Przegląd Prawa i Administracji XCVIII. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Mariusz Jabłoński, Karol Kiczka (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Przedkładane opracowanie jest owocem kolejnej konferencji Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego: Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się w dniach 22–23 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Niniejsze pokłosie konferencyjne wpisuje się w trwającą od lat bliską współpracę poznańskiego oraz wrocławskiego środowiska naukowego, która została zainicjowaną przez Panią Profesor dr hab. Teresę Rabską i śp. Pana Prof. dr. hab. Adama Chełmońskiego.
Tematyka współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej należy do nurtu badawczego doktryny publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w publikacji opracowania o charakterze ogólnym i szczegółowym — przygotowane przez pracowników i doktorantów obydwu zakładów — są przejawem wymiany naukowej w zakresie istotnych teoretycznie i aplikacyjnie materii wiązanych z działalnością podmiotów publicznych i prywatnych na odcinku samorządowego sektora gospodarczego.

 

Ze Wstępu

 • Wprowadzenie

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 • Andrzej Borkowski, Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej
 • Jan Gola, Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza
 • Krzysztof Horubski, Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe
 • Karol Kiczka, Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
 • Leon Kieres, Planowanie przestrzenne wobec interesu publicznego i prywatnego
 • Katarzyna Kokocińska, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu usług publicznych
 • Anna Trela, Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 • Bożena Popowska, Mateusz Chołodecki, Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich
 • Joanna Czesak, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy
 • Maciej Guziński, Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procesie współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
 • Tadeusz Kocowski, Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Eryk Kosiński, Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi
 • Karolina Łagowska, Kontrola regulowanej działalności gospodarczej jako płaszczyzna współdziałania organów samorządowych i przedsiębiorców
 • Piotr Soroka, Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie
 • Michał Strzelbicki, Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku
 • Piotr Tatarkiewicz, Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i gmin w świetle art. 16 ust. 12 ustawy Prawo energetyczne

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter