Gramatyka języka niderlandzkiego z ćwiczeniami

Norbert Morciniec
Wydanie: I - dodruk
ISBN: 978-83-229-2139-5
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 30,00 PLN   

Język niderlandzki jest - po angielskim i niemieckim - trzecim pod względem popularności językiem germańskim. W Europie posługuje się nim ponad 14 mln Holendrów oraz około 6 mln Belgów mieszkających w północnej Belgii. Gramatyka niderlandzka przedstawiona w niniejszej książce jest połączeniem dwóch opracowań: "Zarysu gramatyki niderlandzkiej" N. Morcińca oraz "Ćwiczeń do gramatyki niderlandzkiej" pod red. N. Morcińca. Połączenie wykładu poszczególnych części gramatyki z odpowiednimi ćwiczeniami pozwala na utrwalenie materiału i sprawdzenie stopnia jego opanowania, zwłaszcza że na końcu podręcznika umieszczono klucz z rozwiązaniami do ćwiczeń. Gramatyka niniejsza powstała głównie z myślą o studentach niderlandystyki, mogą jednak korzystać z niej również osoby uczące się języka niderlandzkiego na lektoratach lub samodzielnie.

Fonetyka

 • Samogłoski
 • Dwugłoski
 • Spółgłoski
  • Spółgłoski dwuwargowe
  • Spółgłoski wargowo-zębowe
  • Spółgłoski zębowe
  • Spółgłoski dziąsłowe
  • Spółgłoski palatalne
  • Spółgłoski welarne
  • Spółgłoska przydechowa
 • Upodobnienia spółgłoskowe
  • Upodobnienia pod względem dźwięczności
  • Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji
 • Utrata spółgłoski
 • Wtrącenie spółgłoski
 • Wokalizacja
 • Akcent wyrazowy
  • Akcent wyrazów prostych
  • Akcent wyrazów pochodnych
  • Akcent wyrazów złożonych


Pisownia

 • Pisownia samogłosek
 • Pisownia dwugłosek
 • Pisownia spółgłosek

 

Morfologia

Rzeczownik

 • Rodzaj gramatyczny
  • Rodzaj wspólny
  • Rodzaj nijaki
  • Rodzaj referencyjny
  • Reguły określania rodzaju
 • Tworzenie liczby mnogiej
  • Końcówka -en
  • Końcówka  -s
  • Końcówka -eren
  • Końcówki -lui, -lieden
  • Rzeczowniki nie mające liczby mnogiej
  • Rzeczowniki nie mające liczby pojedynczej
 • Przypadki
  • Mianownik i biernik
  • Dopełniacz
  • Celownik
  • Wołacz
  • Narzędnik
  • Miejscownik
  • Archaiczne formy przypadkowe
 • Ćwiczenia

Przymiotnik

 • Formy przymiotnika
  • Forma nieodmienna
  • Forma odmienna
 • Stopniowanie przymiotników
  • Stopień wyższy
  • Stopień najwyższy
  • Stopniowanie nieregularne
  • Przymiotniki niestopniowane
  • Użycie przymiotników stopniowanych
 • Ćwiczenia

Czasownik

 • Czasowniki słabe
  • Czas teraźniejszy
  • Czas przeszły niedokonany
  • Forma grzecznoœciowa
  • Imiesłów niedokonany
  • Imiesłów dokonany
 • Czasowniki mocne
  • Czas teraźniejszy
  • Czas przeszły niedokonany
  • Imiesłów niedokonany
  • Zmiany samogłosek rdzennych
  • Czasowniki ze zmian¹ samogłosek i spółgłosek
  • Czasowniki mające w czasie przeszłym niedokonanym formy mocne i słabe oraz mocną formę imiesłowu
  • Czasowniki maj¹ce w czasie przesz³ym niedokonanym formy mocne i słabe oraz słabą formę imiesłowu
  • Czasowniki maj¹ce w czasie przesz³ym niedokonanym oraz w imiesłowie formy mocne i słabe
  • Czasowniki ze słabą formą czasu przeszłego niedokonanego oraz mocną formę imiesłowu
 • Czasowniki nieregularne
  • Hebben – mieć
  • Zijn – być
  • Kunnen – móc, umieć
  • Mogen – lubić
  • Willen – chcieć
  • Zullen – powinno się
 • Tworzenie złożonych form czasownikowych
  • Czas przeszły dokonany
  • Czas zaprzeszły
  • Czas przyszły
  • Czas przyszły dokonany
  • Czas przyszły w przeszłości
  • Czas przyszły dokonany w przeszłości
 • Strona bierna
 • Tryby
  • Tryb oznajmujący
  • Tryb przypuszczający
  • Tryb rozkazujący
 • Znaczenie i użycie czasów
  • Czas teraźniejszy
  • Czas przeszły niedokonany
  • Czas przeszły dokonany
  • Czas zaprzeszły
  • Czas przyszły
  • Czas przyszły dokonany
  • Czas przyszły w przeszłości
  • Czas przyszły dokonany w przeszłości
 • Użycie bezokolicznika
  • Bezokolicznik w funkcji rzeczownika
  • Bezokolicznik w funkcji trybu rozkazującego
  • Bezokolicznik w funkcji imiesłowu dokonanego
  • Bezokolicznik z przedimkiem te
  • Bezokolicznik bez przedimka te
 • Użycie imiesłowów
  • Imiesłów dokonany jako część składowa złożonych form czasownikowych
  • Imiesłów jako przydawka
  • Imiesłów jako orzecznik
  • Imiesłów jako przysłówek
  • Użycie absolutne imiesłowów
  • Imiesłów dokonany w funkcji trybu rozkazującego
 • Stosunek czasownika do podmiotu i dopełnienia
  • Czasowniki nieosobowe
  • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
  • Czasowniki zwrotne
 • Ćwiczenia

Zaimek

 • Zaimki osobowe
  • Formy podmiotowe i formy dopełnieniowe
  • Formy pełne i zredukowane
  • Użycie zaimków osobowych
 • Zaimki zwrotne i wzajemne
 • Zaimki dzierżawcze
  • Zaimki dzierżawcze w funkcji przydawkowej
  • Formy z rodzajnikiem
 • Zaimki wskazujące
  • Deze, die, dit, dat
  • Degene, diegene, datgene, hetgeen
  • Dezelfde, diezelfde, hetzelfde, datzelfde, zelf
  • Zo’n, zulk(e)
  • Dergelijk(e), soortgelijk(e), dusdanig(e), zodanig(e)
 • Zaimki względne
  • Die, dat, wie, wat
  • Welk(e), hetwelk, hetgeen
 • Zaimki pytające
  • Wie, wat
  • Welk(e)
  • Wat voor (een)
 • Zaimki nieokreślone
  • Samodzielne zaimki nieokreślone
  • Przydawkowe zaimki nieokreślone
 • Ćwiczenia

Rodzajnik

 • Forma rodzajników
 • Użycie rodzajników określonych i nieokreślonych
 • Nieużywanie rodzajników
 • Pozostałości odmiennych form rodzajnikowych
 • Ćwiczenia

Liczebnik

 • Liczebniki główne
 • Liczebniki porządkowe
 • Liczebniki nieokreślone
 • Ćwiczenia

Przysłówek

 • Podział przysłówków ze względu na ich znaczenie
 • Partykuła er w roli przysłówka
 • Przysłówki zaimkowe
 • Ćwiczenia

Przyimek

 • Znaczenie przyimków
  • Przyimki o znaczeniu lokalnym i temporalnym
  • Przyimki o znaczeniu wyłącznie lokalnym
  • Przykłady użycia przyimka van
 • Miejsce występowania przyimków
 • Grupy wyrazowe w funkcji przyimka
 • Ćwiczenia

Spójnik

 • Spójniki koordynujące
 • Spójniki subordynujące
 • Miejsce orzeczenia w zdaniach rozpoczynających się od spójników: al, als, of  aaa
 • Ćwiczenia

Wykrzyknik

 • Wykrzykniki wyrażające uczucia
 • Wykrzykniki kontaktowe
 • Wykrzykniki dźwiękonaśladowcze


Szyk wyrazów

 • Zdania oznajmujące
  • Miejsce orzeczenia prostego. Szyk prosty i przestawny
  • Orzeczenie o strukturze: forma osobowa + imiesłów dokonany lub bezokolicznik
  • Orzeczenie w formie czasownika rozdzielnie złożonego
  • Orzeczenie o strukturze: forma osobowa czasownika posiłkowego + imiesłów dokonany + bezokolicznik czasownika posiłkowego (ik zal + gegaan + zijn)
  • Orzeczenie o strukturze: forma osobowa czasownika posiłkowego + bezokolicznik czasownika modalnego + bezokolicznik czasownika podstawowego (ik zal + moetengaan)
  • Miejsce orzecznika
 • Zdania pytające
  • Zdania pytające ogólne
  • Zdania pytające szczegółowe
 • Zdania rozkazujące
 • Zdania podrzędne
  • Miejsce orzeczenia
  • Orzeczenie o strukturze: czasownik posiłkowy trybu + bezokolicznik
  • Orzeczenie o strukturze: czasownik nieposiłkowy + bezokolicznik
  • Orzeczenie o strukturze: czasownik posiłkowy + kilka bezokoliczników
  • Orzeczenie o strukturze: czasownik posiłkowy + bezokolicznik + imiesłów dokonany
  • Orzeczenie na początku zdania warunkowego
  • Orzeczenie na początku zdania przyzwalającego
  • Orzeczenie w drugim zdaniu podrzędnym
  • Orzeczenie w zdaniu zaczynającym się od spójnika of
 • Miejsce podmiotu
  • Podmiot w zdaniu oznajmującym
  • Podmiot w zdaniu pytającym
  • Podmiot w zdaniu podrzędnym
 • Miejsce dopełnień
  • Dopełnienie dalsze przed dopełnieniem bliższym
  • Dopełnienie dalsze po dopełnieniu bliższym
  • Dopełnienie w formie zaimka
  • Dopełnienie bliższe w formie zaimka nieokreślonego
  • Dopełnienie bliższe i dalsze w formie zaimków osobowych
  • Dopełnienie w formie zaimka osobowego i innego zaimka
  • Dopełnienie przyimkowe
  • Dopełnienie przyimkowe na początku zdania
 • Miejsce okoliczników
  • Okoliczniki czasu
  • Okoliczniki miejsca hier oraz daar + okolicznik czasu
  • Okoliczniki przyimkowe
  • Okoliczniki nieprzyimkowe
  • Okoliczniki miejsca + okoliczniki czasu
 • Dopełnienia i okoliczniki
  • Okolicznik bezprzyimkowy + dopełnienie + okolicznik przyimkowy
  • Warianty szyku dopełnień i okoliczników
  • Okolicznik lub dopełnienie na początku zdania
  • Dopełnienie w postaci rzeczownika bez rodzajnika lub z rodzajnikiem nieokreślonym
  • Dopełnienie w postaci zaimka nieokreślonego
  • Dopełnienia w postaci zaimków niets oraz alles
 • Miejsce przydawki
  • Przydawki występujące po członie określanym
  • Nieprzyimkowe przydawki rzeczownikowe
  • Przymiotniki, imiesłowy i zaimki
  • Rodzajnik, zaimek lub liczebnik + przydawka
  • Przydawka rozszerzona
  • Przysłówek w funkcji przydawki
  • Zdanie przydawkowe
 • Przysłówki zaimkowe
  • Miejsce przysłówków zaimkowych pytających, wskazujących i osobowych
  • Przysłówki zaimkowe pytające i wskazujące użyte nierozdzielnie przed orzeczeniem
  • Przysłówki zaimkowe pytające i wskazujące użyte rozdzielnie
  • Przysłówki zaimkowe po orzeczeniu
 • Ćwiczenia

Rozwiązania ćwiczeń
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter