Wrocławskie Studia Politologiczne 15/2013. Polityka społeczna

Marta Makuch, Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 248
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Numer 15 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” to pierwszy w historii czasopisma numer specjalny o charakterze tematycznym. Tom pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń został poświęcony zagadnieniom związanym z współczesną polityką społeczną. W numerze zaprezentowano 17 artykułów naukowych, omawiających szczegółowe problemy mieszczące się w pięciu głównych obszarach: wymiary polityki społecznej, międzynarodowe aspekty polityki społecznej, państwowa i samorządowa polityka społeczna, zarządzanie strategiczne w polityce społecznej oraz ekonomia społeczna. Ich autorzy – specjaliści w zakresie teorii i praktyki polityki społecznej – w interesujący sposób przedstawiają aktualne problemy społeczne i próby ich rozwiązania oraz funkcjonowanie instytucji sfery społecznej. Dodatkowo czytelnik będzie mógł zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych z zakresu polityki społecznej oraz sprawozdaniami z dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych zorganizowanych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymiary polityki społecznej

 • DOROTA MOROŃ, Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej
 • ARKADIUSZ DURASIEWICZ, Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym
 • ROMAN ŚMIETAŃSKI, Związki zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania polityki społecznej. Wybrane zagadnienia: działalność socjalna i edukacyjna
 • PIOTR FRĄCZEK, Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich oczekiwania wobec polityki społecznej

Międzynarodowe aspekty polityki społecznej

 • MARTA GĘBSKA, Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego
 • ŁUKASZ JUREK, Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne: porównanie międzynarodowe
 • AGNIESZKA SZUMIGALSKA, AMANDA ANTHONY, Rozwój koncepcji przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie rozwiązań amerykańskich

Państwowa i samorządowa polityka społeczna

 • MARTA MAKUCH, Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych
 • MARTA BUCHOWIEC, Wpływ transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce w latach 1999–2013
 • BOGUSŁAW KOTARBA, Wpływ Karty Nauczyciela na politykę oświatową samorządów terytorialnych
 • JOANNA KOWALSKA, Marketing relacji na rynku usług zdrowotnych w świetle badań przeprowadzonych w 2013 r. na terenie Dolnego Śląska

Zarządzanie strategiczne w polityce społecznej

 • ARLETA CIARCZYŃSKA, PIOTR DRZEWIŃSKI, Zarządzanie strategiczne w samorządzie –ujęcie teoretyczne
 • JERZY KRZYSZKOWSKI, JUSTYNA PRZYWOJSKA, Uspołecznienie zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej
 • KATARZYNA GŁĄBICKA, Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako przykład realizacji lokalnej polityki społecznej

Ekonomia społeczna jako obszar polityki społecznej

 • JOANNA JĘKOT, Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych. Analiza dobrych praktyk
 • ANNA KOŁOMYCEW, Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji zawodowej młodzieży. Analiza rozwiązań systemowych
 • AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Social cooperatives in Poland. Exemplification of the process of social reintegration within social cooperatives — the city of Poznań

Recenzje

 • JOHANNA KANTOLA, Polityka równości płci w Unii Europejskiej (Helena Paliga-Baraniecka)
 • OLGA KOWALCZYK, STANISŁAW KAMIŃSKI (red. nauk.), Wymiary polityki społecznej (Katarzyna Zamorska)
 • MUHAMMAD YUNUS, Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne (Katarzyna Głąbicka)

Sprawozdania

 • MARTA MAKUCH, DOROTA MOROŃ, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka społeczna w działaniu”, Niemcza, 26–27 września 2013 r.
 • MARTA MAKUCH, DOROTA MOROŃ, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Absolwent na rynku pracy”, Wrocław, 8 października 2013 r.

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter