Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach

 Bogusława Dobek-Ostrowska
ISBN: 978-83-229-3183-7
Liczba stron: 204
Rok wydania: 2011

Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej miał ogromny wpływ na przeobrażenia dokonujące się w sektorze mediów masowych. Zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne wraz z rozwojem technologicznym wpłynęły na dynamikę dokonujących się przeobrażeń i wykształcenie się demokratycznych systemów medialnych.

Tematem książki jest rozwijający się dynamicznie system medialny w Polsce, poddawany oddziaływaniom rozmaitych instytucji i sił zewnętrznych. Szczegółowa analiza relacji między uczestnikami polskiej sceny politycznej a mediami wraz ze studium zawartości polityki w polskich mediach prowadzi w sposób naturalny do dwóch wymiarów systemu medialnego D. Hallina i P. Manciniego — paralelizmu politycznego oraz poziomu dziennikarskiego profesjonalizmu. Analiza porównawcza wzbogacona o koncepcję kultury dziennikarskiej, koncepcję logiki mediów i logiki partyjnej oraz zróżnicowane studia empiryczne umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania: Ile mediów jest w polityce? Ile polityki jest w mediach? Czy politycy nadal kontrolują media i odgrywają rolę dominującą tak jak w starym reżimie? Czy stare, niedemokratyczne praktyki odeszły do historii? W którym kierunku podąża system medialny w Polsce? Czy ulega globalizacji i komercjalizacji z wszystkimi ich skutkami? Jakie przeobrażenia dokonują się w pracy dziennikarza w Polsce? Jak na zachodzące współcześnie zmiany reagują odbiorcy mediów masowych?

Na początku lat 90. XX wieku wielu badaczy twierdziło, że systemy medialne w państwach postkomunistycznych ewoluują w kierunku rozwiązań obserwowanych w krajach Europy Południowej. Po dwudziestu latach twierdzenia akcentujące dogłębną kontrolę państwa oraz daleko idące upolitycznienie są coraz częściej podważane. Postępujące procesy komercjalizacji, konwergencji, koncentracji własności, globalizacji czy europeizacji polityki medialnej sprawiają, że system medialny w Polsce jest na rozdrożu między modelem liberalnym a modelem spolaryzowanego pluralizmu, choć coraz częściej można zaobserwować cechy wspólne z ciągle ewoluującymi systemami zaliczanymi do modelu demokratycznego korporacjonizmu, co wydaje się potwierdzać analiza nagłośnienia polityki w polskich mediach.

Wstęp

Rozdział 1. Polscy dziennikarze i ich kultura zawodowa

1.1. Profesjonalizm dziennikarski a kultura dziennikarska — rozważania wstępne

1.2. Charakter i struktura grupy zawodowej dziennikarzy

1.2.1. Rozwój szkolnictwa zawodowego po 1989 r. i problem dostępu do zawodu

1.2.2. Charakterystyka zawodowa dziennikarzy

1.3. Autonomia dziennikarska

1.4. Normy i etyka zawodowa

1.4.1. Kodeksy etyki dziennikarskiej i uregulowania normatywne

1.4.2. Praktyka stosowania norm etycznych

1.5. Dziennikarstwo jako służba interesowi publicznemu

1.6. Instrumentalizacja a instytucjonalne role mediów

1.7. System odpowiedzialności mediów (Media Accountability System)

Podsumowanie: Deprofesjonalizacja zawodu w Polsce

Rozdział 2. Media masowe w logice aktorów politycznych

2.1. Logika partyjna a logika mediów

2.2. Pojęcie i wymiary paralelizmu politycznego

2.2.1. Wyznaczniki stronniczości politycznej

2.2.2. Stopień upartyjnienia mediów

2.2.3. Stopień integracji personelu mediów i elit politycznych

2.2.4. Modele relacji aktorów politycznych i mediów masowych

2.3. System partyjny a system medialny w Polsce — wzajemne zależności

2.3.1. Demokratyzacja systemu politycznego a paralelizm polityczny

2.3.2. Polski system partyjny i jego odbicie w mediach w drugiej dekadzie demokratycznych zmian

2.3.3. Konsekwencje interwencji aktorów politycznych w system medialny

2.4. Logika polskich partii politycznych w ich relacjach z mediami

2.4.1. Prawo i Sprawiedliwość

2.4.2. Platforma Obywatelska

2.4.3. Sojusz Lewicy Demokratycznej

2.4.4. Polskie Stronnictwo Ludowe

Podsumowanie: Brak paralelizmu politycznego, logika mediów w natarciu

Rozdział 3. Mediatyzacja polityki — dziennikarze i politycy w procesie tworzenia zawartości mediów

3.1. Mediatyzacja i jej konsekwencje w nagłośnieniu polityki w mediach

3.1.1. Pojęcie i wymiary mediatyzacji polityki

3.1.2. Wskaźniki mediatyzacji polityki

3.1.3. Typy nagłośnienia medialnego

3.1.4. Formy i praktyki stronniczości mediów

3.2. Nagłośnienie polityki w głównych mediach ogólnopolskich

3.2.1. Zaangażowanie polityczne dzienników ogólnokrajowych

3.2.2. Fenomen polskiego rynku czasopism opiniotwórczych

3.2.3. Paralelizm systemowy nadawców publicznych

3.2.4. Negatywizm prywatnych stacji radiowych i telewizyjnych

Podsumowanie: Stronniczość polityczna versus stronniczość strukturalna

Zakończenie

Aneksy

Summary

Literatura

Indeks nazwisk

Indeks nazw i pojęć

Spis rysunków, tabel i ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter