Interferencja leksykalno-semantyczna w procesie przekładu (na materiale języków rosyjskiego i polskiego)

Bogumił Gasek
ISBN: 978-83-229-3268-1
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Cena: 50,00 PLN   20,00 PLN  

Monografia jest poświęcona analizie interferencji leksykalno-semantycznej w procesie przekładu. Zjawisko to polega na oddziaływaniu systemu jednego języka na inny, zwłaszcza w wypadku języków blisko spokrewnionych, i  często jest źródłem błędów tlanslatorycznych.

W monografii szczegółowo scharakteryzowano interferencję leksykalno-semantyczną w procesie przekładu, wskazując główne przyczyny pojawiania się tego zjawiska oraz jego skutki. Stwierdzono zasadność wyodrębnienia interferencji przekładowej jako zjawiska różniącego się od interferencji językowej. Przedstawiono specyfikę tego zjawiska dla pary języków – rosyjskiego i polskiego. Wymieniono podstawowe trudności translatoryczne i konsekwencje interferencji oraz opisano specyfikę interferencji w powiązaniu z kierunkiem tłumaczenia (na język ojczysty lub obcy). Zjawisko to zostało przeanalizowane i opisane na podstawie bogatego materiału źródłowego.

Pozycja obowiązkowa w bibliotece studenta rusycystyki, wykładowcy, nauczyciela, tłumacza i adepta zawodu, a także wszystkich zainteresowanych współczesną ruszczyzną.

Введение

Глава 1. Вопрос о билингвизме

1.1. Понятие билингвизма

1.2. Типология билингвизма

1.3. Переводческий билингвизм

Глава 2. Интерференция

2.1. Понятие интерференции

2.2. Интерференция в языке и речи

2.3. Интерференция и конвергенция

2.4. Положительная и отрицательная интерференция

2.5. Близость языков и интерференция

2.6. Переводческая интерференция

Глава 3. Интерференция на отдельных уровнях системы языка

3.1. Звуковая интерференция

3.2. Грамматическая интерференция

3.2.1. Морфологический уровень

3.3. Лексико-семантический уровень

Глава 4. Лексико-семантическая интерференция

4.1. Внутриязыковой уровень

4.2. Понятие денотативного, прагматического и коннотативного значений

4.3. Межъязыковая омонимия .

4.3.1. Типология межъязыковой асимметрии

4.3.1.1. Внеположенность

4.3.1.2. Равнообъемность.

4.3.1.3. Перекрещивание

4.3.1.4. Подчинение

4.3.1.5. Недифференцированность

4.4. Сочетаемость слов и интерференц ия

4.5. Субста ндарт, разговорная лексика и интерференция

4.6. Потенциальные положительные интерференты

4.7. Интерференция на уровне фразем

4.8. Интерференция и естественность текста перевода

4.9. Интерференция и процесс преподавания языка

4.10. Двуязычные словари и проблема интерференции

4.11. Интерференция и культурно-страноведческие факторы

4.12. Интерференция и направление перевода

Заключение

Условные сокращения

Библиография

Streszczenie

Summary

Именной указатель

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter