Atlas historyczny miast polskich. Tom IV: Śląsk, zeszyt 5: Świdnica

Maria Młynarska-Kaletynowa (red.)
ISBN: 978-83-229-2959-9
Liczba stron: 104 oraz 47 plansz
Format: B3, oprawa teczka
Nakład wyczerpany

Wprowadzenie (Marta Młynarska-Kaletynowa)
Einführung
CZĘŚĆ OPISOWA – TEXTTEIL

 • Rozwój przestrzenny na tle dziejów Świdnicy.
  Räumliche Entwicklung von Schweidnitz vor dem Hintergrund seiner Geschichte

 • Rozwój przestrzenny miasta i architektura do 1740 roku (Małgorzata Chorowska, Mateusz Goliński).
  Die räumliche Entwicklung der Stadt und deren Architektur bis zum Jahr 1740

 • Fortyfikacje Świdnicy (Maciej Małachowicz).
  Die schweidnitzer Befestigungswerke

 • Rozwój Świdnicy w latach 1740–2005 (Agnieszka Zabłocka-Kos). Die Entwicklung der Stadt in den Jahren 1740–2005

 • Rekonstrukcje dwóch etapów parcelacji Świdnicy. Urbarz piwny (Małgorzata Chorowska). Rekonstruktion zweier Schweidnitzer Parzellierungsetappen. Das Brauurbau

 • Zmiany parcelacji w XIII–XV stuleciu na przykładzie bloku północnego rynku (Małgorzata Chorowska, Czesław Lasota).
  Parzellenveränderungen des 13.–15. Jahrhunderts am Beispiel des nördlichen Ringblocks

 • Początki kamienic na przykładzie zabudowy zachodniej pierzei rynku (Małgorzata Chorowska, Czesław Lasota).
  Anfänge des Steinhausbaus am Beispiel der Bebauung der westlichen Ringzeile

 • Rozwój zabudowy bloku wewnętrznego rynku w średniowieczu i jego przekształcenie w czasach nowożytnych (Rafał Czerner, Czesław Lasota).
  Die Bauentwicklung des Ringinnenblocks im Mittelalter und seine Umgestaltung in neueren Zeiten

 • Okręg (weichbild) świdnicki w 1. połowie XV wieku (Mateusz Goliński).
  Das Schweidnitzer Weichbild in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
  Bibliografia – Bibliographie
  Kartografia i ilustracje (Rafał Eysymontt)
  Kartographie und Abbildungen
  CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA – KARTOGRAPHISCHER TEIL 1. Świdnica. Plan katastralny w skali 1 : 2500, sporządzony na podstawie mapy w skali 1 : 2230 z 1895 r.
  Schweidnitz. Katasterplan im Maßstab 1 : 2500, erstellt auf der Grundlage der Karte von 1895 im Maßstab 1 : 2230.
  2. Świdnica. Średniowieczne i nowożytne stanowiska archeologiczne w Świdnicy.
  Schweidnitz. Mittelalterliche und neuzeitliche archäologische Standorte in Schweidnitz.
  3. Świdnica. Schemat pierwotnej parcelacji Świdnicy.
  Schweidnitz. Schema der ursprünglichen Parzellierung in Schweidnitz.
  4. Świdnica. Limity warów na działkach piwowarskich w II etapie parcelacji.
  Schweidnitz. Bierzahlbegrenzung auf Brauhöfen während der zweiten Parzellierungsetappe.
  5. Świdnica. Zmiany parcelacji w XIII–XV w. na przykładzie bloku północnego rynku.
  Schweidnitz. Änderungen der Parzellierung im 13.–15. Jh. am Beispiel des nördlichen Ringblocks.
  6. Świdnica. Początki kamienic na przykładzie zabudowy zachodniej pierzei rynku.
  Schweidnitz. Die Anfänge des Steinhausbaus am Beispiel der Bebauung der westlichen Ringzeile.
  7. Świdnica. Rozwój zabudowy bloku wewnętrznego rynku w średniowieczu i jego przekształcenie w czasach nowożytnych. Schweidnitz. Die Entwicklung der Bebauung des Ringinnenblocks im Mittelalter und seine Umgestaltung in neueren Zeiten.
  8. Świdnica. Świdnica w murach miejskich. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne do około 1740 r.
  Schweidnitz. Schweidnitz innerhalb der Stadtmauern. Funktionale und räumliche Veränderungen bis ca. 1740.
  9. Świdnica. Nowożytna twierdza Świdnica 1747–1867 – rekonstrukcja kartograficzna.
  Schweidnitz. Festung Schweidnitz 1747–1867 – kartographische Rekonstruktion.
  10. Świdnica. Funkcje najważniejszych obiektów i obszarów. Od końca XVIII w. do 1945 r.
  Schweidnitz. Funktionen der wichtigsten Bauten und Gelände. Vom Ende des 18. Jhs. bis 1945.
  11. Świdnica. Plan widokowy miasta, 1623/1690.
  Schweidnitz. Stadtansicht, 1623/1690.
  12. Świdnica. Plan widokowy miasta wg rysunku z 1623 r., wykonany w 1650.
  Schweidnitz. Stadtansicht nach der Zeichnung aus 1623, angefertigt 1650.
  13. Świdnica. Widok miasta od strony południowej, przed połową XVII wieku.
  Schweidnitz. Stadtansicht von Süden, vor Mitte des 17. Jhs.
  14. Świdnica. Szkicowy widok miasta od północnego zachodu, przed 1709.
  Schweidnitz. Skizzenansicht der Stadt von Nordwesten, vor 1709.
  15. Świdnica. Widok perspektywiczny z lat 1743–1747.
  Schweidnitz. Perspektivische Ansicht aus den Jahren 1743–1747.
  16. Świdnica. Panorama miasta od strony południowej z oznaczeniem 17 obiektów.
  Schweidnitz. Stadtpanorama von Süden mit Beschreibung von 17 Objekten.
  17. Świdnica. Szkic planu miasta z koncepcją budowy fortyfikacji, ok. 1743–1748.
  Schweidnitz. Stadtplanskizze mit einem Entwurf für den Befestigungsbau, ca. 1743–1748.
  18. Świdnica. Plan miasta z koncepcją budowy fortyfikacji, ok. 1743–1748.
  Schweidnitz. Stadtplan mit einem Entwurf für den Befestigungsbau, ca. 1743–1748.
  19. Świdnica. Plan miasta i twierdzy, ok. 1743–1748.
  Schweidnitz. Stadt- und Festungsplan, ca. 1743–1748.
  20. Świdnica. Plan miasta i twierdzy, ok. 1743–1747.
  Schweidnitz. Stadt- und Festungsplan, ca. 1743–1747.
  21. Świdnica. Mapa księstwa świdnickiego, ok. 1745.
  Schweidnitz. Karte des Herzogtums Schweidnitz, ca. 1745.
  22. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, ok. 1748.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, ca. 1748.
  23. Świdnica. Plan miasta z fortyfikacjami, ok. 1748.
  Schweidnitz. Stadtplan mit Befestigungen, ca. 1748.
  24. Świdnica. Plan oblężenia twierdzy przez wojska austriackie, 1757.
  Schweidnitz. Belagerung der Festung durch österreichische Truppen, 1757.
  25. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, ok. 1753–1757.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, ca. 1753–1757.
  26. Świdnica. Plan twierdzy, z zaznaczeniem ataku wojsk pruskich w kwietniu 1758, szkicem twierdzy oddanej wojskom cesarskim w listopadzie 1757 i dziełami wykonanymi podczas blokady w zimie 1757/1758, 1758.
  Schweidnitz. Plan der Festung mit der Darstellung des Angriffs der preußischen Truppen im April 1758, einer Skizze der den kaiserlichen Truppen übergebenen Festung im November 1757 und den Werken, die während der Belagerung im Winter 1757/1758 errichtet wurden, 1758.
  27. Świdnica. Twierdza świdnicka, rysunek projektowy Fortu nr IV, 1758.
  Schweidnitz. Festung Schweidnitz, Projektzeichnung zum Fort Nr. IV, 1758.
  28. Świdnica. Twierdza świdnicka, rysunek projektowy Fortu Szubienicznego, 1758.
  Schweidnitz. Festung Schweidnitz, Projektzeichnung zum Galgenfort, 1758.
  29. Świdnica. Rysunki projektowe dzieł fortyfikacyjnych, 1758.
  Schweidnitz. Projektzeichnungen der Festungswerke, 1758.
  30. Świdnica. Plan militarny z oznaczeniem wpływu i wypływu wody, 1760.
  Schweidnitz. Militärplan mit Markierung des Ein- und Ausflusses des Wassers, 1760.
  31. Świdnica. Plan miasta z fortyfikacjami, 1762.
  Schweidnitz. Stadtplan mit Befestigungen, 1762.
  32. Świdnica. Plan miasta, oblężenia twierdzy i obrony twierdzy przez wojska austriackie, 1762.
  Schweidnitz. Belagerungsplan der Festung und ihre Verteidigung durch österreichische Truppen, 1762.
  33. Świdnica. Plan oblężenia Fortu Jawornickiego, 1762.
  Schweidnitz. Belagerungsplan des Jauernicker Forts, 1762.
  34. Świdnica. Plan twierdzy i oblężenia, 1762.
  Schweidnitz. Festungs- und Belagerungsplan, 1762.
  35. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej wykonany na polecenie majora von Dariesa w lutym 1767 r.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, angefertigt auf Befehl Major von Daries’ im Februar 1767.
  36. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1777.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, 1777.
  37. Świdnica. Mapa okolic miasta, 1781. – Schweidnitz. Karte der Stadtumgebung, 1781.
  38. Świdnica. Plan placu broni i Fortu Szubienicznego, 1786. – Schweidnitz. Plan des Armeeplatzes und des Galgenforts, 1786.
  39. Świdnica. Otoczenie Świdnicy, ok. 1790.
  Schweidnitz. Umgebung von Schweidnitz, ca. 1790.
  40. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1794.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, 1794.
  41. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej z najbliższym otoczeniem, 1802.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz mit nächster Umgebung, 1802.
  42. Świdnica. Twierdza świdnicka, 1810.
  Schweidnitz. Festung Schweidnitz, 1810.
  43. Świdnica. Plan miasta Świdnicy w departamencie wrocławskim z podziałem na okręgi, 1811.
  Schweidnitz. Karte der Stadt Schweidnitz im Departement Breslau mit Bezirkseinteilung, 1811.
  44. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1814.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, 1814.
  45. Świdnica. Twierdza świdnicka, 1849.
  Schweidnitz. Festung Schweidnitz, 1849.
  46. Świdnica. Plan twierdzy świdnickiej, 1852.
  Schweidnitz. Plan der Festung Schweidnitz, 1852.
  47. Świdnica. Plan granic twierdzy, 1853.
  Schweidnitz. Grenzplan der Festung, 1853.
  48. Świdnica. Plan fortów zewnętrznych twierdzy świdnickiej, 1863.
  Schweidnitz. Plan der Außenforts der Festung Schweidnitz, 1863.
  49. Świdnica. Plan zagospodarowania przestrzennego, 1865.
  Schweidnitz. Bebauungsplan, 1865.
  50. Świdnica. Plan terenów przekazanych z rąk króla na rzecz miasta, 1872.
  Schweidnitz. Karte der vom König an die Stadt übergebenen Gelände, 1872.
  51. Świdnica. Fragment mapy topograficznej w skali 1 : 25 000, 1883, uzupełnienia 1889.
  Schweidnitz. Fragment einer topographischen Karte im Maßstab 1 : 25 000, 1883, Ergänzungen 1889.
  52. Świdnica. Plan miasta, 1909.
  Schweidnitz. Stadtplan, 1909.
  53. Świdnica. Plan podziału terenu powiatu miejskiego Świdnica i gmin Pszenno, Jagodnik, Kraszowice, Słotwina, 1930.
  Schweidnitz. Flächenaufteilungsplan für den Stadtkreis Schweidnitz und die Gemeinden Weizenrodau, Grunau, Jakobsdorf, Kroischwitz u. Schönbrunn, 1930.
  54. Świdnica. Plan miasta, ok. 1930. – Schweidnitz. Plan der Stadt Schweidnitz, ca. 1930.
  55. Świdnica. Fragment mapy topograficznej w skali 1 : 25 000, 1932. – Schweidnitz. Fragment einer topographischen Karte im Maßstab 1 : 25 000, 1932.
  56. Świdnica. Plan urbanistyczny, ok. 1936.
  Schweidnitz. Urbanistischer Plan, ca. 1936.
  57. Świdnica. Plan stref budowlanych, 1937.
  Schweidnitz. Bauzonenplan, 1937.
  58. Świdnica. Plan gospodarczy dla obszaru zabudowy osiedlowej: Świdnica, Słotwina, Kraszowice, Jagodnik, Pszenno, 1942.
  Schweidnitz. Entwurf eines Wirtschaftsplanes für die Wohnsiedlungsgebiete Schweidnitz, Schönbrunn, Kroischwitz, Grunau-Jakobsdorf und Weizenrodau, 1942.
  59. Świdnica. Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego, 1948.
  Schweidnitz. Vereinfachter Raumnutzungsplan, 1948.
  60. Świdnica. Mapa użytkowania terenu, 1957.
  Schweidnitz. Geländenutzungsplan, 1957.
  61. Świdnica. Współczesny plan miasta.
  Schweidnitz. Moderner Stadtplan.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter