Forum Socjologiczne 4. Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań

Wanda Patrzałek (red.)
ISBN: 978-83-229-3422-7
Liczba stron: 268
Rok wydania: 2013
Cena: 30,00 PLN   

Tom zawiera artykuły poświęcone nowym tendencjom w dziedzinie racjonalnej konsumpcji, jej struktury i kulturowych aspektów, a także współczesnych rynków oraz trendów w konsumpcji i komunikacji społecznej. Autorzy wskazują na konieczność przejścia od nadmiernego konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, co pociąga za sobą istotne zmiany w stylu życia i praktykach konsumenckich. W tomie znajdują sie również recenzje i sprawozdania z ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych na tematy socjologiczne.

Wprowadzenie
Część I.
Dylematy racjonalności i irracjonalności we współczesnym konsumpcjonizmie
WANDA PATRZAŁEK, Dekonsumpcja — racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus?
ALEKSANDRA PERCHLA-WŁOSIK, Social reception of companies’ marketing strategies in the area of socially responsible consumption. An example of clothing market
JOANNA WARDZAŁA, Młodzi konsumenci wobec nowych mediów — racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?
PAWEŁ KOŚCIELSKI, Zorganizowana turystyka przygodowa. Psychospołeczne uwarunkowania konsumpcji usług turystycznych o podwyższonym stopniu ryzyka
MARTA BEDNARCZYK, Mediator — zawód czy powołanie?
Strukturalne i kulturowe aspekty konsumpcji
ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO, Od konsumpcjonizmu do niedoborów
BARBARA MRÓZ-GORGOŃ, Zarządzanie instytucjami kultury w Polsce a współczesne trendy w konsumpcji
MICHAŁ CEBULA, Współczesne formy kulturowych zróżnicowań. Przypadek „wszystkożerności”
ANETA DUDA, Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych
MICHAŁ SIEKIERKA, Centrum handlowe jako ośrodek ewolucji konsumpcji oraz komunikacji społecznej
Współczesne rynki a nowe trendy w konsumpcji i komunikacji społecznej
AGNIESZKA DEJNAKA, Gamification as a new form of social communication
DAWID KRYSIŃSKI, Mniej konsumpcji, więcej efektywności? Słów kilka o wpływie idei zrównoważonego rozwoju transportu na model konsumowania samochodów w Polsce
ŁUKASZ KAŁUŻNY, Współczesne rytuały funeralne w perspektywie socjologii konsumpcji.
ANNA IWASZYN, Motywacje do bycia konsumentem rynku edukacji sportowej. Przypadek wrocławskich sportowych szkół podstawowych
Część II
Sprawozdania i recenzje
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy (Adam Mrozowicki)
Ogólnopolska konferencja naukowa Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata — sprawozdanie (Stanisław Kamykowski)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa (Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal)
Komunikat z konferencji Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach — cz. 3 (Marcin Dębicki)
Elżbieta Chromiec, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej (recenzja: Zbigniew Kurcz)
Mirosław J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki (recenzja: Barbara Wiśniewska-Paź)
Noty o autorach tekstów


Introduction
Part I
Dilemmas of rationality and irrationality in contemporary consumptionism
WANDA PATRZAŁEK, Deconsumption — rational choice or economic pressure?
ALEKSANDRA PERCHLA-WŁOSIK, Social reception of companies’ marketing strategies in the area of socially responsible consumption. An example of clothing market
JOANNA WARDZAŁA, Young consumers and the new media — rational purchases or fascination with technology?
PAWEŁ KOŚCIELSKI, Organized adventure tourism. Psychosocial determinants of high risk travel services consumption
MARTA BEDNARCZYK, Mediator — a profession or vocation?
Structural and cultural aspects of consumption
ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO, From consumptionism to shortages
BARBARA MRÓZ-GORGOŃ, The current consumption trends and management of cultural institutions in Poland
MICHAŁ CEBULA, Contemporary forms of cultural differentiation. The case of omnivorousness
ANETA DUDA, Branding in the theory of consumer culture and counterculture context
MICHAŁ SIEKIERKA, Shopping mall as a center of the evolution of consumption as well as social communication
Contemporary markets and new trends in consumption and social communication
AGNIESZKA DEJNAKA, Gamifi cation as a new form of social communication
DAWID KRYSIŃSKI, Less consumption, more efectiveness? Impact of the transport sustainability idea on the ways of using cars in Poland
ŁUKASZ KAŁUŻNY, Contemporary funeral rites from the perspective of the sociology of consumption
Examples of prosumption and deconsumption
ANNA IWASZYN, Motivation for being a consumer of sports education market. The case of primary sports schools in Wrocław
Part II
Reports and reviews
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter