Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej

Robert Grzeszczak
ISBN: 83-229-2508-5
Liczba stron: 256
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Zagadnienie miejsca i roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej podejmowane było już wielokrotnie. Mimo to książkę Roberta Grzeszczaka należy uznać za szczególnie ważną, oryginalną i jak najbardziej aktualną. W odróżnieniu od dostępnych publikacji autor poprowadził swoje badania bardzo rozlegle, analizując wiele różnorodnych wątków składających się na poszerzoną i pogłębioną całość tego niezmiernie obszernego tematu. I - co jest szczególnie istotne - cały problem został ukazany w ujęciu prawnoustrojowym. Takiego opracowania na pewno brakuje w naszej literaturze i jest ono bardzo potrzebne zarówno dla teorii, jak i praktyki polskiej.
Na podstawie analizy bardzo zróżnicowanych materiałów źródłowych, bogatej, wielojęzycznej literatury oraz badań praktyki w piętnastu krajach członkowskich zostały omówione różne wzory i formy funkcjonujących komisji parlamentarnych do spraw Unii w krajach członkowskich. Autor ustalił jednak, że można je sprowadzić do dwóch podstawowych modeli ułożenia stosunków wzajemnych parlamentów z rządami krajowymi we współpracy z organami Unii. W jednym z nich stanowisko wypracowane przez komisję parlamentarną do spraw Unii ma jedynie charakter niewiążących dla egzekutywy opinii. Są to więc jedynie zalecenia. W drugim modelu stanowisko komisji parlamentarnej do spraw unijnych ma dla rządu charakter wiążącej instrukcji. Autor dowodzi, że - wbrew powszechnym poglądom - ten drugi model nie pozostaje w zgodzie z funkcją tych instytucji. Nie mniej interesujące i oryginalne są też rozważania autora nad praktyką Konferencji Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych (COSAC).

 

Jan Kolasa, Słowo wstępne

 • Spis skrótów
 • Słowo wstępne
 • Wstęp

Rozdział l . Wpływ procesów integracji europejskiej na funkcjonowanie demokracji parlamentarnej

 • Miejsce parlamentu w europejskiej tradycji państwa demokratycznego
 • Znaczenie parlamentów państw członkowskich w procesie powstawania i reformowania Wspólnot
 • Ewolucja zasad funkcjonowania parlamentów państw członkowskich w jednoczącej się Europie
 • Wpływ integracji na zakres podstawowych funkcji parlamentów narodowych
 • Problem deficytu legitymacji demokratycznej struktur integracyjnych
  • Zasada demokracji w porządkach konstytucyjnych na przykładzie wybranych państw członkowskich
  • Idea demokracji w prawie europejskim
  • Demokracja w innych stosunkach ponadnarodowych

Rozdział II. Udział parlamentów narodowych we wspólnotowych procesach implementacyjnych i legislacyjnych

 • Parlamenty narodowe a implementacja prawa wspólnotowego
 • Zasady prawa wspólnotowego wpływające na aktywność legislacyjną parlamentów narodowych
 • Podział kompetencji między Wspólnotami i państwami członkowskimi
  • Wyłączne i dzielone kompetencje Wspólnot
  • Kompetencja stanowienia norm przez parlamenty w obszarach kompetencji dzielonych
  • Przekazywanie kompetencji a suwerenność państw członkowskich
 • Rola parlamentów w procesie legislacji wspólnotowej
  • Funkcja kontrolna parlamentu w odniesieniu do spraw unijnych
  • Parlamentarne komisje do spraw wspólnotowych - rozwiązania modelowe

Rozdział III. Współpraca parlamentów w sprawach dotyczących Unii Europejskiej

 • Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych państw członkowskich w Unii Europejskiej z 1997 roku
 • Zasady informowania parlamentów państw członkowskich o projektach legislacji wspólnotowej
 • Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych - COSAC
 • Europejska współpraca parlamentów z niektórymi organami Wspólnot i Unii Europejskiej
  • Parlamenty państw członkowskich a Parlament Europejski - współpraca czy rywalizacja
  • Praktyka współpracy parlamentów państw członkowskich z Komisją Europejską
  • Kontakty z Radą Unii Europejskiej
  • Rada Europejska a parlamenty narodowe państw członkowskich

Rozdział IV. Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle proponowanych reform

 • Parlamenty narodowe w architekturze instytucjonalnej Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej - scenariusz zmian
 • COSAC przyszłą II europejską izbą parlamentarną?
 • Deklaracja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej - znaczenie dla parlamentów
 • Miejsce parlamentów narodowych w przyszłej Unii Europejskiej - wyniki prac Konwentu Europejskiego
 • Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP

Zakończenie
Bibliografia
Materiały źródłowe
Literatura
Zusammenfassung

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter