Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi

Jerzy Supernat (red.)
ISBN: 978-83-229-3044-1
Liczba stron: 844
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009

Prace naukowe ofiarowane wybitnemu polskiemu administratywiście z okazji pięćdziesięciolecia Jego pracy naukowej składają się na wyjątkową publikację. Można w niej znaleźć rozważania na temat obywatelstwa, wyrównywania szans edukacyjnych i prawa do nauki, planowania i zagospodarowania przestrzennego, informatyzacji, a także zadań publicznych i jedności prawa administracyjnego. Wszystkie artykuły zostały zainspirowane dorobkiem zawodowym Jubilata, są owocem rzetelnych studiów i głębokich przemyśleń i z pewnością staną się źródłem wielu dyskusji naukowych.

Słowo wstępne
Profesor Jan Boć
Barbara Adamiak, Od klasycznych do współczesnych koncepcji gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej
Stanisław Biernat, Pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (doświadczenia i perspektywy)
Jolanta Blicharz, Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania w administracji publicznej (wybrane problemy)
Adam Błaś, Współczesne problemy prawa administracyjnego i nauki administracji
Eugeniusz Bojanowski, Utrwalona linia orzecznictwa (kilka uwag na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych)
Andrzej Chajbowicz, Policja administracyjna jako sfera ingerencji administracji
Agnieszka Chrisidu-Budnik, Administracja publiczna w strukturze sieciowej
Tadeusz Cielecki, Koordynacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Krystian Complak, Stolice państw jako zagadnienie konstytucyjne
Bogdan Dolnicki, Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego
Zofia Duniewska, W kwestii czynników kształtujących prawo administracyjne
Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego
Józef Filipek, Sposób prowadzenia badań historyczno-porównawczych użytecznych dla dogmatyki prawa
Sławomir Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego
Małgorzata Giełda, Czy kontrakt wojewódzki jest porozumieniem administracyjnym?
Marek Górski, W poszukiwaniu modelu administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce
Teresa Górzyńska, Służba cywilna w Polsce – problemy z tradycją, problemy z przyszłością
Maciej Guziński, Organy administracji publicznej jako podmioty zamówień publicznych
Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Instytucja zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Jacek Jagielski, Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kilka refl eksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim)
Zbigniew Janku, Publiczna szkoła wyższa – korporacja czy zakład administracyjny
Barbara Jaworska-Dębska, Powiaty w systemie samorządu terytorialnego
Jan Jeżewski, Prawna determinacja aktów planowania przestrzennego w zakresie zadań ochrony środowiska (zagadnienia wstępne)
Karol Kiczka, Wybrane praktyczne problemy administracyjnych aktów kwalifi kujących
Leon Kieres, Prawo gospodarki komunalnej – zakres przedmiotowy i sfery interesu publicznego Dariusz R. Kijowski, Przepisy czy zasady ogólne prawa administracyjnego
Lidia Klat-Wertelecka, Granice stosowania przymusu egzekucyjnego w administracji
Lothar Knopp, Wolfgang Schröder, Beamte und Hochschullehrer im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland
Ernest Knosala, Rafał Stasikowski, Typologia zadań publicznych (szkic z nauki administracji i prawa administracyjnego)
Tadeusz Kocowski, O zezwoleniach policyjnych oraz reglamentacyjnych
Jerzy Korczak, Europejskie prawo urzędnicze
Barbara Kowalczyk, Międzynarodowa właściwość organu administracji publicznej (wybrany przykład)
Beata Kozicka, Mateusz Pszczyński, Praworządność a interes indywidualny i interes społeczny – dylematy imperium et libertas
Michał Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów
Renata Kusiak-Winter, Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Irena Lipowicz, Tradycje i przyszłość samorządu terytorialnego w świetle nauki prawa administracyjnego
Piotr Lisowski, Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego – rozważania semantyczne
Jan Łukasiewicz, Tradycje badawcze i zmiany paradygmatów w nauce administracji
Czesław Martysz, Centralne organy administracji: pojęcie, struktura i pozycja w postępowaniu administracyjnym
Ryszarda Michalska-Badziak, Godność człowieka w prawie pomocy społecznej
Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Reformowanie administracji publicznej
Iwona Niżnik-Dobosz, Państwo w nauce administracji i prawa administracyjnego
Konrad Nowacki, O próbie stanu wyjątkowego w inwestycjach drogowych? – dwie ustawy, jeden wyrok i dwie opinie
Ewa Olejniczak-Szałowska, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie powiatu. Zarys problemu
Andrzej Pakuła, Dylematy niezależności centralnych organów administracji rządowej
Stanisław Pieprzny, Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Ewa Pierzchała, Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego – wybrane zagadnienia
Justyna Przedańska, Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego?
Teresa Rabska, Prawo administracyjne a publiczne prawo gospodarcze (kilka dyskusyjnych refl eksji)
Renata Raszewska-Skałecka, Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych. Uwagi wstępne
Janusz Sługocki, Próby doprecyzowania pojęć prawnych na przykładzie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Krzysztof Sobieralski, Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub akt prawa miejscowego a weryfikacja decyzji administracyjnej
Jerzy Sommer, Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa ochrony środowiska
Stanisław L. Stadniczeńko, Etos pracowników zawodów administracji publicznej
Małgorzata Stahl, Od obywatela do człowieka. Kilka refl eksji w kwestii przemian w relacjach między jednostką a władzą publiczną
Marek Stefaniuk, Jan Szreniawski, Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989–2009
Jerzy Stelmasiak, Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Jerzy Supernat, Teoria polityki biurokratycznej
Aleksandra Szadok-Bratuń, Kontekstualność prawa do nauki w „dwóch lekcjach bolońskich” – medytacje rocznicowe
Grażyna Szpor, Administracyjnoprawne problemy informatyzacji
Marek Szydło, Wolność prawnie chroniona jako modalność prawna
Magdalena Tabernacka, Urbanizacja a obszar działań administracji publicznej
Elżbieta Ura, Służba cywilna – ciągłe zmiany w regulacjach prawnych
Andrzej Wasilewski, Dynamika zmian i kontynuacja we współczesnym prawie administracyjnym wyzwaniem dla doktryny prawa (na przykładzie prawa o ochronie środowiska)
Marek Wierzbowski, Kryzys ekonomiczny a prawo administracyjne
Aleksandra Wiktorowska, Zasada ogólna informowania w k.p.a.
Lidia Zacharko, Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych
Marian Zdyb, Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa
Jan Zimmermann, Jedność prawa administracyjnego
Bibliografia prac Profesora Jana Bocia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter