Prace Kulturoznawcze XIII. Audiosfera miasta

Robert Losiak, Renata Tańczuk (red.)
ISBN: 978-83-229-3255-1
Liczba stron: 188
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Kolejny tom serii „Prace Kulturoznawcze” zatytułowany Audiosfera miasta jest zbiorem artykułów, w których autorzy opisują dźwięki występujące w miastach, przede wszystkim we Wrocławiu, ale również w Wenecji czy Londynie. Przedstawione zostały dźwięki obecne między innymi w sztuce ogrodowej, architekturze krajobrazu oraz przestrzeni domowej. Autorzy często skupiają się na konkretnych przykładach, takich jak wrocławskie instalacje dźwiękowe „(Od)głosy w zaułkach”, muzyka w ogrodach wrocławskich, audiosfera dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu, audiosfera wczesnych kin.

Tom wydany pod redakcją Roberta Losiaka i Renaty Tańczuk.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wprowadzenie

Robert Losiak, Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej audiosfery

Dźwięki w przestrzeni miasta

Sebastian Bernat, Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast

Krystyna Pawłowska, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu

Dariusz Czaja, Szmery, szepty i krzyki. Muzyka wenecka

Ewa Kofin, Muzyka jako hałas

Robert Losiak, Foniczne ingerencje w miejskiej przestrzeni. Instalacja dźwiękowa „(Od)głosy w zaułkach”

Audiosfera w perspektywie antropologicznej

Agnieszka Janiak, Audialny wymiar codzienności. O celowości badania audiosfery przestrzeni domowej

Agata Stanisz, Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery

Katarzyna Wala, Spacery miejskie — od badań nad fonosferą do refleksji nad wielozmysłową konstrukcją ludzkiego doświadczenia bycia-w-świecie

Audiosfera przeszłości

Maria Zduniak , Muzyka w ogrodach wrocławskich

Joanna Gul, Ogłuszający hałas i wabiąca muzyka, czyli o audiosferze dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu

Andrzej Dębski, Audiosfera wczesnych kin na przykładzie Wrocławia

Renata Tańczuk, Audiosfera powojennego Wrocławia w relacjach autobiograficznych pierwszych jego mieszkańców

Noty o autorach

 

Introduction

Robert Losiak, Listening to the city? On the concept of research into urban audiosphere

Sounds in cityscape

Sebastian Bernat, Managing the urban soundscape

Krystyna Pawłowska, Sound in the landscape as a subject of research and means of expression in garden art and landscape architecture

Dariusz Czaja, Murmurs, whispers and cries. Venetian music

Ewa Kofin, Music as noise

Robert Losiak, Audio interferences in urban space. Sound installation “Backstreet sounds”

Audiosphere in an anthropological perspective

Agnieszka Janiak, The audial dimension of everyday life. On the usefulness of studying the audiosphere of domestic space

Agata Stanisz, The audiography and devisualisation of anthropology in studying urban audiosphere

Katarzyna Wala, Walking in the city — from audiosphere research to a reflection on the multi-sensory structure of human experience of being-in-theworld

The audiosphere of the past

Maria Zduniak , Music in Wrocław gardens

Joanna Gul, Deafening noise and alluring music: On the sonic environment of Lower Silesian craft and industry exhibitions

Andrzej Dębski, The audiosphere of early cinemas as seen in Wrocław

Renata Tańczuk, The audiosphere of post-war Wrocław in autobiographical accounts of its first residents

Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter