Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 19,00 PLN   9,00 PLN  

W 14. tomie Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych ukazane zostały następujące problemy: partnerstwo publiczno-prywatne, rola rządu i rozwój gospodarczy w odniesieniu do doświadczeń Polski i Kazachstanu, funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji, analiza struktury PKB a współczesna gospodarka Ukrainy, Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939, pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych, perspektywa rozwoju/upadku związana z galeriami sztuki współczesnej, państwo w sektorze ochrony zdrowia, zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową oraz istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim. Tom zamykają recenzje dwóch książek zamieszczone w nowym dziale „Zdaniem naszych mistrzów”, w którym publikowane będą recenzje wydawnictw przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • WSTĘP

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

 • OLGA BEDNYAKOVA, Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan
 • MICHAŁ BURZYŃSKI, Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji
 • DANIEL BUTYTER, Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB
 • TOMASZ CHŁOPECKI, Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki
 • PAWEŁ DOBRZAŃSKI, Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych
 • MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?
 • PAWEŁ ŁAGOWSKI, Państwo w sektorze ochrony zdrowia
 • WOJCIECH POTOCKI, Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową
 • MARCIN ŚLEDZIKOWSKI, Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim

II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW — RECENZJE

 • URSZULA KALINA-PRASZNIC, Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 290
 • LIDIA KLAT-WERTELECKA, [Praca zbiorowa] Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, ss. 368 • PREFACE

I. SCIENTIFIC ARTICLES

 • OLGA BEDNYAKOVA, Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan
 • MICHAŁ BURZYŃSKI, The problems of the EU internal market in the light of competition policy
 • DANIEL BUTYTER, Problems of contemporary Ukrainian economy — analysis of the GDP structure
 • TOMASZ CHŁOPECKI, Polish economic liberals and the government’s economic policy in the years 1935–1939. Selected issues
 • PAWEŁ DOBRZAŃSKI, The concept of effectiveness and the competitiveness of market economies
 • MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Contemporary art galleries — the perspective of development or decline?
 • PAWEŁ ŁAGOWSKI, State in the healthcare sector
 • WOJCIECH POTOCKI, Securing tax dues by means of compulsory mortgage
 • MARCIN ŚLEDZIKOWSKI, The essence of legal due diligence in Polish and American law

II. IN OUR MASTERS’ OPINION — REVIEWS

 • URSZULA KALINA-PRASZNIC, Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, pp. 290
 • LIDIA KLAT-WERTELECKA, [Joint publication] Mediacje w społeczeństwie otwartym, ed. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, pp. 368

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter