Socjologia LIII. Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych — socjologiczne azymuty badawcze

Jan Maciejewski, Błażej Stasiaczyk, Waldemar Forysiak, Zbigniew Kuźniar
ISBN: 978-83-229-3347-3
Liczba stron: 560
Rok wydania: 2012
Cena: 49,00 PLN   

Stratyfikacja społeczna jest jednym z ważniejszych zjawisk badanych przez socjologów. Wnikliwa obserwacja życia społecznego ujawnia pionowy układ gradacyjny, określający wyższość, równoważność lub niższość jednych warstw społecznych względem drugich, a także nierówności jednostek ulokowanych w konkretnym systemie społecznym. Określenie homo hierarchicus odnosi się w koncepcjach socjologicznych do jednostek funkcjonujących w zhierarchizowanych systemach społecznych, które mogą być odmiennie uszeregowane w zależności od kryteriów wyznaczających stratyfikację. Jednym z wymiarów stratyfikacji jest ranking zawodów oceniany na skali prestiżu społecznego.

Skoro stratyfikacja jest zjawiskiem nieuniknionym, należy określić w miarę obiektywne kryteria jej ujednoznacznienia, co jest zadaniem niezwykle złożonym. Prezentowany zbiór artykułów przedstawia próbę logicznej oraz krytycznej analizy stratyfikacji w grupach dyspozycyjnych, które są zespolone przynależnością do systemu bezpieczeństwa państwa, a sposób ich funkcjonowania regulują uwarunkowania sytuacyjne: stan pokoju lub wojny bądź sytuacja zapewniająca bezpieczeństwo czy też pełna zagrożeń.

Jan MACIEJEWSKI, Prolegomena

Jan MACIEJEWSKI, Wstęp

SPOŁECZNE ASPEKTY STRATYFIKACJI W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH

Kazimierz DOKTÓR, Elita generałów

Jan MACIEJEWSKI, Pozytywne i pejoratywne wymiary stratyfikacji w grupach dyspozycyjnych

Robert POKLEK, Czynniki ekonomiczne jako motywy wyboru pracy w grupie dyspozycyjno-mundurowej na przykładzie Służby Więziennej

Małgorzata STOCHMAL, Ustrukturalizowane całości w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej

Włodzimierz CHOJNACKI, Kultura militarna a stratyfikacja społeczna w wojsku

Andrzej PIOTROWSKI, Socjodemograficzne i organizacyjne determinanty satysfakcji z pracy w instytucjach penitencjarnych

Sebastian PICH, Stratyfikacja zawodowa funkcjonariuszy Służby Więziennej w świetle obowiązujących przepisów

Jadwiga MAZUR, Miejsce rzecznika prasowego w strukturze organizacyjnej Policji

Katarzyna DOJWA, Paweł TURCZYŃSKI, Żołnierze zawodowi w strukturze społecznej.(Auto)prestiż zawodu wojskowego w świetle badań własnych

Krzysztof SOBOŃSKI, Renata SZCZEPANIK, „Klawisze” i profesjonaliści. Przeobrażenia struktury wykształcenia i kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Służby Więziennej na przestrzeni minionego półwiecza

HISTORYCZNE, PRAWNE, ETYCZNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE ASPEKTY STRATYFIKACJI

Leszek F. KORZENIOWSKI, Stratyfikacja społecznych potrzeb i wartości bezpieczeństwa

Marek STEFAŃSKI, Stratyfikacja Policji w odniesieniu do kształtowania bezpieczeństwa publicznego

Joanna ZAKRZEWSKA, Służba wojskowa kobiet w kontekście stratyfikacji socjologicznej. Wybrane aspekty

Marek PASZKOWSKI, Zmiany w strukturze kadry zawodowej Sił Zbrojnych RP jako przykład przeobrażania się grupy dyspozycyjnej

Aneta BARANOWSKA, Efektywność zadaniowa żołnierzy polskich pełniących służbę poza granicami kraju a współdziałanie formalnych i nieformalnych struktur armii

Krzysztof JĘDRZEJAK, Uwarunkowania społeczne i organizacyjne stratyfikacji w więzieniu

Aneta USS-LIK, Problem stratyfikacji w grupach dyspozycyjnych. W kręgu rozważań socjologicznych

Marcin LIBERACKI, Główne czynniki determinujące wybór zawodu oficera przez absolwentów wyższych szkół cywilnych. Ujęcie socjologiczne

TEORETYCZNE PODSTAWY STRATYFIKACJI A GRUPY DYSPOZYCYJNE

Zdzisław MORAWSKI, Kształtowanie pozycji i statusu członków wybranych warstw dyspozycyjnych przez normy prawne

Jerzy BESTRY, Rzeczywistość społeczna Zachodu a wojsko

Ewa GROSZEWSKA, Funkcjonalna koncepcja stratyfikacji społecznej w perspektywie krytycznej

INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIA W STRATYFIKACJI

Maria WOLANIECKA, Mechanizmy nierówności zdrowotnych wśród żołnierzy zawodowych

Katarzyna Anna PIETRAK, Komunikacja wewnętrzna w Policji w kontekście stratyfikacji społecznej. Ujęcie socjologiczne

Aleksander SZLACHTA, Logistycy wojskowi w restrukturyzacji

Zdzisław LUDZIEJEWSKI, Dyspozycyjność sił zbrojnych wobec prezydenta RP. Wybrane aspekty

Beata CZUBA, Społeczeństwo emocjonalnie „zaczarowane”

Paweł ŻUK, Bezpieczeństwo a zaufanie — nierozłączne elementy społeczeństwa

Donata BOROWSKA, Stratyfikacja wobec polemologii, irenologii i securitologii w ujęciu funkcjonalnym Davisa i Moore’a w dobie współczesnych zagrożeń

Artur FRONCZYK, Zbigniew KUŹNIAR, Nowe stopnie wojskowe podoficerów w systemie stratyfikacji. Wybrane aspekty

Hubert LEWANDOWSKI, Przesłuchanie a przesłuchanie poznawcze jako specyficzne formy komunikacji interpersonalnej

Robert PRZYBYŁA, Straż Graniczna RP jako grupa dyspozycyjna funkcjonująca w systemie bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej

Tomasz POGORZELEC, Kilka uwag socjologa o zróżnicowaniu społecznym w grupach dyspozycyjnych

Patrycja STRUŚ, Stratyfikacja zawodowa oficerów Wojska Polskiego. Wybrane aspekty

INNE ASPEKTY STRATYFIKACJI

Jozef MATIS, Možné prístupy k diferenciácii štruktúry profesionálnych ozbrojených síl

Инга УРЯДНИКОВА, Василий ЗАПЛАТИНСКИЙ, Анализ социально-психологи-ческих рисков, возникающих у населения в результате ядерных катастроф

Sebastian FIKUS, Sędziowie we własnej sprawie. Restauracja systemu sądowniczego III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec

Karolina HAFTARCZYK, Stratyfikacja społeczna wśród menedżerów

Noty o redaktorach

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter