Oblicza Komunikacji 6. Język władzy

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISBN: 978-83-229-3416-6
Liczba stron: 164
Rok wydania: 2013
Cena: 27,00 PLN   15,00 PLN  

Język władzy to już 6. numer czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Autorzy reprezentujący różne metodologie badań nad komunikacją, językiem i dyskursem przyglądają się władzy jako symbolicznej kategorii społecznej w różnych odmianach tekstu. Przedmiotem opisu są: retoryka władzy i dominacji w debacie publicznej, języku mediów (w rozmowie, wywiadzie telewizyjnym), różnych sferach życia społecznego i instytucjonalnego (m.in. w urzędzie i dyskursie wyznaniowym).
Zjawiska komunikacyjne i językowe analizowane są w perspektywie kulturowej — autorzy pokazują wpływ władzy, dominacji i przywództwa na zachowania komunikacyjne i dyskursy publiczne, których sferą poznawczą są takie kategorie, jak: płeć, wyznanie, urząd, pamięć społeczna. Tom zawiera rozprawy teoretyczno-metodologiczne oraz analizy i studia przypadków.

 

Rozprawy
KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI, Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki władzy
ARTUR REJTER, Władza płci w perspektywie komunikacyjnej
EWA MALINOWSKA, Językowe wykładniki władzy w urzędzie
AGNIESZKA KULA, Artykuł publicystyczny w tygodnikach społeczno-politycznych. O kilku dualizmach
AGNIESZKA MAŁOCHA-KRUPA, Kobieta poza władzą. Polemika emancypacyjna z kulturą androcentryczną
Analizy i studia przypadków
LUIZA RZYMOWSKA, Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w Dyrygencie Andrzeja Wajdy
MAŁGORZATA MARCJANIK, Dziennikarz-uzurpator. Na przykładzie wywiadów prasowych
ALEKSANDRA PAWLIKOWSKA, Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego
MAREK OSTROWSKI, Proces norymberski i powstanie warszawskie a literatura obozowa PRL
Recenzje i omówienia
JAN MIODEK, [rec.] Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego
Noty o autorach


Dissertations
KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI, The concept of rhetorical subject as a tool for studying the language and rhetoric of power
ARTUR REJTER, The power of gender the communication perspective
EWA MALINOWSKA, Language indicators of power in office
AGNIESZKA KULA, Feature articles in socio-political journals. On some dualisms
AGNIESZKA MAŁOCHA-KRUPA, A woman beyond power. Emancipatory polemics with the androcentric culture
Analyses
LUIZA RZYMOWSKA, A rhetorical study of two styles of leadership in Andrzej Wajda’s Dyrygent
MAŁGORZATA MARCJANIK, Journalist-usurper. Based on press interviews
ALEKSANDRA PAWLIKOWSKA, Conceptualisations of the notion of “power” in texts of the Polish Lutheran, Catholic and Orthodox discourse
MAREK OSTROWSKI, The Nuremberg Trials, the Warsaw Uprising and the prison and concentration camp literature of communist Poland .
Reviews
JAN MIODEK, [rec.] Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego
Biographies

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter