Prawo CCCXII. Czy koniec teorii prawa?

Paweł Jabłoński (red.)
ISBN: 978-83-229-3233-9
Liczba stron: 318
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Celem pytania Czy koniec teorii prawa? jest zainicjowanie namysłu metateoretycznego, który koncentrowałby się wokół dwóch związanych z sobą kwestii.

Po pierwsze więc, chodzi o zastanowienie się nad kondycją i przyszłością programu badawczego, który przez wiele lat wyznaczał kierunek rozwoju polskiej ogólnej refleksji o prawie. Jakkolwiek trudno byłoby mówić o konsekwentnie zbudowanej teorii w sensie metodologicznym, to jednak do końca lat osiemdziesiątych minionego wieku nasza dyscyplina dysponowała do pewnego stopnia spójnym, zorientowanym analitycznie paradygmatem. Jego kryzys wydaje się dzisiaj dosyć wyraźny.

Drugim kręgiem naszego zainteresowania, dopełniającym wyżej wskazany, jest kwestia statusu, zadań i profilu współczesnej polskiej teorii prawa ujętej jako dyscyplina badawcza i określanej także mianem „ogólnej refleksji nad prawem” czy szeroko rozumianej „filozofii prawa”. Kryzys dominującego do niedawna programu badawczego rodzi bowiem pytania o przyszły charakter uprawianego przez nas obszaru prawoznawstwa. Jeśli teoretycy prawa przestają czytać te same książki, więc i mówić tym samym językiem, to czy coś poza instytucjonalnymi ramami będzie ich jeszcze łączyło? Co pozwala mieć nadzieję na kompetentne słuchanie się i wzajemne rozumienie naukowców pracujących w oparciu o różne tradycje teoretyczne i filozoficzne w czasach wszechobecnej, rosnącej specjalizacji?

Wprowadzenie

I. WOKOŁ DIAGNOZY STANU POLSKIEJ TEORII PRAWA

ANDRZEJ BATOR, ZBIGNIEW PULKA, ADAM SULIKOWSKI, Czy koniec teorii prawa?

STANISŁAW KAŹMIERCZYK, Wertykalny i horyzontalny aspekt teorii prawa

JAROSŁAW NIESIOŁOWSKI, Teoria państwa i prawa wczoraj i dziś

JERZY ONISZCZUK, Problem przyszłości teorii prawa (kilka uwag)

SYLWIA WOJTCZAK, Wpływ piśmiennictwa anglojęzycznego z zakresu prawoznawstwa na zmianę paradygmatu polskiej teorii prawa

KAMIL ZEIDLER, Czy koniec teorii prawa — co nam podpowiada historia filozofii analitycznej?

 

 

II. WOKOŁ ZMIAN W SPOSOBIE POJMOWANIA PRAWA

HANNA DĘBSKA, Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność „pozytywizacji

wartości”

ANDŻELIKA GODEK, Czy koniec teorii wykładni prawa? Kilka uwag o możliwych rozwinięciach derywacyjnej koncepcji wykładni Macieja Zielińskiego na wykładnię prawa w erze postakcesyjnej z wewnętrznej perspektywy interpretacyjnej

GRZEGORZ GÓRALCZYK, Samodzielność pojęciowa prawa gospodarczego jako problem analitycznej teorii prawa

ANDRZEJ GRABOWSKI, W stronę postpozytywizmu prawniczego. Szkic z metodologii prawoznawstwa

PRZEMYSŁAW KACZMAREK, Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora

JAROSŁAW MIKOŁAJEWICZ, O niemożliwości stworzenia pozateoretycznego obrazu rzeczywistości instytucjonalnej

MACIEJ PICHLAK, Rożnica poglądów na tożsamość prawa w polskiej teorii

PAWEŁ SUT, Kryzys gwarancyjnej roli prawa a prawoznawstwo

 

III. WOKOŁ SPOROW O STRUKTURĘ I SPECYFIKĘ OGOLNEJ REFLEKSJI NAD PRAWEM

JERZY ZAJADŁO, Filozofia prawa a teoria prawa we współczesnej jurysprudencji niemieckiej

ANTONI KOŚĆ, Filozofia prawa jako nauka

ŁUKASZ PIKUŁA, Transcendentalizm jako metoda konstrukcyjna filozofii prawa na przykładzie

neokantyzmu szkoły marburskiej

JADWIGA POTRZESZCZ, Zadania współczesnej teorii i filozofii prawa w warunkach akceptacji

niepozytywistycznej koncepcji prawa

PAWEŁ SKUCZYŃSKI, Pojęcie standardu metodologicznego a zadania teorii prawa

MACIEJ WOJCIECHOWSKI, Postęp nauk społecznych a teoria prawa

PAWEŁ JABŁOŃSKI, Postawa filozoficzna i afilozoficzna w namyśle nad teorią prawa. Rzecz o aktualności metateoretycznych ustaleń Jerzego Wróblewskiego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter