Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXII

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   15,00 PLN  

W imieniu całej redakcji z dużą satysfakcją oraz z ogromnym uznaniem dla Autorów kierujemy do naszych Czytelników kolejny, XXXII tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego”. Przygotowywane od przeszło 17 lat, w ramach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, czasopismo to stały uczestnik dyskusji naukowej w obszarze prawa karnego i nauk kryminologicznych. Publikacja nasza, jako czasopismo specjalistyczne, skierowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych oraz praktyków zajmujących się zwalczaniem (ograniczaniem) zjawiska przestępczości. Równie często, co warto podkreślić, sięgają po nią także studenci oraz osoby podnoszące swoje kwalifikacje w ramach studiów i kursów podyplomowych. Stała i nieprzerwana obecność naszego wydawnictwa w tej ważnej dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa dyskusji związana jest z potrzebą powszechnej rzetelnej komunikacji, opartej na wiedzy będącej wynikiem badań naukowych. Celem naszych starań jest dotarcie ze specjalistyczną wiedzą do jak najszerszego grona czytelników.

 

(ze Wstępu dra hab. Tomasza Kalisza, prof. nadzw. UWr)

TOMASZ KALISZ, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
PAULINA GADZIŃSKA, Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary
KATARZYNA LIŻYŃSKA, Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie
ANNA PŁOŃSKA, Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym
Prawo karne procesowe
EWELINA IZABELA SZNAJDERSKA, Kilka uwag na temat oceny prawdomówności wypowiedzi w procesie karnym
Prawo karne wykonawcze
ADAM KWIECIŃSKI, PIOTR PAŁASZEWSKI, Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969
Nauki pokrewne
KATARZYNA CHAŁUPKA, Pozwolenie na posiadanie broni palnej — uwagi de lege lata i de lege ferenda
PIOTR CHLEBOWICZ, Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej
Varia
KATARZYNA ŁUCARZ, O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)


TOMASZ KALISZ, Foreword
Substantive criminal law
PAULINA GADZIŃSKA, Disclosure of participants in committing an offence and crucial circumstances of committing an offence as a reason for obligatory extraordinary mitigation of the penalty
KATARZYNA LIŻYŃSKA, Distribution of the substantial burden of proof in defamation cases
ANNA PŁOŃSKA, Credibility of documents in Polish criminal law
Procedural criminal law
EWELINA IZABELA SZNAJDERSKA, Some remarks on evaluating truthfulness in criminal proceedings
Executive criminal law
ADAM KWIECIŃSKI, PIOTR PAŁASZEWSKI, Development of the Polish model of preventive detention in the years 1945–1969
Related sciences
KATARZYNA CHAŁUPKA, Firearms license — remarks de lege lata and de lege ferenda
PIOTR CHLEBOWICZ, Strategy and tactics in preventing and countering football related crimes as a criminal policy issue
Varia
KATARZYNA ŁUCARZ, The nature of the legal obligation of remedy — remarks on the margin of a monograph Remedying of Harm Resulting from Crime (Warsaw 2010)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter