Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach

Marek Bojarski, Anna Płońska, Zofia Świda
Wydanie: VI zmienione i rozszerzone
ISBN: 978-83-229-3334-3
Liczba stron: 372
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Najnowsze wydanie podręcznika Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach poświęcone jest problematyce prawa o wykroczeniach. Podręcznik obejmuje cztery działy, w których omawiane są zagadnienia materialnego, procesowego i wykonawczego prawa o wykroczeniach oraz wybrane zagadnienia stosowania prawa o wykroczeniach w praktyce. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów prawa i administracji.

Jest to wydanie VI zmienione i rozszerzone.

 • Przedmowa do VI wydania

DZIAŁ I. MATERIALNE PRAWO O WYKROCZENIACH

Część I. Rys historyczny polskiego prawa o wykroczeniach

 • Określenie wykroczenia w projekcie kodeksu wykroczeń
 • Problematyka kary w projekcie kodeksu wykroczeń
 • Część szczególna kodeksu wykroczeń w projekcie

Część II. Zasady obowiązywania przepisów prawa o wykroczeniach

 • Obowiązywanie ustawy w czasie
 • Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób

Część III. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia

 • Istota wykroczenia
 • Wyłączenie bezprawności czynu
 • Zasada odpowiedzialności podmiotowej
 • Okoliczności wyłączające winę
 • Oceny jedności i wielości wykroczeń
 • Etapy realizacji wykroczenia. Usiłowanie
 • Podżeganie i pomocnictwo
 • Odpowiedzialność nieletnich za wykroczenie

Część IV. Kary, środki karne i zasady ich wymierzania

 • Istota kary
 • Kary
 • Środki karne
 • Środki karne o charakterze odszkodowawczym
 • Środki oddziaływania społecznego i wychowawczego
 • Zasady wymiaru kary
 • Katalog okoliczności łagodzących i obciążających
 • Zasady wymiaru kary w szczególnych przypadkach
 • Przedawnienie i uznanie ukarania za niebyłe

Część V. Zakres penalizacji części szczególnej kodeksu wykroczeń

 • Uwagi ogólne
 • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • Wykroczenia przeciwko osobie
 • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
 • Wykroczenia przeciwko mieniu
 • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
 • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
 • Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
 • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
 • Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe


DZIAŁ II. PROCESOWE PRAWO O WYKROCZENIACH

Część I. Zagadnienia ogólne

 • Normatywne źródła postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Zasady procesowe
 • Przesłanki procesowe

Część II. Organy, strony i reprezentanci stron

 • Wprowadzenie
 • Sąd
 • Oskarżyciel publiczny
 • Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy
 • Obwiniony i obrońca

Część III. Czynności procesowe

 • Wprowadzenie
 • Orzeczenia, zarządzenia, mandaty karne (rozstrzygnięcia)
 • Terminy
 • Protokoły
 • Porządek czynności procesowych, przeglądanie akt i sporządzanie odpisów, odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt

Część IV. Dowody

 • Wprowadzenie
 • Inicjatywa dowodowa
 • Zakazy dowodowe
 • Obwiniony jako źródło dowodowe
 • Świadek
 • Biegli, tłumacze, specjaliści
 • Oględziny, eksperyment procesowy, przeszukanie

Część V. Środki przymusu

 • Wprowadzenie
 • Zatrzymanie
 • Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów
 • Kary porządkowe

Część VI. Czynności wyjaśniające, wniosek o ukaranie

 • Czynności wyjaśniające
 • Wniosek o ukaranie

Część VII. Postępowanie w sądzie pierwszej instancji

 • Orzekanie przed rozprawą
 • Przygotowanie do rozprawy
 • Rozprawa
 • Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Część VIII. Postępowanie szczególne

 • Wprowadzenie
 • Postępowanie przyspieszone
 • Postępowanie nakazowe
 • Postępowanie mandatowe

Część IX. Środki odwoławcze

 • Wprowadzenie
 • Apelacja
 • Zażalenie

Część X. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Wprowadzenie
 • Kasacja
 • Wznowienie postępowania

Część XI. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie

 

DZIAŁ III. PRZEPISY O WYKONYWANIU ROZSTRZYGNIĘĆ

Część I. Zagadnienia ogólne
Część II. Postępowanie wykonawcze co do kar i co do środków karnych


DZIAŁ IV. WYBRANE ZAGADANIENIA PRAWA O WYKROCZENIACH W PRAKTYCE

 • Zagadnienia ogólne
 • Wszczęte postępowania i prawomocne rozstrzygnięcia za wykroczenia z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w latach 2007–2011
 • Postępowanie mandatowe

Wybrana literatura

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter