Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi

Jerzy Supernat (red.)
ISBN: 978-83-229-3044-1
Liczba stron: 844
Format: B5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Prace naukowe ofiarowane wybitnemu polskiemu administratywiście z okazji pięćdziesięciolecia Jego pracy naukowej składają się na wyjątkową publikację. Można w niej znaleźć rozważania na temat obywatelstwa, wyrównywania szans edukacyjnych i prawa do nauki, planowania i zagospodarowania przestrzennego, informatyzacji, a także zadań publicznych i jedności prawa administracyjnego. Wszystkie artykuły zostały zainspirowane dorobkiem zawodowym Jubilata, są owocem rzetelnych studiów i głębokich przemyśleń i z pewnością staną się źródłem wielu dyskusji naukowych.

 • Słowo wstępne
 • Profesor Jan Boć
 • Barbara Adamiak, Od klasycznych do współczesnych koncepcji gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej
 • Stanisław Biernat, Pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (doświadczenia i perspektywy)
 • Jolanta Blicharz, Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania w administracji publicznej (wybrane problemy)
 • Adam Błaś, Współczesne problemy prawa administracyjnego i nauki administracji
 • Eugeniusz Bojanowski, Utrwalona linia orzecznictwa (kilka uwag na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych)
 • Andrzej Chajbowicz, Policja administracyjna jako sfera ingerencji administracji
 • Agnieszka Chrisidu-Budnik, Administracja publiczna w strukturze sieciowej
 • Tadeusz Cielecki, Koordynacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Krystian Complak, Stolice państw jako zagadnienie konstytucyjne
 • Bogdan Dolnicki, Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego
 • Zofia Duniewska, W kwestii czynników kształtujących prawo administracyjne
 • Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego
 • Józef Filipek, Sposób prowadzenia badań historyczno-porównawczych użytecznych dla dogmatyki prawa
 • Sławomir Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego
 • Małgorzata Giełda, Czy kontrakt wojewódzki jest porozumieniem administracyjnym?
 • Marek Górski, W poszukiwaniu modelu administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce
 • Teresa Górzyńska, Służba cywilna w Polsce – problemy z tradycją, problemy z przyszłością
 • Maciej Guziński, Organy administracji publicznej jako podmioty zamówień publicznych
 • Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Instytucja zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Jacek Jagielski, Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kilka refleksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim)
 • Zbigniew Janku, Publiczna szkoła wyższa – korporacja czy zakład administracyjny
 • Barbara Jaworska-Dębska, Powiaty w systemie samorządu terytorialnego
 • Jan Jeżewski, Prawna determinacja aktów planowania przestrzennego w zakresie zadań ochrony środowiska (zagadnienia wstępne)
 • Karol Kiczka, Wybrane praktyczne problemy administracyjnych aktów kwalifikujących
 • Leon Kieres, Prawo gospodarki komunalnej – zakres przedmiotowy i sfery interesu publicznego
 • Dariusz R. Kijowski, Przepisy czy zasady ogólne prawa administracyjnego
 • Lidia Klat-Wertelecka, Granice stosowania przymusu egzekucyjnego w administracji
 • Lothar Knopp, Wolfgang Schröder, Beamte und Hochschullehrer im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland
 • Ernest Knosala, Rafał Stasikowski, Typologia zadań publicznych (szkic z nauki administracji i prawa administracyjnego)
 • Tadeusz Kocowski, O zezwoleniach policyjnych oraz reglamentacyjnych
 • Jerzy Korczak, Europejskie prawo urzędnicze
 • Barbara Kowalczyk, Międzynarodowa właściwość organu administracji publicznej (wybrany przykład)
 • Beata Kozicka, Mateusz Pszczyński, Praworządność a interes indywidualny i interes społeczny – dylematy imperium et libertas
 • Michał Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów
 • Renata Kusiak-Winter, Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 • Irena Lipowicz, Tradycje i przyszłość samorządu terytorialnego w świetle nauki prawa administracyjnego
 • Piotr Lisowski, Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego – rozważania semantyczne
 • Jan Łukasiewicz, Tradycje badawcze i zmiany paradygmatów w nauce administracji
 • Czesław Martysz, Centralne organy administracji: pojęcie, struktura i pozycja w postępowaniu administracyjnym
 • Ryszarda Michalska-Badziak, Godność człowieka w prawie pomocy społecznej
 • Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Reformowanie administracji publicznej
 • Iwona Niżnik-Dobosz, Państwo w nauce administracji i prawa administracyjnego
 • Konrad Nowacki, O próbie stanu wyjątkowego w inwestycjach drogowych? – dwie ustawy, jeden wyrok i dwie opinie
 • Ewa Olejniczak-Szałowska, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie powiatu. Zarys problemu
 • Andrzej Pakuła, Dylematy niezależności centralnych organów administracji rządowej
 • Stanisław Pieprzny, Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Ewa Pierzchała, Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego – wybrane zagadnienia
 • Justyna Przedańska, Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego?
 • Teresa Rabska, Prawo administracyjne a publiczne prawo gospodarcze (kilka dyskusyjnych refleksji)
 • Renata Raszewska-Skałecka, Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych. Uwagi wstępne
 • Janusz Sługocki, Próby doprecyzowania pojęć prawnych na przykładzie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Krzysztof Sobieralski, Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub akt prawa miejscowego a weryfikacja decyzji administracyjnej
 • Jerzy Sommer, Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa ochrony środowiska
 • Stanisław L. Stadniczeńko, Etos pracowników zawodów administracji publicznej
 • Małgorzata Stahl, Od obywatela do człowieka. Kilka refleksji w kwestii przemian w relacjach między jednostką a władzą publiczną
 • Marek Stefaniuk, Jan Szreniawski, Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989–2009
 • Jerzy Stelmasiak, Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Jerzy Supernat, Teoria polityki biurokratycznej
 • Aleksandra Szadok-Bratuń, Kontekstualność prawa do nauki w „dwóch lekcjach bolońskich” – medytacje rocznicowe
 • Grażyna Szpor, Administracyjnoprawne problemy informatyzacji
 • Marek Szydło, Wolność prawnie chroniona jako modalność prawna
 • Magdalena Tabernacka, Urbanizacja a obszar działań administracji publicznej
 • Elżbieta Ura, Służba cywilna – ciągłe zmiany w regulacjach prawnych
 • Andrzej Wasilewski, Dynamika zmian i kontynuacja we współczesnym prawie administracyjnym wyzwaniem dla doktryny prawa (na przykładzie prawa o ochronie środowiska)
 • Marek Wierzbowski, Kryzys ekonomiczny a prawo administracyjne
 • Aleksandra Wiktorowska, Zasada ogólna informowania w k.p.a.
 • Lidia Zacharko, Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych
 • Marian Zdyb, Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa
 • Jan Zimmermann, Jedność prawa administracyjnego
 • Bibliografia prac Profesora Jana Bocia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter