Studia Philosophica Wratislaviensia vol. X, fasc. 1 (2015)

Damian Leszczyński (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 156
Rok wydania: 2015
Cena: 25,00 PLN   5,00 PLN  

W najnowszym numerze kwartalnika „Studia Philosopica Wratislaviensia” czytelnik znajdzie artykuły poświęcone debacie relatywizm-absolutyzm, biopolityce oraz definicji życia rozważanej w kontekście filozofii biologii, a także studia na temat filozofii Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Francisa Bacona oraz Alberta Schweitzera. Tom uzupełniają przekłady wczesnych pism teoretycznych Friedricha Hölderlina oraz fragmentów korespondencji Ernsta Cassirera z Edmundem Husserlem.

ARTYKUŁY
Maksymilian Roszyk, Davida Bloora ujęcie opozycji relatywizm–absolutyzm
Jakub Nalichowski, Czy filozofia polityki Kanta pozostaje w zgodzie z założeniami jego projektu filozofii krytycznej. O wewnętrznej sprzeczności Kantowskiej teleologii
Michał Staroszczyk, Przemoc symboliczna w dobie biopolityki. Sankcjonowanie izolacji na podstawie rozwoju koncepcji eugeniki oraz pojęcia inteligencji
Krzysztof Chodasewicz, Ożywione artefakty? Analiza wybranych argumentów przeciwko sztucznemu życiu
Przemysław Wewiór, Pokój religijny a rozwój naukowo-techniczny w pismach Francisa Bacona
Magdalena Hoły-Łuczaj, Myślenie jako zaangażowanie w rzeczywistość — Heideggerowska rewizja idealizmu i realizmu
Dorota Brylla, Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem
PRZEKŁADY
Ewa Walerich-Szymani, Komentarz do przekładu wybranych wczesnych pism teoretycznych Friedricha Hölderlina
Friedrich Hölderlin, Wczesne pisma teoretyczne
Joanna Giel, Od tłumacza
Edmund Husserl, Ernst Cassirer, Fragmenty korespondencji
RECENZJE
Alfred Skorupka, O filozofii politycznej u Francisa Fukuyamy [Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy]


ARTICLES
Maksymilian Roszyk, David Bloor’s account of the relativism–absolutism opposition
Jakub Nalichowski, Does Kant’s political philosophy agree with the assumptions of his project of critical philosophy? On the internal contradiction of Kantian teleology
Michał Staroszczyk, Symbolic violence in the age of biopolitics. Sanctioning isolation on the base of development of the concepts of eugenics and intelligence
Krzysztof Chodasewicz, The living artifacts? Analysis of selected arguments against ALife  Przemysław Wewiór, Religious peace and scientific-technical development in works by Francis Bacon
Magdalena Hoły-Łuczaj, Thinking as involvement in reality — Heidegger’s revision of idealism and realism
Dorota B Rylla, Albert Schweitzer’s Reverence for Life ethics as the panteistic mysticism and the mysticism of uniting with being
TRANSLATIONS
REVIEWS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter