Zachowania dysfunkcyjne. Uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania

Alicja Lisowska, Jacek Kurzępa (red.)
ISBN: 978-83-229-3223-0
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Interesująca książka wprowadzająca w problematykę zachowań dysfunkcyjnych, które zagrażają stabilności i integralności współczesnych społeczeństw. Autorzy odwołują się zarówno do delikatnych, subtelnych czy wręcz intymnych aspektów funkcjonowania jednostek, jak również zwracają uwagę na przyczyny zachowań destrukcyjnych w przestrzeni społecznej. Oprócz warstwy poznawczej w książce zaprezentowane zostały funkcjonujące obecnie metody rozwiązań zachowań destrukcyjnych w przestrzeni społecznej. Ten ostatni wątek jawi się jako szczególnie cenny, autorami artykułów są bowiem osoby pracujące w obszarach problemowych i aktywnie działające na rzecz prewencji oraz minimalizacji skali występujących problemów.

Wstęp

Część pierwsza

Teoretyczne konteksty rozważań o zachowaniach dysfunkcyjnych

Kazimierz Dziubka, Stylizacje podmiotowości i tożsamości w ujęciu indywidualizmu ekspresyjnego

Jacek Kurzępa, Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ryzykownych w obszarze seksbiznesu w Polsce

Alicja Lisowska, Portret „nieletniej” osoby prostytuującej się w oczach rówieśników oraz dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska

Arkadiusz Domagała, Gwałt i przemoc seksualna jako szczególne formy przemocy politycznej

Agnieszka Florczak, Społeczność międzynarodowa wobec zjawiska handlu ludźmi

 

Część druga

Działania praktyczne wobec zachowań dysfunkcyjnych

Katarzyna Urbaniak, Doświadczenia w niesieniu pomocy osobom wychodzącym z prostytucji

na przykładzie wrocławskiego „Matecznika”

Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, Pracownicy instytucji pomocowych

o prostytucji „nieletnich” na Dolnym Śląsku

Anna Lechowska, Dziecko krzywdzone — rodzaje zachowań przemocowych i ich konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego dziecka

Joanna Garnier, Problematyka niepełnoletnich ofiar handlu ludźmi i komercyjnego wykorzystywania

seksualnego w praktyce Fundacji La Strada

Jakub Śpiewak, Wykorzystanie seksualne dziecka w myśl artykułów Kodeksu karnego po 2010 roku

Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Profilaktyka i poradnictwo w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu

Noty o autorach

 

 

Introduction

Part one

Theoretical context for the discussion on dysfunctional behaviours

Kazimierz Dziubka, Stylizations of Individuality and Identity from the Perspective of Expressive Individualism

Jacek Kurzępa, Social and Cultural Determinants Influencing Risky Behaviours in Sex Business in Poland

Alicja Lisowska, A Portrait of an Under-Age Prostitute in the Eyes of Peers and Adult Inhabitants

of Lower Silesia

Arkadiusz Domagała, Rape and Other Sexual Violence as Specific Forms of Political Violence

Agnieszka Florczak, International Community vs. Human Trafficking

 

Part two

Practical actions against dysfunctional behaviours

Katarzyna Urbaniak, Experience in Providing Support to Persons Who Want to Get Out of

Prostitution on the Basis of Wrocław’s “Matecznik”

Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, Support Organizations’ Personnel on Under-Age Prostitution in Lower Silesia

Anna Lechowska, An Abused Child — Types of Violent Behaviour and Their Consequences for Psychosocial Development of a Child

Joanna Garnier, Under-Age Victims of Human Trafficking and Commercial Sexual Exploitation in Practice of La Strada Foundation

Jakub Śpiewak, Child Sexual Abuse in the Penal Code after 2010

Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Prevention and Counselling in Dominican Information Centre for the New Religious Movements and Sects in Wrocław

Notes on authors

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter