Zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w związku z likwidacją kopalń węgla kamiennego

Krzysztof Chudy
ISBN: 978-83-229-2932-2
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Wpływ zaprzestania eksploatacji górniczej na środowisko przyrodnicze nabiera dużego znaczenia w związku z zapoczątkowaną na początku lat 90. XX w. likwidacją noworudzkiej części Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do tego czasu główny nacisk kładziono na bieżącą obsługę hydrogeologiczną złoża, koncentrując się na problemach związanych z jego odwadnianiem, tzn.: głębokim drenażem górniczym, deformacjami górotworu, odprowadzaniem do cieków powierzchniowych wysoko zmineralizowanych wód dołowych oraz składowaniem na powierzchni terenu skał płonnych.
W książce przedstawiono wyniki zawarte w pracy doktorskiej pt.: Zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w związku z likwidacją kopalń węgla kamiennego, realizowanej w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. Tatiany Bocheńskiej i prof. Stanisława Staśki. Stanowi ona podsumowanie prac autora prowadzonych w latach 2001–2005, które objęły swym zakresem badania terenowe i laboratoryjne.
Praca naukowa była finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2003–2005 jako projekt badawczy 5 T12B 004 24.

 

Ze Wstępu

1. Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Przegląd badań geologicznych i hydrogeologicznych
4. Charakterystyka fizyczno-geograficzna rejonu Nowej Rudy

 • Ukształtowanie powierzchni terenu
 • Wybrane elementy klimatu
 • Hydrografia

5. Warunki geologiczno-strukturalne

 • Litostratygrafia
 • Tektonika

6. Metodyka badań

 • Studia i analiza materiałów archiwalnych
 • Badania wielkości odpływu całkowitego oraz odpływu z wyrobisk górniczych
 • Badanie składu chemicznego i izotopowego wód powierzchniowych i podziemnych

7. Warunki hydrogeologiczne
8. Wpływ górnictwa na środowisko wodne w rejonie Nowej Rudy

 • Wpływ górnictwa na warunki hydrodynamiczne
  • Warunki hydrodynamiczne w trakcie trwania eksploatacji
  • Warunki hydrodynamiczne po zaprzestaniu eksploatacji
 • Wpływ górnictwa na skład chemiczny wód podziemnych
  • Procesy kształtujące właściwości fizykochemiczne wód podziemnych na obszarach działalności górniczej
  • Warunki hydrochemiczne w trakcie trwania eksploatacji
  • Warunki hydrochemiczne po zaprzestaniu eksploatacji

9. Model warunków hydrogeologicznych w trakcie eksploatacji górniczej i po jej zaprzestaniu
Podsumowanie
Literatura
Summary
Spis rysunków
List of figures
Spis tabel
List of tables

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter