Studia Filmoznawcze 35. Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś

Sławomir Bobowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3431-9
Liczba stron: 320
Format: B5 specjalny, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 33,00 PLN   19,00 PLN  

Europa Wschodnia to fascynujący region. Między innymi dlatego, że wielu badaczom niełatwo go zdefiniować geograficznie, politycznie czy kulturowo. W tomie 35. „Studiów Filmoznawczych” znajdują się głównie teksty dotyczące kinematografii państw traktowanych jako wschodnioeuropejskie we wszelkich istniejących definicjach Europy Wschodniej. Tylko szkic o litewskim reżyserze Šarūnasie Bartasie i o filmie Jerzego Skolimowskiego — Essential Killing — wyróżniają się pod tym względem. Proporcje ilościowe między artykułami oddają — tak można by rzecz ująć — faktyczne proporcje między krajami należącymi do Europy Wschodniej: najwięcej jest artykułów o kinie rosyjskim, na drugim miejscu plasują się artykuły dotyczące X muzy na Ukrainie, jeden szkic odnosi się do kinematografii rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej jednocześnie. „Prorosyjska” nadreprezentacja w tematyce tekstów zaburza narodowe proporcje, ale — świadomie lub nie — dobrze chyba oddaje specyfikę kina Europy Wschodniej, dawniej poddanego presji sowieckiego imperium, a dziś borykającego się z postkolonialnym dziedzictwem. W tomie znajdują się interesujące teksty autorów młodych, wstępujących na scenę filmoznawczą, oraz klasyków, takich jak ks. Marek Lis, Dobrochna Dabert czy Mariola Marczak albo Rafał Syska. W drugiej części tomu — Recenzje i omówienia — znajduje się spora liczba znakomitych szkiców krytycznych dotyczących niedawno wydanych książek filmoznawczych.

Aleksandra Idczak, Agata Janus, Grzegorz Małecki, Dominika Muszyńska, Wprowadzenie
I. ROZPRAWY I SZKICE
Dobrochna Dabert, Kino w podróży. Sytuacja ukraińskiej kinematografii po 1991 roku
Mariola Marczak, Mykoła Maszczenko — nieznany klasyk ukraińskiego kina
Piotr Czerkawski, Kim pan jest, panie Łoźnica?
Łarysa Briuchowecka: „Звeнигopa”: oвoлoдiння історичним часoм
Ks. Marek Lis, Wyspa, Car i Dyrygent: Biblia oczami Pawła Łungina
Volha Isakava, Horror genre in national cinemas of East Slavic countries
Tomasz Gaczoł, Aelita Jakowa Protazanowa w „złotym dziesięcioleciu” Nowej Polityki Ekonomicznej
Paulina Gorlewska, Gorzki uśmiech Gagarina, czyli rosyjskie kino rozprawia się z pewnym sowieckim mitem
Przemysław Dudziński, W drodze do gwiazd — film fantastycznonaukowy w Związku Radzieckim w dobie wyścigu w kosmos na przykładzie twórczości Pawła Kłuszancewa
Arkadiusz Lewicki, Recepcja współczesnego kina rosyjskiego w Polsce
Maciej Bobula, Na progu śmierci. O liminalności w Samotnym głosie człowieka Aleksandra Sokurowa
Rafał Syska, Šarūnas Bartas — w izolacji
Iwona Grodź, Wszędzie i nigdzie…, a jednak w Europie. Kilka uwag o Essential Killing Jerzego Skolimowskiego
Ewa Grzęda, Maria Antoniego Malczewskiego w świetle współczesnych koncepcji „syndromu wypalenia”. Próba nowego odczytania
II. RECENZJE I OMÓWIENIA
Kamila Żyto, Artysta w zwierciadle sztuki. Recenzja książki Seweryna Kuśmierczyka: Księga filmów Andrieja Tarkowskiego
Tomasz Gaczoł, Katalog surrealistycznych przedmiotów Waleriana Borowczyka. Recenzja książki Jakuba Mikurdy i Jakuba Woynarowskiego: Corpus Delicti, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, ss. 96
Maciej Bobula, O odwilży i jej następstwach. Recenzja książki Joanny Wojnickiej: Dzieci X Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968, Universitas, Kraków 2012, ss. 478
Marian Bielecki, Między narcyzmem a histerią. Recenzja książki Sebastiana Jagielskiego: Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym .
Aleksandra Idczak, Inny horyzont? Wokół książki Tadeusza Sobolewskiego: Kino swoimi słowami
Agata Janus, Gawęda o starym kinie. Recenzja książki Stanisława Janickiego: Odeon. Felietony filmowe, Olszanica 2013
Grzegorz Małecki, Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografi a twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa — omówienie książki Magdaleny Kempnej-Pieniążek
Tobiasz Papuczys, Strategie, warianty, rozpoznania. Omówienie książki Shakespeare i kino... Olgi Katafiasz


Aleksandra Idczak, Agata Janus, Grzegorz Małecki, Dominika Muszyńska, Introduction
I. ESSAYS AND SKETCHES
Dobrochna Dabert, Cinema on a journey. The situation of Ukrainian cinematography after 1991
Mariola Marczak, Mykola Mashchenko — the unknown classic of Ukrainian cinema
Piotr Czerkawski, Who are you, Mr. Loznitsa?
Łarysa Briuchowecka: Zvenyhora — mastering the time of history
Ks. Marek Lis, The Island, Tsar and The Conductor: the Bible read by Pavel Lungin
Volha Isakava, Horror genre in national cinemas of East Slavic countries
Tomasz Gaczoł, Yakov Protazanov’s Aelita in the „golden decade” of the New Economic Policy
Paulina Gorlewska, The bitter smile of Yuri Gagarin, or how Russian cinema cracks down one Soviet myth
Przemysław Dudziński, Road to the stars — science fiction film of the Soviet Union in the Space Age, based on the example of Pavel Klushantsev’s works
Arkadiusz Lewicki, Reception of contemporary Russian cinema in Poland
Maciej Bobula, On the threshold of death. On liminality in Alexander Sokurov’s The Lonely Voice of Man
Rafał Syska, Sharunas Bartas — in isolation
Iwona Grodź, Everywhere and nowhere… yet still in Europe. Some remarks on Essential Killing by Jerzy Skolimowski
Ewa Grzęda, Antoni Malczewski’s Maria in view of contemporary concepts of “burnout syndrome.” An attempt at a new reading
II. BOOK REVIEWS
Kamila Żyto, The artist in the mirror of the art. Review of Seweryn Kuśmierczyk’s The Book of Andrei Tarkovsky’s Movies
Tomasz Gaczoł, Catalogue of surreal objects of Walerian Borowczyk. Review of Jakub Mikruda and Jakub Woynarowski’s book Corpus Delicti, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, pp. 96
Maciej Bobula, On the thaw and its consequences. Review of Joanna Wojnicka’s book Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968, Universitas, Kraków 2012, pp. 478
Marian Bielecki, Between narcissism and hysteria. Review of Sebastian Jagielski’s book Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym
Aleksandra Idczak, The other horizon? On Tadeusz Sobolewski’s book Kino swoimi słowami
Agata Janus. A story of old cinema. Review of Stanisław Janicki’s book Odeon. Felietony filmowe, Olszanica 2013
Grzegorz Małecki, Dreamers and Wanderers: Romantic Topography of Werner Herzog’s and Wim Wenders’ Creative Activity — review of Magdalena-Pieniążek’s book
Tobiasz Papuczys, Strategies, variants, recognitions. Review of the book Shakespeare and Cinema... by Olga Katafiasz

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter