jako język wykładowy
  • Pozyskiwanie świadomości historycznej i wiedzy o stosunkach międzynarodowych
  • Edukacja na rzecz demokracji
 • Laicyzacja społeczeństwa
  • Spadek liczby powołań do stanu duchownego
  • Nowoczesny mnich
  • Redefiniowanie buddyzmu
 • Kontakt z kulturą Zachodu i kraju osiedlenia
  • Dostęp do Internetu i innych środków masowego przekazu
  • Obozy uchodźców jako atrakcja turystyczna
  • Wpływy indyjskie a wpływy zachodnie
 • Czynniki ekonomiczne
  • Odejście od gospodarki pastersko-rolniczej
  • Problem bezrobocia i poszukiwanie pracy poza obozami
  • Zagraniczna emigracja zarobkowa

Rozdział IV - Konstruowanie uchodźczego dyskursu tożsamości tybetańskiej

 • Konstruowanie tożsamości narodowej: stawanie się Tybetańczykiem na uchodźstwie
  • Status uchodźcy jako kategoria wyobrażona
  • Polityka tożsamości jako reżim
  • Odchodzenie od tożsamości regionalnych i lokalnych
  • Kształtowanie postaw narodowych w szkołach
  • Tworzenie symboliki narodowej
  • Mit Tybetu jako utraconej Shambhali: konstruowanie „wyobrażonej ojczyzny” i retoryka powrotu
  • Budowanie powiązań transnarodowych
 • Adaptacja zachodnich kategorii społeczno-politycznych: „nowe tradycje” tybetańskie
  • „Wynajdywanie tradycji” w diasporze
  • Demokracja, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka
  • Równouprawnienie płci
  • Troska o środowisko naturalne
  • Wegetarianizm i prawa zwierząt

Rozdział V - Alternatywne tożsamości w młodym pokoleniu uchodźców tybetańskich

 • Praktyka życia politycznego
  • Postawy opozycyjne wobec polityki rządu uchodźczego
  • Radykalizacja metod realizacji celów politycznych
  • Redefiniowanie patriotyzmu
 • Opór przeciwko polityce „jednej” tożsamości
  • Centrum i peryferie: różne osie konstruowania tożsamości uchodźczej
  • Kompleks Tybetańczyka, który nigdy nie widział Tybetu: „urodzeni uchodźcy” a „nowi uchodźcy”
  • Dyskurs autentyczności: próby demitologizacji wizerunku „prawdziwego Tybetańczyka”

Podsumowanie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Słownik terminów tybetańskich, sanskryckich i hindi

Wykaz map

Wykaz fotografii, dokumentów i ilustracji

Najważniejsi rozmówcy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter