Firmy inwestycyjne a bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych w Polsce

Urszula Banaszczak-Soroka
ISBN: 978-83-229-3405-0
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 45,00 PLN   

Praca Urszuli Banaszczak-Sorokidotyczy rozbudowanego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych. Problem został zanalizowany przez pryzmat usytuowania inwestora wobec firmy inwestycyjnej. Oprócz aspektów ekonomicznych w badaniu zagadnienia uwzględniono także aspekty prawne, społeczne, etyczne i moralne.

Książka składa się z trzech tematycznie wyodrębnionych części. Na część pierwszą składają się dwa rozdziały. W obu dokonano przeglądu definicji podstawowych, istotnych z punktu widzenia problemu badawczego pojęć, takich jak: rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek papierów wartościowych, firmy inwestycyjne ze wskazaniem ich klasyfikacji i usytuowania w grupie instytucji finansowych, działalność maklerska na tle usług finansowych oraz klienci firmy inwestycyjnej z uwzględnieniem ich klasyfikacji prawnej i ekonomicznej. Treść trzeciego rozdziału (stanowi on część drugą monografii) odnosi się do bezpieczeństwa ujmowanego z perspektywy władzy publicznej i wybranych instytucji sieci bezpieczeństwa. Część trzecia monografii składa się z trzech rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest konkretnym rozwiązaniom decydującym o stanie bezpieczeństwa inwestora.

Wykorzystane przez autorkę metody badawcze obejmują między innymi metodę opisową i porównawczą, metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu (ekonomicznej i prawnej) czy analizę danych statystycznych.

 

Wstęp

Rozdział 1. Egzogeniczne uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce

1.1. Prawne i ekonomiczne pojęcie rynku finansowego, kapitałowego oraz papierów war-tościowych

1.2. Istota, rodzaje i składowe pojęcia „bezpieczeństwo rynku papierów wartościowych”

1.3. Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce

1.3.1. Informatyzacja i  telekomunikacja jako baza rozwoju rynku papierów wartościowych

1.3.2. Dekoncentracja obrotu, demutualizacja i konsolidacja instytucjonalna giełd

1.4. Uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej

1.4.1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej

1.4.2. Harmonizacja prawa w ramach Unii Europejskiej jako czynnik wzrostu poziomu bezpieczeństwa inwestora

Rozdział 2. Firmy inwestycyjne i ich klienci

2.1. Pojęcie i zakres działalności maklerskiej na tle usług finansowych

2.2. Firma inwestycyjna w grupie instytucji finansowych

2.3. Klasyfikacja firm inwestycyjnych uprawnionych do prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce

2.4. Charakterystyka klientów firmy inwestycyjnej

2.4.1. Definicja klienta firmy inwestycyjnej

2.4.2. Kategoryzacja prawna inwestorów firm inwestycyjnych

2.4.3. Inwestor jako konsument

Rozdział 3. Rozwiązania instytucjonalno-prawne a bezpieczeństwo rynku papierów wartościowych w Polsce

3.1. Infrastruktura instytucjonalna bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce

3.1.1. Rola Komisji Nadzoru Finansowego w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności rynku papierów wartościowych

3.1.2. Rola Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako podmiotu organizującego system zabezpieczenia aktywów inwestorów (ochrona antyupadłościowa)

3.1.3. Samokontrola domów i biur maklerskich jako narzędzie prewencji

3.2. Wykorzystanie instrumentów prawa miękkiego do wzmocnienia bezpieczeństwa inwestora

3.2.1. Kodeksy deontologiczne

3.2.2. Inne instrumenty prawa miękkiego stosowane na rynku papierów wartościowych przez KNF 3.2.3. Standardy Izby Domów Maklerskich 116 3 2 4 Alternatywne metody rozstrzygania sporów

3.3. Edukacja finansowa jako narzędzie budowania świadomości finansowej klienta

Rozdział 4. Właściciele i kapitały jako baza bezpieczeństwa firmy inwestycyjnej i jej klientów

4.1. Właściciele i kapitały w procedurze licencjonowania

4.1.1. Notyfikowanie zmian struktury właścicielskiej domów maklerskich

4.1.2. Struktura własnościowa podmiotów wykonujących czynności maklerskie

4.2. Sytuacja finansowa domów maklerskich w latach 2004–2012

4.2.1. Rachunek zysków i strat jako źródło wiedzy o kondycji finansowej domu maklerskiego

4.2.2. Adekwatność kapitałowa jako podstawowy parametr oceny bezpieczeństwa domów maklerskich

4.3. Dyscyplina rynkowa jako narzędzie weryfikacji bezpieczeństwa domu maklerskiego przez klienta

Rozdział 5. Zasady zachowania pracowników firm inwestycyjnych na rynku papierów wartościowych a bezpieczeństwo klientów

5.1. Oczekiwania normatywne wobec osób zatrudnionych w domach i biurach maklerskich

5.2. Tajemnica zawodowa i informacja poufna w firmie inwestycyjnej

5.2.1. Pojęcie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej

5.2.2. Zakaz ujawniania lub/i wykorzystania tajemnicy zawodowej i informacji poufnej

5.2.3. Aparat ochrony tajemnicy zawodowej i informacji poufnej w firmie inwestycyjnej

5.3. Zasady wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze — asekuracja przed nadmiernym ryzykiem

5.4. Umowa outsourcingu z agentem firmy inwestycyjnej

Rozdział 6. Rola firmy inwestycyjnej w relacjach umownych z inwestorem w świetle bezpieczeństwa klienta

6.1. Postępowanie firm inwestycyjnych w  stosunkach z  inwestorami przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności maklerskich

6.1.1. Ochrona inwestora przez informacje — fakultatywne i obligatoryjne działania informacyjne firmy inwestycyjnej

6.1.2. „Poznaj swojego klienta” — ocena adekwatności i odpowiedniości

6.1.3. Zasady zawierania umów z inwestorem detalicznym o świadczenie usług brokerskich

6.2. Ochrona inwestora w trakcie trwania umowy

6.2.1. Zarządzanie konfliktami interesów

6.2.2. Notyfikowanie transakcji o  znamionach manipulacji przez firmy inwestycyjne do KNF

6.2.3. Notyfikowanie informacji dotyczących prania pieniędzy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

6.3. Ochrona inwestora w trakcie świadczenia usług i po zakończeniu współpracy

6.3.1. Realizacja zleceń inwestora z zachowaniem zasady działania na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta (ang. best execution)

6.3.2. Potwierdzenie zawarcia transakcji, rejestrowanie i przechowywanie aktywów

6.4. Poczucie bezpieczeństwa inwestora w relacji z firmą inwestycyjną w świetle badań ankietowych

Zakończenie

Załącznik 1. Przypadek Domu Maklerskiego WGI SA

Załącznik 2. Struktura akcjonariatu domów maklerskich w zł (stan na 31 grudnia 2012 r.)

Załącznik 3. Ankieta

Bibliografia

Summary

Spis rysunków

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter