Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2013
Cena: 19,00 PLN   9,00 PLN  

W 14. tomie Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych ukazane zostały następujące problemy: partnerstwo publiczno-prywatne, rola rządu i rozwój gospodarczy w odniesieniu do doświadczeń Polski i Kazachstanu, funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji, analiza struktury PKB a współczesna gospodarka Ukrainy, Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939, pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych, perspektywa rozwoju/upadku związana z galeriami sztuki współczesnej, państwo w sektorze ochrony zdrowia, zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową oraz istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim. Tom zamykają recenzje dwóch książek zamieszczone w nowym dziale „Zdaniem naszych mistrzów”, w którym publikowane będą recenzje wydawnictw przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

WSTĘP
I. ARTYKUŁY NAUKOWE
OLGA BEDNYAKOVA, Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan
MICHAŁ BURZYŃSKI, Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji
DANIEL BUTYTER, Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB
TOMASZ CHŁOPECKI, Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki
PAWEŁ DOBRZAŃSKI, Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych
MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?
PAWEŁ ŁAGOWSKI, Państwo w sektorze ochrony zdrowia
WOJCIECH POTOCKI, Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową
MARCIN ŚLEDZIKOWSKI, Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim
II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW — RECENZJE
URSZULA KALINA-PRASZNIC, Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 290
LIDIA KLAT-WERTELECKA, [Praca zbiorowa] Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, ss. 368


PREFACE
I. SCIENTIFIC ARTICLES
OLGA BEDNYAKOVA, Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan
MICHAŁ BURZYŃSKI, The problems of the EU internal market in the light of competition policy
DANIEL BUTYTER, Problems of contemporary Ukrainian economy — analysis of the GDP structure
TOMASZ CHŁOPECKI, Polish economic liberals and the government’s economic policy in the years 1935–1939. Selected issues
PAWEŁ DOBRZAŃSKI, The concept of effectiveness and the competitiveness of market economies
MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Contemporary art galleries — the perspective of development or decline?
PAWEŁ ŁAGOWSKI, State in the healthcare sector
WOJCIECH POTOCKI, Securing tax dues by means of compulsory mortgage
MARCIN ŚLEDZIKOWSKI, The essence of legal due diligence in Polish and American law
II. IN OUR MASTERS’ OPINION — REVIEWS
URSZULA KALINA-PRASZNIC, Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, pp. 290
LIDIA KLAT-WERTELECKA, [Joint publication] Mediacje w społeczeństwie otwartym, ed. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, pp. 368

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter