Jak pisać historię żydowską?

Moshe Rosman
ISBN: 978-83-229-3181-3
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2011 (dodruk: 2017)

Książka Moshego Rosmana składa się z ośmiu rozdziałów, w których autor bada wyzwanie, jakie historii w ogóle, a historii Żydów w szczególności, rzuciła ponowoczesność. Choć z uwagą studiuje on prace wielu znanych postmodernistów, stanowisko, jakie wobec nich zajmuje, jest zasadniczo krytyczne. Rosman wierzy jednak, że ponowoczesną perspektywę można połączyć z naukami historycznymi, jeśli dalej będą one oparte na badaniach źródłowych i krytycznej analizie. W swoich tekstach rozważa takie problemy, jak określenie podstawowych zagadnień w badaniu historii i kultury Żydów, periodyzacja, metodologia i geografia historii żydowskiej, związek kultury żydowskiej z innymi kulturami, kwestia gender w badaniu historii Żydów i inne.

Książka Rosmana ukazała się już po angielsku i po hebrajsku, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie i żywe dyskusje. To nie tylko lektura obowiązkowa dla wszystkich piszących historię, ale także dla tych, którzy ją czytają i pragną lepiej zrozumieć.

Przedmowa

Wprowadzenie. Pisanie historii w klimacie ponowoczesnym

ROZDZIAŁ 1. Historiografi a żydowska. Kilka kwestii wstępnych

Kim są Żydzi?

Czy jednolita, spójna historia?

Galut: dobry dla Żydów?

Jak dopasować Żydów do historii?

Którą metahistorię wybrać?

Metahistoria jako przeznaczenie

ROZDZIAŁ 2. Okres ponowoczesny w historii żydowskiej

Defi nicje żydowskiej nowoczesności

Kiedy coś jest nowoczesne? • Meyer kończy dyskusję • Nowa periodyzacja Jonathana Israela

Żydowska ponowoczesność wobec żydowskiej nowoczesności

Przyrost demograficzny • Rozprzestrzenienie geograficzne • Polityczna i prawna emancypacja oraz obywatelstwo na wzór zachodni • Idee narodowe • Integracja ekonomiczna • Społeczność „dobrowolna” • Integracja kulturowa i społeczna • Oświecenie, sekularyzacja i upadek tradycji • Ciągłość

Nowe wyzwania okresu ponowoczesnego

Relacje Izrael–diaspora • Ekonomia tożsamości żydowskiej • Reewaluacja żydowskości • Kto jest Żydem?

Ponowoczesność niefilozoficzna

ROZDZIAŁ 3. Historia a granice

Rewizja pojmowania żydowskiego czasu i przestrzeni

Koncepcja transgeograficzna

Geografi a polityczna a wyznaczanie ram historycznych

Podejście ponadnarodowe

Geografi a sieci społecznej, kulturalnej i ekonomicznej

ROZDZIAŁ 4. Hybryda z czym? Związki kultury żydowskiej z innymi kulturami

Koncepcje kultury polskich Żydów

Hybrydalność a kwestia żydowska

Którą metahistorię wybrać?

Dlaczego studia żydowskie?

ROZDZIAŁ 5. Żydowski wkład w (wielokulturową) cywilizację

Klasyczny dyskurs wkładu

Dyskurs wkładu jako wrogość słowna

Starsze wersje dyskursu wkładu

Współczesny dyskurs wkładu

ROZDZIAŁ 6. Wprowadzenie do badań nad historią kultury żydowskiej

Historia kultury

Kwestie kultury

Zwodniczość analizy historystycznej • Model wpływu kulturowego versus model polisystemu • Miejsce nie-Żydów w kulturze żydowskiej • Przejście od kultury ustnej do pisanej • Norma versus praktyka • Genderyzacja społeczeństwa • Miejsce kabały

Wnioski

ROZDZIAŁ 7. Hybrydalność metodologii. Żydowska historiografi a a metody folklorystyki

Rdzeń prawdy?

Typowe źródła?

Metodologia właściwa historii?

ROZDZIAŁ 8. Historia kobiet żydowskich: początki i falstart. Przypadek Jacoba Katza

Katz jako funkcjonalista

Katz jako badacz historii społecznej — o kobietach

Katz zmienia kierunek

Katz jako badacz historii intelektualnej — o kobietach

Zakończenie. Historia żydowska a ponowoczesność: wyzwanie i pojednanie

Bibliografia

Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter