Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 16

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 220
Format B 5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014

Kolejny, 16. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaproszonych do współpracy gości, w tym także spoza naszego kraju. Podejmowana przez autorów problematyka dotyczymiędzy innymi szarej strefy w gospodarce Ukrainy (Daniel Butyter), komunikatywności tekstów prawnych (Katarzyna Nieciecka) czy polityki USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego (Paweł Kupis).
Zeszyt zawiera także część „W opiniii naszych Mistrzów”, a w niej między innymi tekst prof. Bednarskiego Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska czy prof. Kowalczyk Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia.

WSTĘP
I. ARTYKUŁY NAUKOWE
DANIEL BUTYTER, Szara strefa w gospodarce Ukrainy
TOMASZ CHŁOPECKI, Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy
w latach 1991–2008
BARTŁOMIEJ JAWORSKI, Refleksja nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego
PIOTR KAPUSTA, Umowa o pracę na czas określony — postulaty de lege ferenda
MARZENA KARPIŃSKA, O kwestii niezależności i transparentności w zawodzie biegłego
rewidenta
PAWEŁ ALEKSANDER KUPIS, United States policy towards the International Criminal Court.
Selected legal issues
MARTA MACKIEWICZ, Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego
KATARZYNA NIECIECKA, Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych
PAULINA SAMUEL, Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych
z penalizacją przestępstw korupcyjnych
SEBASTIAN SOLECKI, Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania
w świetle współczesnej nauki zarządzania
ŁUKASZ SZYMAŃSKI, Radykalne ugrupowania polityczne w Galicji na przykładzie ruchu
ludowego i socjalistycznego
WIKTOR TRYBKA, Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych
II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW
TADEUSZ BEDNARSKI, Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska
KAROL KICZKA, Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju
w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 309
EDYTA KOWALCZYK, Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu
Wincentego Stysia


PREFACE
I. SCIENTIFIC ARTICLES
DANIEL BUTYTER, Shadow economy in Ukraine .
TOMASZ CHŁOPECKI, Legal and economic aspects of Polish-Ukrainian economic relations
in 1991−2008
BARTŁOMIEJ JAWORSKI, Reflection on the draft of urban-construction code
PIOTR KAPUSTA, Fixed-term employment contract — de lege ferenda demands
MARZENA KARPIŃSKA, Independence and transparency in the profession of a statutory
auditor
PAWEŁ ALEKSANDER KUPIS, United States policy towards the International Criminal Court.
Selected legal issues
MARTA MACKIEWICZ, The concept of freedom in the thought of Augustyn Wróblewski
KATARZYNA NIECIECKA, Some remarks on the issue of law’s articulateness
PAULINA SAMUEL, Penal sanctions for corruption crimes
SEBASTIAN SOLECKI, A few remarks on the issue of criminality of breach of trust in the
context of contemporary management science
ŁUKASZ SZYMAŃSKI, Radical political groups in Galicia based on the example of the
agrarian movement and the socialist movement
WIKTOR TRYBKA, The substantive rulings of administrative courts
II. IN OUR MASTERS’ OPINION
TADEUSZ BEDNARSKI, The convergence criteria — where is the EU project heading
KAROL KICZKA, Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju
w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, pp. 309
EDYTA KOWALCZYK, Crisis phenomena — their genesis and a challenge for the state,
according to Wincenty Styś

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter