Prace Psychologiczne LX. Transgresje - innowacje - twórczość

Bogna Bartosz, Alicja Keplinger, Maria Straś-Romanowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3235-3
Liczba stron: 476
Cena: 37,00 PLN   

Transgresjonizm od dawna jest obecny w antropologii filozoficznej. W psychologii pojęcie transgresji zaistniało dzięki Józefowi Kozieleckiemu, według którego psychotransgresjonizm jest kierunkiem doskonale wpisującym się w logikę współczesnej cywilizacji i odpowiadającym na jej wyzwania, z których jednym z najważniejszych jest przekraczanie granic. To za sprawą zachowań transgresyjnych dokonuje się postęp cywilizacyjny we wszystkich sferach życia ludzkiego — w sferze materialnej, gospodarczej, społecznej, obyczajowej i symbolicznej; rozwija się nauka, kultura, sztuka; zmieniają się przekonania, postawy, dążenia i formy działań. Niniejsza publikacja zawiera różnorodne teksty dotyczące problematyki szeroko rozumianych zachowań transgresyjnych.

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Słowo wstępne (Maria STRAŚ-ROMANOWSKA)

Część I. Konteksty interdyscyplinarne. Transgresje: konteksty psychologiczne, socjologiczne, filozoficzne

Czesław S. NOSAL, Józef KOZIELECKI, Teoria transgresji po 30 latach: główne założenia, problemy i niektóre mechanizmy transgresji

Aleksandra TOKARZ, Monika TRZEBIŃSKA, Anna PIECHOTA, Motywacje działań transgresyjnych

Olga URBAN, Transgresyjność ludzkiej jednostki jako przedmiot badań psycho- i socjologicznych

Iwona KOCZANOWICZ-DEHNEL, Kto i kiedy wprowadził do psychologii pojęcie twórczości?

Krystyna WĘGŁOWSKA-RZEPA, Aktywna wyobraźnia — odkrywanie twórczych potencjałów psyche

Dorota KOCZANOWICZ, Sztuka doświadczania. O roli odbiorcy w procesie powstawania dzieła sztuki

Wiesława LIMONT, Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego a zdolności, twórczość, transgresja

Część II. Transgresje — konteksty kulturowe

Maciej DYMKOWSKI, O dwóch typach mentalności

Beata BAJCAR, Dywergencyjny i konwergencyjny charakter stylów myślenia i działania

Joanna PISKORZ, Maria SZECÓWKA-NOWAK, Kreatywność w percepcji wychowanków zakładu poprawczego i uczniów ze szkół środowiska otwartego

Piotr KUCHARSKI, Funkcjonalność popu, czyli jakie funkcje społecznie istotne realizowane są przez muzykę popularną we współczesnych społeczeństwach

Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK, Dorota BESARABA, „Nieśmiertelność motyli” — nie-kobiecość w blogach pro-ana

Bogna BARTOSZ, Natalia STRZELECKA, Portale randkowe i wirtualne związki jako przykład kulturowego i psychologicznego przekraczania granic

Ligia HENCZEL-WRÓBLEWSKA, Twórczość naukowa i artystyczna Polaków we Włoszech w ostatnim ćwierćwieczu jako forma kreacji rzeczywistości

Część III. Transgresje, kreatywnooeć, innowacje: konteksty ekonomiczno-społeczne

Sławomir ŚLASKI, Sylwetka psychologiczna osób przejawiających transgresje w sferze zawodowej

Agnieszka CZERW, Agata GĄSIOROWSKA, Motywująca rola wartości związanych z przekraczaniem własnych granic w sytuacji pracy

Beata BAJCAR, Anna BORKOWSKA, Agnieszka CZERW, Agata GĄSIOROWSKA, Zainteresowania zawodowe osób pracujących w zawodach z misją społeczną

Zbigniew PISKORZ, Czy przedsiębiorcy rzeczywiście są kreatywni?

Magdalena ŚLAZYK-SOBOL, Zarządzanie innowacjami w organizacji — diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej

Irena PUFAL-STRUZIK, Wewnętrzne i zewnętrzne bariery przedsiębiorczości i twórczego rozwoju kobiet z perspektywy psychotransgresjonizmu

Alicja KEPLINGER, Ryzyko utraty pracy a działania produktywne, przeciwstawne do nich i kreatywność

Sławomir ANTKIEWICZ, Produkty strukturyzowane jako przykład transgresji na rynkach finansowych

Zofia HASIŃSKA, Iwona JANIAK-REJNO, Ewa TRACZ, Przejawy i uwarunkowania kreatywności słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Część IV. Konteksty interdyscyplinarne. Transgresje wielowymiarowe

Anna NADOLSKA, Od przekraczania norm do transgresji w przestrzeni wirtualnej

Magdalena GRUZA, Wyrazić więcej... czyli o przekraczaniu znaczenia i kreowaniu rzeczywistości. Symbol z perspektywy psychologiczne

Grażyna E. KWIATKOWSKA, Interpretacja jako warunek rozumienia i poznania

Anna BORAWSKA, Korespondencje korespondencji

Część V. Inni o twórcach

Anita CAŁEK, Jak badać życie wielkich twórców? O biograficznych granicach między psychologią a literaturoznawstwem i ich przekraczaniu

Grażyna MENDECKA, Transgresyjna biografia Marii Skłodowskiej-Curie

Jarosław KLEBANIUK, Transgresje w twórczości Thomasa Bernharda

Dorota SOBSTEL, Teatr Jerzego Grotowskiego jako przestrzeń transgresji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter