Współczesne stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki

Teresa Łoś-Nowak (red.)
Wydanie: IV zmienione
ISBN: 978-83-229-2940-7
Liczba stron: 452
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 39,00 PLN   

Dyskusja, jaka w naukowym środowisku międzynarodowym toczy się od lat odnośnie poznania istoty i specyfiki stosunków międzynarodowych, skłoniła autorów do przygotowania obszernego podręcznika o współczesnych stosunkach międzynarodowych, odpowiadającego podstawowym funkcjom nauki o stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza eksplanacyjnej, ekspertyzowo doradczej i prognostycznej. Autorzy położyli nacisk na: ukazanie możliwie szerokiego spektrum problemów mieszczącycm się w polu, określanym jako "stosunki międzynarodowe"; uwrażliwienie studentów na zasadność naukowego spojrzenia na otaczający ich świat polityki i stosunków międzynarodowych, po to by zrozumieć jego szczególną złożoność i szczególną wartość; stworzenie podstaw dalszych studiów w tym zakresie, kształcenia ekspertów oraz prognostyków w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki światowej.

 • Wstęp (Teresa Łoś-Nowak)

CZĘŚĆ PIERWSZA - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

Rozdział I . Stosunki międzynarodowe w perspektywie teoretycznej (Andrzej Dybczyński)

 • Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
 • Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych
 • Pojęcie i istota teorii stosunków międzynarodowych
 • Metody badawcze

Rozdział II . Nurty i paradygmaty w nauce o stosunkach międzynarodowych (Teresa Łoś- Nowak)

 • Modele eksplantacji klasycznej
 • Społeczność międzynarodowa: neoklasyczny kompromis
 • Nurt modernistyczny
 •  Postmodernistyczna rewolucja w nauce o stosunkach międzynarodowych
  • Strukturalny realizm i neorealizm
  •  Neoliberalna pluralistyczna wizja świata
  •  Globalizm (neomarksizm)
 • Krytyczna teoria post-postmodernistyczna

Rozdział III . Uczestnicy stosunków międzynarodowych (Teresa Łoś-Nowak)

 • Pojęcie i atrybuty uczestnika stosunków międzynarodowych
 • Charakter uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych
  • Uczestnicy państwowi
   • Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych. Atrybuty uczestnictwa
   • Suwerenność – atrybut państwowości
  • Uczestnicy niepaństwowi
   • Stolica Apostolska
   • Naród – potencjalny czy rzeczywisty uczestnik stosunków międzynarodowych
   • Organizacje międzynarodowe – geneza i istota
   • Typy i rodzaje organizacji międzynarodowych
   • Funkcje organizacji międzynarodowych

Rozdział IV . Polityka zagraniczna (Teresa Łoś-Nowak)

 • Pojęcie i istota
 • Wyznaczniki polityki zagranicznej
 • Interesy i cele w polityce zagranicznej
 • Metody i środki realizacji polityki zagranicznej

Rozdział V . System międzynarodowy (Teresa Łoś-Nowak)

 • Istota badań systemu międzynarodowego
 • Pojęcie systemu międzynarodowego
 • System międzynarodowy: problem klasyfikacji
 • System międzynarodowy: dylemat zmiany systemu
 • System międzynarodowy a współczesne modele ładów międzynarodowych
  • Model ładu unipolarnego
  • Model ładu multipolarnego
 • Mocarstwa i supermocarstwa w systemie międzynarodowym

CZĘŚĆ DRUGA - FORMY PRZEJAWIANIA SIĘ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Rozdział VI . Polityczno-prawne formy organizacyjne stosunków międzynarodowych

 • Organy państwa w stosunkach międzynarodowych (Zbigniew Cesarz)
  • Pojęcie, geneza, rozwój i funkcje dyplomacji
  • Organy państwa w stosunkach międzynarodowych – podział i charakterystyka
   • Wewnętrzne organy dyplomacji
   • Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych
 • Prawne regulacje stosunków międzynarodowych (Zbigniew Cesarz) 2.1. Normy międzynarodowe
  • Źródła prawa międzynarodowego
 • Negocjacje międzynarodowe (Andrzej Dybczyński)
 • Reżimy międzynarodowe (Andrzej Dybczyński)
 • Sojusze (Andrzej Dybczyński)
 • Globalne rządzenie – wizja przyszłości (Andrzej Dybczyński)

Rozdział VII . Patologiczne formy przejawiania się stosunków międzynarodowych

 • Zbrojenia, wyścig zbrojeń i rozbrojenie (Andrzej Dybczyński)
 • Wojny i konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych (Zbigniew Cesarz)
  • Problem stosowania siły w historii stosunków międzynarodowych
  • Pojęcia „wojna” i „konflikt zbrojny”. Przyczyny oraz rodzaje współczesnych konfliktów zbrojnych
  • Natężenie, rozmieszczenie, specyfika i skutki współczesnych konfliktów zbrojnych
 • Terroryzm międzynarodowy (Bartosz Bolechów)
  • Definiowanie zjawiska
  • Historia i kontekst
  • Terroryzm a współczesny system międzynarodowy – sprzężenie zwrotne
  • „Nowy terroryzm” – od dyplomacji koersywnej do wojny
  • Transnarodowe struktury terrorystyczne a procesy globalizacyjne
 • Konflikty cywilizacyjno-kulturowe (Andrzej Dybczyński)
 • Zagrożenia ekologiczno-surowcowe (Zbigniew Cesarz)
  • Międzynarodowy wymiar zagrożeń ekologicznych
  • Problem zaopatrzenia w surowce jako kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego

CZĘŚĆ TRZECIA - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W PERSPEKTYWIE ONTOLOGICZNEJ

Rozdział VIII . Unia Europejska jako wspólnota polityczna, ekonomiczna i bezpieczeństwa (Agnieszka Florczak)

 • Pojęcie, etapy i płaszczyzny integracji
 • Procesy integracyjne na kontynencie europejskim – rys historyczny 3. Od Wspólnot do Unii
  • Integracja gospodarcza
  • Integracja polityczna
 • Istota Unii Europejskiej
 • Integracja po Maastricht
 • Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej
 • Sprzeczności systemowe

Rozdział IX . Europa Środkowa (Adriana Dudek)

 • Pojęcie Europy Środkowej
 • Geneza systemu
 • Obszary aktywności
  • Wymiar północny
   • Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States – CBSS)
  • Wymiar południowy
   • Inicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative – CEI)
   • Czarnomorska Współpraca Gospodarcza (Organization of Black Sea Economic Cooperation – BSEC)
  • Wymiar wschodni
   • Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group)
 • Ewolucja systemu

Rozdział X . Federacja Rosyjska i Wspólnota Niepodległych Państw (Renata Mazur)

 • Federacja Rosyjska – problem sukcesji po ZSRR 1.1. Polityka zagraniczna
  • Bezpieczeństwo i rozbrojenie
   • Postrzeganie przez Rosję zagrożeń
   • Zapewnienie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
   • Kwestia rozbrojenia w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
 • WNP: Przejaw i forma instytucjonalizacji współpracy państw obszaru byłego ZSRR

Rozdział XI . System paneuropejski (Agnieszka Florczak)

 • Geneza i ewolucja KBWE
 • Proces instytucjonalizacji systemu
 • Funkcje OBWE
 • Pozycja OBWE w systemie międzynarodowym
 • Przyszłość OBWE

Rozdział XII . Regionalizm w stosunkach międzynarodowych (Magdalena Sirecka-Wołodko)

 • Pojęcie i istota regionalizmu
 • Regiony i regionalizacja
 • Ewolucja regionalizmu
 • Płaszczyzny regionalizacji

Rozdział XIII . Afryka we współczesnych stosunkach międzynarodowych (Andrzej Nowak)

 • Afryka w okresie kolonialnym
 • Proces dekolonizacji Afryki
 • Problemy polityczne współczesnej Afryki
 • Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki
 • Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce
 • Procesy integracji w Afryce
 • Międzynarodowa pomoc dla Afryki

Rozdział XIV . Region Azji i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych (Arkadiusz Domagała)

 • Specyfika i wewnętrzne zróżnicowanie regionu
 • Główni gracze i ich strategie
 • Problemy pokoju i bezpieczeństwa
 • Rozwój gospodarczy w regionie i jego specyfika
 • Wspólnota Azji Wschodniej czy Wspólnota Pacyfiku? Problem wartości azjatyckich i rozwoju demokracji w regionie
 • Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie

Rozdział XV . Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych

 • Ameryka Łacińska po II wojnie światowej: granice i obszar regionu (Marcin Kopij)
 • Ameryka Łacińska: trudny okres budowania państwowości (Marcin Kopij)
 • Ekonomiczny potencjał i zróżnicowanie w regionie (Marcin Skocz)
  • Południowoamerykański „klasyczny” system gospodarczy
  • „Stracona dekada” i zręby nowego systemu
  • Współczesne uwarunkowania
 • 4. Instytucjonalizacja współpracy w regionie (Marcin Kopij)
  • Organizacja Państw Amerykańskich
  • Integracja ekonomiczno-gospodarcza w regionie
  • Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w regionie
 • Strategie mocarstw regionalnych (Marcin Skocz)
 • Przyszłość Ameryki Łacińskiej (Marcin Skocz)

Rozdział XVI . Globalizacja w stosunkach międzynarodowych (Adriana Dudek)

 • Pojęcie i istota globalizacji
 • Obszary globalizacji
 • Globalizacja a problemy globalne
 • Globalizacja, integracja, transformacja systemu międzynarodowego
 • Paradoksy globalizacji
  • Beneficjenci i zmarginalizowani
  • Przyszłość państwa narodowego
  • Korporacje transnarodowe – nowi aktorzy globalni
  • Globalizacja a problem sterowalności ładem międzynarodowym
 • Globalizacja, kontrglobalizacja, alterglobalizacja

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter