Ekonomia 18. Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza)

Leon Olszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3281-0
Liczba stron: 356
Rok wydania: 2012
Cena: 45,00 PLN   19,00 PLN  

Praca poświęcona jest pamięci długoletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego — profesora Tomasza Afeltowicza, który w swojej działalności badawczej i dydaktycznej koncentrował się na analizach funkcjonowania gospodarki w toku przemian systemowych.

Autorzy tomu nawiązują do teoretycznych zagadnień istoty systemu gospodarki rynkowej, które są stale aktualne w zmieniających się uwarunkowaniach otoczenia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zasadniczą część zbioru stanowią opracowania podnoszące współczesne problemy funkcjonowania gospodarki polskiej związane z poszukiwaniem metod skutecznego działania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach coraz większych zagrożeń wynikających z kryzysu gospodarki europejskiej.

Słowo wstępne (Leon Olszewski)

Wspomnienia

Droga życiowa (Leon Olszewski)

Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza (Leon Olszewski)

Wspomnienie o Profesorze Tomaszu Afeltowiczu nie tylko jako o ekonomiście (Zdzisław Kegel)

Istota systemów ekonomicznych

Witold Kwaśnicki, Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

Elżbieta Kundera, Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

Edyta Kowalczyk, Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia

Katarzyna Murawiak, Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

Bożena Klimczak, O wolności ekonomicznej w okresie reformowania gospodarki polskiej

Daria Kostecka-Jurczyk, Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE

Aneta Onufer, Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej

System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

Paweł Dobrzański, Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

Gabriela Przesławska, Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

Małgorzata Wachowska, Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

Jerzy Czupiał, Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

Restrukturyzacja gospodarki — aspekty finansowe i prawne

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności

Mariusz Dybał, Istota i rodzaje systemów emerytalnych

Urszula Banaszczak-Soroka, Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

Jolanta Gadawska, Cele długoterminowych decyzji finansowych

Irena Kin-Dittmann, Outsourcing IT jako jedna z form ograniczania kosztów

Julitta Koćwin, Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej

Anna Ćwiąkała-Małys, An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

Kamil Więckowski, Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jan Gola, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

Autorzy tomu

 

 

Preface (Leon Olszewski)

Reminiscences

The life path (Leon Olszewski)

Farewell to Prof. Tomasz Afeltowicz (Leon Olszewski)

Reminiscence of Prof. Tomasz Afeltowicz not only as an economist (Zdzisław Kegel)

Main aspects of economic systems

Witold Kwaśnicki, What are the consequences of common private property?

Elżbieta Kundera, Stanisław Grabski’s concept of development of capitalism

Edyta Kowalczyk, The social market economy in the views of Wincenty Styś

Katarzyna Murawiak, Institutionalism and its importance in the analysis of diversity of economic activity and capitalist economy

Bożena Klimczak, About economic freedom in pre-transition period of Polish economy

Daria Kostecka-Jurczyk, Information agreements in the European competition rules

Aneta Onufer, Correlations between consumer protection law and European Union competition policy

Market system and the functioning of modern economy

Paweł Dobrzański, The role of government in a market economy. United States–Germany–Japan

Gabriela Przesławska, The 2007–2010 economic crisis in the economists’ debate

Małgorzata Wachowska, Gaining knowledge as a key motive of FDI located abroad

Jerzy Czupiał, The international enterprise in networking perspective

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Expansiveness — new measure of regional economic development

Restructuring of the economy — financial and law aspects

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, The systemic transformation of the Polish economy and its importance in the enhancing of the international competitiveness

Mariusz Dybał, The nature and types of pension schemes

Urszula Banaszczak-Soroka, Influence of global fi nancial crisis of first decade of XXI century on financial status of brokerage houses and offices in Poland

Jolanta Gadawska, Objectives of the long-term financial decisions

Irena Kin-Dittmann, IT outsourcing as a form of cost reduction

Julitta Koćwin, Factoring — institution of the modern business financing

Anna Ćwiąkała-Małys, An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

Kamil Więckowski, Legal limitations of advertising in the view of the Unfair Competition Act

Jan Gola, Terms for participation in proceedings for the award of a public procurement as an element in the prevention of pathology in economic activity

About the Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter