Prawo konstytucyjne. Źródła, orzecznictwo, literatura

Ryszard Balicki, Joanna Braciak, Artur Preisner (red.)
ISBN: 83-229-2110-1
Liczba stron: 904
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2001
Nakład wyczerpany

Podręcznik akademicki będący zbiorem wszystkich najważniejszych ustaw składających się na prawo konstytucyjne. Dzięki klarownemu podziałowi książki czytelnik ma możliwość  jak najbardziej kompletnego poznania lub powtórzenia wiadomości z zakresu najważniejszych regulacji odnoszących się do przedmiotu prawa konstytucyjnego. Intencją autorów było odwołanie się do szerokiego zakresu obowiązujących w chwili obecnej aktów prawnych, odnoszących się w swej treści do ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego RP. Również zagadnieniom wolności i praw jednostki poświęcono bardzo wiele uwagi, konieczne było bowiem ukazanie roli, jaką uprawnienia te odgrywają we współczesnym państwie demokratycznym, oraz ocena ich praktycznego funkcjonowania.

I. KONSTYTUCJA

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

II. WOLNOŚCI, RPAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych
  • Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych
  • Drugi protokół fakultatywny dla Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci
 • Międzynarodowy Pakt Prawa Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  • Protokół Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  • Protokół Nr 2 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności o nadaniu Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencji do wydawania opinii doradczych
  • Protokół Nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zapewniający niektóre prawa i wolności inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole Nr 1 do Konwencji
  • Protokół Nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący kary śmierci
  • Protokół Nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  • Protokół Nr 9 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  • Protokół Nr 10 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  • Protokół Nr 11 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję
 • Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską
  • Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r,
  • Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.
  • Oświadczenie Rządowe z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach

III. SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykorzystania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne

WŁADZA USTAWODAWCZA

 • Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listppada 1990 r. - Regulamin Senatu
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

WŁADZA WYKONAWCZA

 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów
 • Uchwała Nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów
 • Uchwała Nr 147 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
 • Zasady techniki prawodawczej
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie

WŁADZA SĄDOWNICZA

 • Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
 • Regulamin Trybunału Konstytucyjnego
 • Ustawa z dnia 26 mara 1982 r. o Trybunale Stanu
 • Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie regulaminu czynności Trybunału Stanu
 • Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym
 • Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

FINANSE PUBLICZNE

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

SAMORZĄD TERYTORIALNY

 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

Literatura

Pytania kontrolne

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter