Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1919

Maciej Marszał, Mirosław Sadowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3033-5
Liczba stron: 464
Format: B5, oprawa broszurowa
Cena: 36,75 PLN   15,00 PLN  

Na szlakach Niepodległej to plon konferencji, która odbyła się 6 listopada 2008 r. w związku z obchodami 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poruszane w książce zagadnienia dotyczą polskiej myśli politycznej i prawnej w latach 1918-1939. Autorzy, znani historycy, prawnicy, specjaliści w dziedzinie doktryn politycznych, zastanawiają się nad ciągłością polskiej państwowości, rozważają dążenia elit politycznych do odbudowy kraju jako mocarstwa regionalnego, a także początki idei polskiego kolonializmu, analizują między innymi koncepcje federacyjne głoszone przez piłsudczyków, przybliżają czytelnikom myśl prawniczą i wymiar sprawiedliwości oraz spory o kształt prawa karnego II RP. Wszystkie zagadnienia ukazane zostały w szerokim kontekście historycznym i społecznym. Nie zabrakło też takich tematów, jak samorząd terytorialny, polityka społeczna, partie katolickie czy "indywidualistyczna polska psychika". Poruszono również kwestie stosunków polsko-czechosłowackich w okresie konferencji pokojowej w Paryżu w latach 1919-1920.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Maciej Marszał, Mirosław Sadowski, Na szlakach Niepodległej – słowo wstępne
Janusz Sondel, Ius postliminii jako podstawa uznania ciągłości I i II oraz II i III Rzeczypospolitej
Marek Kornat, Polska Odrodzona czy państwo nowe? Zagadnienie ciągłości i zerwania w dziejach porozbiorowych
Michał Śliwa, Niepodległość – demokracja – socjalizm. Nowe wyzwania i problemy ideowe polskich socjalistów w Drugiej Rzeczypospolitej
Krzysztof Kawalec, Mit „wielkiej” Polski jako element dziedzictwa roku 1918
Iwona Barwicka-Tylek, Cnotliwy obywatel – dobre prawo – skuteczna władza. Myśl polityczna XX-lecia międzywojennego w poszukiwaniu fundamentów silnego państwa
Bogdan Szlachta, Państwo jako naród czy jako prawo? O pewnym wątku konserwatywnej krytyki Konstytucji marcowej
Włodzimierz Bernacki, Kryzys demokracji w polskiej myśli liberalnej okresu międzywojennego
Barbara Pawełko, Idea krajowa w myśli Michała Römera przed I wojną światową
Mateusz Nieć, Obóz narodowy wobec prób odzyskania niepodległego państwa polskiego w latach 1914–1918 (poglądy i stanowiska Kraju)
Marek Maciejewski, Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej
Maciej Marszał, Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934–1939
Grzegorz Ławnikowicz, Idea uspołecznienia państwa w myśli polityczno-prawnej polskiego międzywojnia
Władysław T. Kulesza, Koncepcje Kazimierza Świtalskiego dotyczące reformy ustroju państwa w okresie międzywojennym
Jacek Srokosz, Krytyka demokracji i parlamentaryzmu w myśli Stanisława Cara
Małgorzata Łuszczyńska, Filozofi a prawa w Polsce okresu międzywojennego
Anna Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej – wielkie zamierzenia, trudne rozstrzygnięcia
Józef Koredczuk, Spory o kształt prawa karnego w Polsce międzywojennej
Sebastian Ziembicki, Komparatystyka prawnicza Rafała Lemkina w XX-leciu międzywojennym
Adam Bosiacki, Doktryny samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej
Jacek Przygodzki, Koncepcje podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1921
Radosław Antonów, Polska polityka społeczna w dwudziestoleciu międzywojennym
Jacek Bartyzel, Psychologiczno-historyczny charakter Polski w historiozofi i i psychologii dziejowej Jana Karola Kochanowskiego
Łukasz Machaj, O kapitalizmie, komunizmie i nowym ustroju gospodarczym – publicystyka Stanisława Piaseckiego na łamach „Prosto z mostu” (1935–1936)
Paweł Fiktus, Polska myśl kolonialna u progu Drugiej Rzeczypospolitej
Artur Łuszczyński, Polska i Czechosłowacja – dwa modele odradzania państwowości na początku XX wieku
Marek Białokur, Powstanie I Republiki Czechosłowackiej i jej polityka wobec Polski w pierwszych miesiącach niepodległości w myśli politycznej działaczy obozu narodowo- demokratycznego
Jarosław Macała, Problem tzw. partii katolickiej w II RP
Kazimierz Ostaszewski, Recepcja społecznych encyklik papieskich w programach stronnictw chrześcijańsko-demokratycznych w Polsce w latach 1918–1939
Jakub Jerzy Skoczylas, Ustrój polityczny Polski w poglądach Stanisława Starzyńskiego
Paweł Sydor, Myśl polityczna i prawna polskiego ruchu trockistowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Arkady Rzegocki, Kilka refl eksji o znaczeniu pojęcia „racja stanu” w polskiej myśli politycznej
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter