Prawo CCCXVII

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISBN: 0524-4544
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

Numer 317 „Prawa” z 2015 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego, unijnego, administracyjnego, finansowego, cywilnego, karnego oraz z zakresu komparatystyki prawniczej. Na szczególną uwagę zasługują rozważania z zakresu prawa finansowego na temat roli bankowości centralnej w obliczu kryzysu oraz różnic kursowych w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców. Dwa artykuły i glosa dotyczą problematyki stosowania prawa Unii Europejskiej — w dziedzinie transportu lotniczego, prawa azylowego oraz obowiązywania prawa unijnego w postępowaniu przed sądami krajowymi w tzw. sytuacji czysto wewnętrznej. Analiza prawnoporównawcza została zaprezentowana w tekstach omawiających ekonomiczną analizę konstytucji Nowej Zelandii oraz instytucję wydziedziczenia w prawie stanu Luizjana. Numer „Prawa” zawiera także sprawozdanie z konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, która odbyła się we Wrocławiu 12−13 września 2014 r.

MICHAŁ BURSZTYNOWICZ, Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
MIROSŁAW DELA, Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i zatrudnienia jednoosobowego zarządu w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
TOMASZ GAWLICZEK, Przepisy karne ustawy o ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w ochronie własności intelektualnej
ANNA GRODECKA, Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu
JAKUB KOCIUBIŃSKI, Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji
BARBARA KOWALCZYK, Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego
IRENA KRAUZE-LISOWIEC, Юридическая компаративистика. Общая характеристика
JOANNA SIEKIERA, Ekonomiczna analiza konstytucji Nowej Zelandii. Zarys problemu
ADAM SOBOTA, Wydziedziczenie w prawie polskim i prawie stanu Luizjana
PIOTR STANISŁAWISZYN, Różnice kursowe w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców
ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
JOANNA ŻAK, Postulowane zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dobie europeizacji
GLOSY
RADOSŁAW BULEJAK, Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25listopada 2013 r., IOPS 9/13
ANGELIKA DRELICHOWSKA, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11
KRZYSZTOF JANKOWSKI, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012r.
DARIA KOSTECKA-JURCZYK, Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis a konkurencja zostaje w znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia  
SPRAWOZDANIA
BEATA MADEJ, MARCIN RUDNICKI, Sprawozdanie z konferencji naukowej — „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, Wrocław 12−13 września 2014 r.


MICHAŁ BURSZTYNOWICZ, The feasibility of anon-final decision granting abuilding permit
MIROSŁAW DELA, The problem of personal identity in the context of appointment and employment of the one-person board of directors in the single-member private limited-liability company
TOMASZ GAWLICZEK, Criminal provisions of the Plant Variety Protection Act — introduction to the role of economic criminal law in the intellectual property protection
ANNA GRODECKA, The role of central banking in attaining stability of the financial system. New challenges in the face of financial crisis
JAKUB KOCIUBIŃSKI, Air transport as public service — analysis of the EU regulatory model
BARBARA KOWALCZYK, Discretionary competences of states based on the provisions of the Dublin system
IRENA KRAUZE-LISOWIEC, Comparative law. General characteristics
JOANNA SIEKIERA, Law and Economics of the New Zealand constitution: An outline of the problem
ADAM SOBOTA, Disinheritance in the Polish Civil Code and the Louisiana Civil Code
PIOTR STANISŁAWISZYN, Exchange-rate differences in income taxes in the activities of entrepreneurs
ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
JOANNA ŻAK, Proposed amendments to the Constitution of the Republic of Poland in the age of Europeanization
COMMENTARIES
RADOSŁAW BULEJAK, Commentary on the resolution of the Supreme Administrative Court of Poland of 25 November 2013, IOPS 9/13
ANGELIKA DRELICHOWSKA, Commentary on the judgement of the Supreme Administrative Court of 6 June 2013, II FSK 2026/11
KRZYSZTOF JANKOWSKI, Commentary on the ruling of the Supreme Court — case PK II 290/11 of 28 June 2012
DARIA KOSTECKA-JURCZYK, Application of Article 101 [1] TFEU by NCA in Expedia case, where agreement between undertakings is of minor importance, but competition is limited — commentary on ajudgment ECJ C-226/11
REPORTS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter