Prawo CCCXVI/2. Tom dedykowany profesorowi Alfredowi Koniecznemu

Tomasz Kruszewski, Jacek Przygodzki (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2014
Cena: 33,00 PLN   
Cena: 33,00 PLN   

„Dnia 3 stycznia 2014 r. przypadła osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Alfreda Koniecznego, emerytowanego dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa. Rocznica ta wiąże się z 54-leciem pracy naukowo-dydaktycznej Profesora na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również 30-leciem powołania Zakładu Historii Administracji, którego Jubilat był pierwszym i długoletnim kierownikiem. Te szczególne wydarzenia stały się dla uczniów i współpracowników Profesora okazją do uczczenia Jego jubileuszu pracami zebranymi w niniejszej książce".

 

fragment publikacji

 • TOMASZ KRUSZEWSKI, JACEK PRZYGODZKI, Profesor Alfred Konieczny
 • JÓZEF KOREDCZUK, Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014
 • JÓZEF KOREDCZUK, Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Adopcja w kodeksie z Gortyny
 • IRENEUSZ ŻEBER, Kilka uwag o historii rzymskiego prawa handlowego
 • ALEKSANDRA KACZMARCZYK, De falcone Bartolusa de Saxoferrato
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Rycerz Dietger z Dehrn i jego śląscy potomkowie do końca średniowiecza
 • MARIAN J. PTAK, Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku
 • MATEUSZ SZYMURA, Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych
 • PAWEŁ WIĄZEK, Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami
 • KATARZYNA NIECIECKA, Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii
 • TOMASZ DOLATA, Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945
 • BOGDAN CYBULSKI, Umowy polsko-niemieckie w sprawie amnestii z lat 1919−1922
 • JACEK PRZYGODZKI, Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.
 • LEONARD GÓRNICKI, Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932
 • ANDRZEJ PASEK, Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
 • PIOTR JUREK, Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego
 • ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERKA, Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958
 • NOTY O AUTORACH
 
***
CONTENTS
 
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, JACEK PRZYGODZKI, Professor Alfred Konieczny
 • JÓZEF KOREDCZUK, Published works of Professor Alfred Konieczny (2004–2014)
 • JÓZEF KOREDCZUK, The creation of the Department of History of Administration at the University of Wrocław
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Adoption in the Code of Gortyn
 • IRENEUSZ ŻEBER, From the history of Roman commercial law — some remarks
 • ALEKSANDRA KACZMARCZYK, De falcone of Bartolus de Saxoferrato
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Knight Dietger of Dehrn and his Silesian descendants until the end of the Middle Ages
 • MARIAN J. PTAK, The free city statute (wilkierz) of landowners of weichbild and the city of Zielona Góra (1418)
 • MATEUSZ SZYMURA, Liabilities of shipping agents and commercial agents in the works of Scottish institutional writers
 • PAWEŁ WIĄZEK, Administrative justice in the Polish lands in times of the partitions
 • KATARZYNA NIECIECKA, Act on Insults of 28 December 1831 of the Grand Duchy of Baden
 • TOMASZ DOLATA, The extraordinary twenties — a matter of the youngest ordinary professors at the Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945
 • BOGDAN CYBULSKI, The Polish-German agreements on the amnesty of 1919–1922
 • JACEK PRZYGODZKI, Some remarks on the Commission for Matters of State Savings (1920)
 • LEONARD GÓRNICKI, Enterprise in the draft of the general part of the Civil Code of the Republic of Poland of 1928–1932
 • ANDRZEJ PASEK, Self-defense — some remarks on the genesis of this institution and its formulation in the Polish Penal Code of 1932
 • PIOTR JUREK, Development of the region of Wałbrzych as a territorial unit
 • ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERKA, Qualifi cation of monuments and their protection in Czechoslovakia in the years 1945–1958
 • NOTES ON AUTORS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter