Podmiotowość w prawie międzynarodowym

Barbara Mielnik, Agata Wnukiewicz-Kozłowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3358-9
Liczba stron: 368
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 39,00 PLN   

Ostatni tom Ius inter Gentes to rezultat ożywionej dyskusji nad jednym z najważniejszych zagadnień prawa międzynarodowego — podmiotowością. Zawiera on 14 artykułów poruszających ciekawe problemy współczesnego prawa międzynarodowego związane z tym zagadnieniem. Intencją twórców publikacji było wskazanie na kwestie omawiane podczas zjazdu katedr prawa międzynarodowego i prawa europejskiego w Stroniu Śląskim w maju 2012 r. Pomieszczono w niniejszym tomie rozważania ogólne, dotyczące podmiotowości państw i podmiotów innych niż państwa, rozważania na temat podmiotowości organizacji międzynarodowych, podmiotów szczególnych czy odnoszących się do kształtowania podmiotowości albo raczej posiadania niektórych atrybutów pomiotów prawa międzynarodowego przez innych aktorów sceny międzynarodowej, jak organizacje pozarządowe czy jednostki. Artykuły skłaniają czytelnika do głębszej analizy tych zagadnień, do sięgnięcia także do poglądów innych przedstawicieli doktryny piszących na ten temat.

Przedmowa (Krzysztof Wójtowicz)
Maciej Perkowski, Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja
Roman Kwiecień, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa państwa w dobie multilevel global governance i responsibility to protect — ciągłość czy zmiana paradygmatu?
Barbara Mielnik, Podmiotowość a efektywność
Przemysław Saganek, Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa a zagadnienie uznania
Michał Stępień, Problematyka „państw” nielegalnych
Jacek Barcik, Od partyzantki do państwa. Kształtowanie się podmiotowości na
przykładzie Sudanu Południowego
Paweł Czubik, Zakon Maltański jako reliktowy podmiot prawa międzynarodowego
Marcin Lech, Współczesny dyskurs na temat kompleksowego charakteru podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych
Marcin Menkes, Ius contrahendi a instytucjonalizacja współpracy między organizacjami międzynarodowymi. Studium przypadku
Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Prawo legacji Unii Europejskiej
Jerzy Menkes, Podmiotowość pozarządowej organizacji międzynarodowej
Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Status organizacji pozarządowych w postępowaniach skargowych przed traktatowymi organami ochrony praw człowieka ONZ
Aleksander Gubrynowicz, Osoby prawne jako podmioty uczestniczące w procesie tworzenia zbywalnych uprawnień na korzystanie ze środowiska: nowy rodzaj podmiotu prawa międzynarodowego?
Magdalena Słok-Wódkowska, Podmioty indywidualne w sporach z zakresu ochrony środowiska

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter