Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2014
Cena: 19,00 PLN   9,00 PLN  

Kolejny, 15. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera opracowania, w których dominuje problematyka ekonomiczna. Autorami prac zamieszczonych w tomie są studenci i doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  Wydziału Ekonomii Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Zagadnienia poruszone w tomie to między innymi wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym, analiza form zatrudnienia w Polsce czy bankowość centralna w Azji. Tom zamykają recenzje dwóch książek zamieszczone w dziale „Zdaniem naszych mistrzów”.

Wstęp
I. ARTYKUŁY NAUKOWE
Mykola Zhuk, Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine
Michał Burzyński, Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego
Daniel Butyter, Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym
Małgorzata Januszewska, Analiza form zatrudnienia w Polsce
Paweł Łagowski, Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej
Anna Łokuciejewska, System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
Rafał Mundry, Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza
Jerzy Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów
Michał Stencel, Prekariat — nowa klasa społeczna?
II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW
Piotr Jurek, Lech Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280
Paweł Borszowski, Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372
Ewa Wójtowicz, Robert Stefanicki, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania
Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska, Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce

Preface
I. SCIENTIFIC ARTICLES
Mykola Zhuk, Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine
Michał Burzyński, Opportunities and threats for the development of the Big Data concept based on the example of the public sector
Daniel Butyter, Trade between the European Union and Southern Caucasus
Małgorzata Januszewska, Analysis of the forms of employment in Poland
Paweł Łagowski, Economic impact of the introduction of the Law on Medical Activity
Anna Łokuciejewska, Environmental management system — EMAS as a tool for the implementation of a sustainable development strategy at the enterprise level
Rafał Mundry, Central banking in Asia as seen in China, Japan and Russia — comparative analysis
Jerzy Politowicz, Functions and effectiveness of a dog registration fee
Michał Stencel, Precariat — a new social class?
II. IN OUR MASTERS’ OPINION
Piotr Jurek, Lech Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, pp. 280
Paweł Borszowski, Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, pp. 372
Ewa Wójtowicz, Robert Stefanicki, Compulsory civil liability insurance of organizer of a football match for damages suffered by the participants
Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska, The change in taxation of trade in dry tobacco into excise — an attempt to reduce grey area in Poland
 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter