Wrocławskie Studia Politologiczne 12/2011

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Zeszyt 12 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” zawiera artykuły z zakresu teorii polityki i metodologii (np. dotyczące metatypologii zjawiska polityki, systemu politycznego Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia wzorca poliarchii przyjętego przez Dahla, sytuacji małych partii we współczesnych demokracjach, instytucjonalizacji systemu partyjnego czy mediacji w administracji); stosunków międzynarodowych (np. na temat teorii elementów semistrukturalnych, atrybutów mocarstwowości na przykładzie USA i Federacji Rosyjskiej, polityki współczesnej Brazylii, a także afrykańskich elit politycznych); integracji europejskiej (np. odnoszące się do praktycznego wymiaru deliberacji w UE czy integracji społecznej i kwalifikowalności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki) oraz inne, dotyczące np. ścigania i karania sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych i po zakończeniu zimnej wojny, kulturowych uwarunkowań przywództwa politycznego w Chinach czy powojennych losów Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku.

Zeszyt zamykają recenzje opublikowanych ostatnio książek z dziedziny politologii.

Teoria polityki i metodologia

 • ANDRZEJ CZAJOWSKI, Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska
 • ANNA DZIDUSZKO-ROŚCISZEWSKA, Jak daleko od wzorca poliarchii, przyjętego przez Dahla, odbiega system polityczny Stanów Zjednoczonych?
 • PIOTR SULA, Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach
 • BARTOSZ ŻABKA, Instytucjonalizacja systemu partyjnego. Stan badań i perspektywy
 • JACEK ŻOŁĄDŹ, Mediacja w sferze administracji publicznej jako przedmiot badań politologicznych

Stosunki międzynarodowe

 • ANDRZEJ DYBCZYŃSKI, Teoria elementów semistrukturalnych
 • ŁUKASZ GAJEWSKI, ARLETA RENTZ-TYLIŃSKA, Porównanie atrybutów mocarstwowości na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej
 • JOWITA MIKOŁAJCZYK, Współczesna Brazylia: główne kierunki w polityce wewnętrznej i mię­dzynarodowej
 • ALEKSANDER SMARDZ, Afrykańskie elity polityczne. Problemy badawcze

Integracja europejska

 • ANNA BARANOWSKA, Praktyczny wymiar deliberacji w Unii Europejskiej
 • KATARZYNA BEJMA, KAROLINA KICHEWKO, Integracja społeczna i kwalifikowalność w Pro­gramie Operacyjnym Kapitał Ludzki
 • JERZY JUCHNOWSKI, Confederation or Federation and Primary Factors of Integration of Europe in Polish Socialist Thought
 • BESA SHAHINI, PETRIT DOLLANI, Costs and Benefits of European Integration — the Albanian Case

Varia

 • ARKADIUSZ DOMAGAŁA, Ściganie i karanie sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych po zakończeniu zimnej wojny
 • BARTOSZ SMOLIK, Kulturowe uwarunkowania przywództwa politycznego w Chinach kontynentalnych — przykład konfucjanizmu
 • EWA WASZKIEWICZ, Żydowscy mieszkańcy Dolnego Śląska. Od okresu powojennego do współczesności

Recenzje

 • SARA BINZER HOBOLT, Europe in Question. Referendums on European Integration (Anna Baranowska)
 • MATTHEW HINDMAN, The Myth of Digital Democracy (Marta Dorenda-Zaborowicz)
 • JOANNA DZWOŃCZYK, Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku (Marta Dorenda-Zaborowicz)
 • IZABELA GRABOWSKA-LUSIŃSKA, MAREK SOKÓLSKI, Emigracja ostatnia? (Ewelina Garbicz)
 • MARCIN FLORIAN GAWRYCKI, AGNIESZKA BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA (red.), Liga Narodów wybranych (Tomasz Klin)
 • PAWEŁ KUCZMA, Lobbing w Polsce (Mariusz Piestrak)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter