Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXIII. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Tomasz Kalisz (red.)
ISBN: 978-83-229-3469-2
Liczba stron: 232
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   15,00 PLN  

XXXIII tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” poświęcony jest karom i środkom wolnościowym. Głównym zadaniem publikacji jest przedstawienie przez różnych autorów, w ramach jednego tomu, opracowań zogniskowanych na wyodrębnionym zagadnieniu. Wolnościowe środki reakcji na przestępstwo stanowią bardzo aktualny problem współczesnej polityki kryminalnej, zwłaszcza w naszym kraju.
Charakterystyka najnowszych trendów oraz praktyczne problemy orzecznicze i wykonawcze w zakresie kar i środków wolnościowych, a także krążące na ten temat opinie i oceny są elementami rzeczywistości społecznej i trzeba się z nimi poważnie liczyć. Wydaje się jednocześnie, że opinia publiczna jest słabo (a czasami wręcz mylnie) poinformowana o faktycznych problemach związanych z tymi środkami reakcji na przestępstwo. Obiegowe opinie mają często niewielki związek z prawdą, są raczej wyrazem rozbudzanych emocji i uprzedzeń, czy też doraźnej gry politycznej. W związku z tym publikacja całego zespołu problemów związanych z tą szczególną kategorią środków reakcji na przestępstwo ma swoje uzasadnienie. Uzasadnienie to jest tym mocniejsze, że w ramach kierowanego do czytelników tomu udało się zebrać opracowania jednych z najlepszych specjalistów w tym zakresie w naszym kraju, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe zajmujące się problematyką kary i innych form reakcji na przestępstwo.

 

Ze Wstępu

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka
Grażyna B. Szczygieł, Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
Tomasz Kalisz, Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z 27 marca 2014 r.
Janusz Sawicki, Wykonywanie środków o charakterze wolnościowym wprawie karnym skarbowym
Piotr Stępniak, Oportunistyczny model pracy socjalnej ze skazanymi
Wojciech Zalewski, Krytycznie o zawieszeniu wykonania kary w polskim prawie karnym
Magdalena Niewidomska-Krawczyk, Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności
Alicja Ornowska, Contradictio in adiecto? O warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w świetle obowiązującej regulacji i propozycji legislacyjnych
Adam Kwieciński, Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian wprawie czy może ich nieunikniona perspektywa?
Piotr Ochman, Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej


Tomasz Kalisz, Foreword
Barbara Stańdo-Kawecka, Selected problems of professionalization of probation agencies and classification of supervised offenders into risk group
Grażyna B. Szczygieł, Measures alternative to imprisonment
Tomasz Kalisz, Mandatory order of execution of conditionally suspended sentence. Remarks based on the judgment of the Constitutional Tribunal of 17July 2013 and the resolution of the Constitutional Tribunal of 27 March 2014
Janusz Sawicki, Execution of the libertarian measures in fiscal penal law
Piotr Stępniak, An opportunistic model of social work with convicts
Wojciech Zalewski, A critical approach to probation in Polish penal law
Magdalena Niewidomska-Krawczyk, Activities of professional probation officer for adults undertaken to execute the penalty of restriction of liberty
Alicja Ornowska, I Contradictio in adiecto? Conditionally suspended non-isolation penalties under operative and proposed law
Adam Kwieciński, Probation officer’s supervision over perpetrators requiring special medical or therapeutic means. A contemporary element of amendments to the law or maybe their inevitable perspective?
Piotr Ochman, Executing the penal measure of prohibition of holding certain positions in relation to the ban on performing functions in a commercial company

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter