Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991–2004

Anna Ursulenko
ISBN: 978-83-229-3386-2
Liczba stron: 208
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013

Cena: 40,00 PLN   

Książka Anny Ursulenko jest próbą odpowiedzi na złożone pytania dotyczące kształtowania się tożsamości narodowo-kulturowej współczesnych Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem roli folkloru w tym procesie. Jakie elementy tradycji ludowej kształtowały dotychczas charakter kultury ukraińskiej i czy nadal zachowały one swój konstruktywny potencjał? Czy unowocześnienie formuły tożsamości narodowej oznacza zmianę tradycyjnej dla kultury ukraińskiej orientacji na folklor? W jaki sposób treści folkloru są uaktualniane w ukraińskiej sztuce współczesnej? Jakie odmienności czy wręcz zderzenia opinii występują w obszarze refleksji nad formami eksploatacji kultury ludowej? I wreszcie czy przywiązanie do wartości folkloru stanowi dodatnio nacechowany element autostereotypów ukraińskich? Przedmiot zabiegów interpretacyjnych w monografii stanowią bogate materiały źródłowe, którymi są teksty publicystyczne, powstałe na Ukrainie w latach 1991–2004 — w warunkach wzmożonego zaangażowania elit ukraińskich w dyskusję toczącą się wokół (re)definiowania głównych wyznaczników zbiorowej autoidentyfikacji Ukraińców.

Wstęp

1. Antropologiczna refleksja naukowa a pojęcie folkloru

2. Moment historyczny a pytania o walory tradycji ludowej wobec problematyki tożsamości

3. Dobór źródeł i profile pism

Rozdział 1. Folklor i dyskurs tożsamościowy w ukraińskiej refleksji kulturologicznej XIX–XX wieku

1. Etnografia na sztandarach odrodzenia

2. Ludofile, ukrainofile, narodnicy

3. Na rozdrożu, сzyli Камо грядеши?

4. Słowa w haftowanych koszulach

Rozdział 2. Problematyka tożsamości narodowo-kulturowej na Ukrainie po 1991 roku

1. Zmiany społeczno-polityczne a uaktualnienie problematyki tożsamości kulturowo-narodowej

2. „Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury»”

3. O znaczeniu tradycji

4. Kultura ludowa jako źródło symboliki narodowej

Rozdział 3. Przekaz treści folklorystycznych w kulturze współczesnej Ukrainy

1. Kultura masowa jako dominanta w myśleniu o globalnym kontekście kształtowania się tożsamości ukraińskiej

2. Kultura masowa contra kultura ludowa

3. Postmodernistyczne okulary albo na drodze ku pojednaniu „kultur”

4. Kultura masowa nową kulturą ludową?

5. Nowe życie folkloru

5.1. Folklorystyka wobec problemu folkloryzmu

5.2. Percepcja zjawisk folkloryzmu w publicystyce ukraińskiej

a) Mówimy folklor — myślimy o folkloryzmie

b) O poszukiwaniach utraconej wsi

c) Oblicza folkloryzmu we współczesnej kulturze ukraińskiej

Rozdział 4. Folklor a stereotypy

1. Autostereotyp narodowy a tożsamość zbiorowa narodu

2. Przywiązanie do treści folkloru jako kryterium oceny autostereotypów ukraińskich

3. Prezentacja folkloru ukraińskiego za granicą w świetle refleksji nad stereotypami kultury ukraińskiej

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Резюме

Indeks osóbKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter