Prace Kulturoznawcze XV. Przyszłość w kulturze

Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp (red.)
ISBN: 978-83-229-3379-4
Liczba stron: 440
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Czterdziestolecie powołania pierwszych w Polsce uniwersyteckich studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim zachęcało, aby piętnasty tom „Prac Kulturoznawczych” poświęcić zagadnieniu przyszłości. Zaproszeni do współpracy autorzy podejmują w nim wiele istotnych pytań — od perspektyw rysujących się przed humanistyką przez wizje i miejsce przyszłości zarówno w kulturze współczesnej, jak i w przeszłości, po szanse i ograniczenia naukowych prognoz dotyczących kultury oraz możliwości przewidywania realizujące się w innej niż naukowa formie (np. w sztuce). Wagę tych pytań poświadcza także dawniejsza refleksja o kulturze, w której pytanie o przyszłość pojawiało się, zarówno gdy przedstawiano obraz nowej kultury, jak i gdy niepokojono się jej aktualnym stanem. Publikacja dyskusji panelowej z udziałem animatorów życia kulturalnego oraz reprezentantów instytucji zarządzania kulturą dopełnia współczesny obraz tego, w jakim stopniu kultura staje się czynnikiem kształtującym przyszłość jako taką oraz jakie jej wizje proponuje.

Wprowadzenie (Stefan Bednarek)

Izolda Topp, O przyszłości między wizją a zaangażowaniem

Humanistyka i przyszłość

Anna Grzegorczyk, Wskrzeszanie kultury. Nowy brewiarz humanisty

Maria Reut, „Wyzwanie rzucone czasowi”. Troska, odpowiedzialność, tożsamość

Ewa Kosowska, Przyszłość dyskursu a pamięć kulturowa

Magdalena Matysek-Imielińska, Kultura jako zorientowane na przyszłość wyzwanie rzucone teraźniejszości. O roli przyszłości w myśleniu o kulturze

Magdalena Zamorska, Czy nauki humanistyczne mogą sprawnie i wydajnie performować?

Michał Kasprzak, Zaangażowanie i przyszłość w humanistyce nieantropocentrycznej

Przyszłość w przeszłości

Dariusz Czaja, Przeszłość jako przyszłość. Anamnetyka Sebalda

Adam Nobis, Przyszłość przeszłości i przeszłość przyszłości. Metrologiczne wzorce wartości pieniądza

Jacek Kowzan, O przyszłości w przeszłości. Perspektywa eschatologiczna w literaturze staropolskiej

Katarzyna Uczkiewicz, „O, my umiemy czekać…” — projekt czeskiegoodrodzenia narodowego w tetralogii Vladimíra Macury Ten, který bude (Ten, który będzie)

Beata Frydryczak, O zakotwiczeniu krajobrazu w kulturze

Magdalena Barbaruk, O przyszłości „Trasy Don Kichota” i krajobrazu mancyjskiego

Zoriana Rybczyńska, Dynamiczny model kultury futuryzmu ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w manifestografi i Mychajla Semenki

Elżbieta Kościelak, Awangarda — wizja przyszłości czy jej złudzenie? Czyli dlaczego sztuka europejska zrezygnowała z awangardy

Taras Dubrovny, Kultura ukraińska w posttotalitarnym społeczeństwie

Przyszłość w kulturze współczesnej

Rafał Ilnicki, Prędkość kultury i prędkość techniki

Hanna Jaxa-Rożen, Cyborg już nie działa. Kilka uwag o przyszłości kategorii „gender”

Tadeusz Mincer, O pewnej koncepcji „rasy przyszłości”

Jiří Siostrzonek, Současné subkultury jako možné alternativy při hledání strategií k utváření personální identity

Katarzyna Skowronek, Konstrukcja przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help)

Małgorzata Dancewicz, Estetyka i etyka performansów ORLAN jako odpowiedź na idealizację ciała w kulturze przyszłości

Małgorzata Radkiewicz, Dziwne dni — wizje przyszłości w kinie współczesnym

Archiwum

Krzysztof Łukasiewicz, Świat wartości i prognozy

Andrzej Siciński, Co nam się nie sprawdziło? Perspektywy przemian stylu życia w Polsce. Krytyka wcześniejszych założeń

Stanisław Pietraszko, Program badawczy Lubin II. Załącznik 1

Przekłady

Richard Rogers, Koniec wirtualności — metody cyfrowe

Boris Stiepanow, Pamięć o utopii. Carycyno między przeciągającą się budową i force majeure

Sprawozdania. Przyszłość w działaniu. Wokół polityki kulturalnej

Polityka kulturalna i jej przyszłość. Glosa do debaty (Magdalena Pancewicz-Puchalska)

Od event do cultivare (Krzysztof Czyżewski)

Polityka kulturalna a przyszłość w kulturze. Między uzurpacją a bezradnością (Ryszard Nowak)

Wytwarzanie, inicjowanie i animowanie kultury za nic, po nic i bez powodu (Maciej Bączyk)

Nie tylko o domach kultury (Elżbieta Lenczyk)

Spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim

Recenzje

Nadzieja radykalna, czyli postawa apofatyczna w życiu codziennym (Zofia Rosińska)

Co się stało z przyszłością Rosji. Analizy kulturowe, socjologiczne i ekonomiczne (Olga Aroniewicz)

Co dalej z książką? (Aleksandra Janus)

Wokół obrazowości mitu w psychoanalizie (Ewa Kwiatkowska)

Latour i Heidegger. Dyskusja o frapujących powinowactwach i niezacieralnych różnicach (Aleksandra Kil)

Streszczenia

Noty o autorach

Introduction (Stefan Bednarek)

Izolda Topp, On the future between vision and engagement

Humanities and future

Anna Grzegorczyk, Resurrecting cultures

Maria Reut, “A challenge to time”. Concern, responsibility, identity

Ewa Kosowska, The future of discourse vs. cultural memory

Magdalena Matysek-Imielińska, Culture as a future-oriented challenge to the present. On the role of the future in the thinking about culture

Magdalena Zamorska, Can the humanities perform effi ciently and effectively?

Michał Kasprzak, Engagement and the future in non-anthropocentric humanities

Future in the past

Dariusz Czaja, The past as the future. W.G. Sebald’s anamnetic journeys

Adam Nobis, The future of the past and the past of the future. Two ways of analysing the links between metrological models of the value of money

Jacek Kowzan, The future in the past. The eschatological perspective in the early Polish literature

Katarzyna Uczkiewicz, “Oh, we know how to wait...”. 19th century project of Czech national revival in Vladimír Macura’s tetralogy Ten, který bude

Beata Frydryczak, On rooting landscape in culture

Magdalena Barbaruk, On the future of the “Don Quixote Trail” and the landscape of La Mancha

Zoriana Rybchynska, A dynamic model of culture of Ukrainian futurism: “the future of the present” in Mikhail Semenko’s manifestography

Elżbieta Kościelak, The avant-garde — a vision of the future or its illusion? Or why the European art gave up the avant-garde

Taras Dubrovny, Ukrainian culture in a post-totalitarian society

Future in the modern culture

Rafał Ilnicki, Between calculation and chaos — supracultural nature of technology

Hanna Jaxa-Rożen, The cyborg no longer works

Tadeusz Mincer, On a certain concept of a “race of the future”

Jiří Siostrzonek, Conteporary subcultures as alternative ways of looking for individual identities

Katarzyna Skowronek, The construction of the future in popular psychological self-help books

Małgorzata Dancewicz, The aesthetics and ethics of ORLAN’s performances as a response to the idealisation of the body in the culture of the future

Małgorzata Radkiewicz, Strange Days — visions of the future in contemporary cinema

Archives

Translations

Reports

Future in action. About cultural politics

Reviews

Summaries

Notes on authorsKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter