Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945–1956

Aneta Firlej-Buzon
ISBN: 978-83-229-3258-2
Liczba stron: 392
Rok wydania: 2013
Cena: 49,00 PLN   15,00 PLN  

Polacy zmuszeni pojałtańskim porządkiem lub innymi następstwami tragedii lat 1939–1945 do organizowania nowego życia na Dolnym Śląsku budowali tu powojenną egzystencję, czerpiąc wiadomości, śledząc wskazówki, nakazy z treści druków ulotnych i okolicznościowych. Te specyficzne dokumenty, ważne środki komunikacji, narzędzia kultury tworzą w dolnośląskich humanistycznych bibliotekach naukowych oraz zbiorach archiwalnych obszerne i różnorodne grupy źródeł, dzięki którym można badać oraz rekonstruować wszelkie aspekty regionalnego życia społecznego: od symbolicznego początku przejęcia władzy we Wrocławiu przez prezydenturę Bolesława Drobnera do ważnego w historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polski przełomowego roku 1956. Wydawnictwa efemeryczne, stanowiące początkowo pierwsze i jedyne dostępne w języku polskim nośniki przekazu, tworzyły od kwietnia 1945 roku krajobraz medialny Dolnego Śląska oraz były w nim obecne z różnym natężeniem w ciągu całego analizowanego w pracy okresu 1945–1956. Niniejsza praca stanowi pierwszą próbę rozpoznania, zbadania i opisania całego zasobu dokumentacji efemerycznej wytworzonej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 oraz ukazania jego faktograficznego bogactwa w świetle wielu aspektów życia kulturalnego, społecznego, politycznego Dolnego Śląska.

 

Wstęp

1. Druki ulotne i  okolicznościowe. Terminologia

2. Stan badań

3. Cel, metody, struktura pracy

Rozdział I | Wartość źródłowa druków ulotnych i  okolicznościowych

1. Miejsce druków ulotnych i  okolicznościowych w  typologii źródeł

2. W badaniu różnych dyscyplin

3. Instytucjonalizacja badań

Rozdział II | Druki ulotne i  okolicznościowe w  zbiorach bibliotecznych i  prywatnych

1. Biblioteka Jagiellońska

2. Biblioteka Narodowa

3. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie

4. Kolekcje prywatne druków ulotnych i  okolicznościowych

5. Bibliografie i  katalogi

6. Ochrona prawna i  obowiązek udostępniania do celów nauki

Rozdział III | Dolnośląskie zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych po 1945 roku jako zasób biblioteczny i  źródła dokumentujące obraz życia regionalnej społeczności

1. Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zbiory Gabinetu Śląsko-Łużyckiego

1.1. Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy

1.2. Twórcy i  adresaci dolnośląskich druków efemerycznych

1.2.1. Społeczność żydowska

1.2.2. Społeczność niemiecka

1.2.3. Społeczność rosyjska

1.2.4. Włosi

1.3. Intencje twórców kolekcji druków ulotnych i  okolicznościowych

2. Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego

2.1. Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy

3. Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej

im. Tadeusza Mikulskiego. Zbiory Sekcji Regionalnej

3.1. Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy

4. Zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych w  innych dolnośląskich bibliotekach

5. Zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych z  lat 1945–1956 w  Archiwum Państwowym

we Wrocławiu oraz w jego zamiejscowych oddziałach

5.1. Typy druków, zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy "Zbioru afiszy i plakatów"

6. Odrębności oraz cechy wspólne dolnośląskich kolekcji druków ulotnych i okolicznościowych

7. Drukarnie i centra wydawnicze dolnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych

Rozdział IV | Typologia i klasyfikacje zasobów

1. Typologie węższe

2. Preferowane typy

3. Klasyfikacje

Rozdział V | Życie społeczne Dolnego Śląska z lat 1945–1956 w świetle efemerycznego dziedzictwa

1. Adresaci druków

2. Dokumenty niekonwencjonalne jako źródła do badań

2.1. Transmisja dóbr kultury polskiej na Ziemie Zachodnie

2.2. Lokalne centra kultury książki na Dolnym Śląsku w świetle dokumentów niekonwencjonalnych

2.3. Książka i biblioteka

3. Druki niekonwencjonalne — narzędzia pierwszej powojennej kampanii informacyjnej

4. W służbie powszechnej ideologizacji

4.1. Przeszłość wymazywana z pamięci zbiorowej (wojna i okupacja, walcząca Warszawa, utracone ziemie wschodnie)

4.2. Wizja przyszłości Dolnego Śląska

Zakończenie. Wieloaspektowość dolnośląskiego efemerycznego dziedzictwa

Aneks

Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury

Summary

Indeks nazwisk

Spis rycin

Spis tabel

Spis wykresów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter