Neerlandica Wratislaviensia XXIV

Jacek Karpiński, Stanisław Prędota (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2014

W tomie XXIV niderlandystycznego pisma „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją prof. Stanisława Prędoty i dr. Jacka Karpińskiego (Uniwersytet Wrocławski) znalazło się 10 oryginalnych prac językoznawczych niderlandystów polskich i zagranicznych oraz jedna recenzja.
Cor van Bree zajmuje się adpozycjami w języku niderlandzkim. Siegfried Theissen bada częstotliwość występowania niderlandzkich przyimków. Roland Willemyns i Wim Vandenbussche zajmują się tematem dyglosji, diaglosji i języka ‘tussentaal’ we Flandrii Zachodniej. Jan Noordegraaf porusza w swoim artykule kwestie zmian w kolonialnych odmianach języka niderlandzkiego. Katarzyna Tryczyńska analizuje kolokacje w języku prawniczym. Stanisław Prędota zajmuje się niderlandzkimi odpowiednikami polskich przysłów w „Chłopach” W. S. Reymonta. Jacek Karpiński poddaje analizie nazwy niderlandzkich i polskich linii lotniczych. Dieter Stellmacher porusza problem ‘Steenkolenduits’ i trudności w rozróżnieniu języka oraz jego konkretnego użycia. C. Jac Conradie zastanawia się nad tym, co stało się z czasownikami mutatywnymi w języku afrikaans.
Tom zawiera również recenzję Stanisława Prędoty z książki autorstwa Ute K. Boonen i Ingeborg Hermes „Niederländische Sprachwissenschaft”, stanowiącej wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego.

Taalkunde
Cor VAN BREE, Adpositionele configuraties in het Nederlands
Siegfried THEISSEN, De frequentie van een vijftigtal dubbele en driedubbele voorzetsels
Roland WILLEMYNS, Wim VANDENBUSSCHE, „Im Westen nichts Neues“? Over diglossie, diaglossie en tussentaal in West-Vlaanderen
Jan NOORDEGRAAF, Koloniaal Nederlands in verandering. Afrikaans versus Amerikaans Leeg Duits
Katarzyna TRYCZYŃSKA, Collocaties in het Juridisch Woordenboek van Fockema Andreae. Een frequentieanalyse
Stanisław PRĘDOTA, Nederlandse equivalenten van Poolse spreekwoorden in Chłopi van W.S. Reymont
Muriel WATERLOT, Aanspreekvormen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse onlinepersoneels-advertenties voor hoogopgeleiden
Jacek KARPIŃSKI, KLM vs. LOT vs. Divi Divi Air. Wat verbergt zich achter de namen van luchtvaartmaatschappijen in Polen en in het Nederlandse taalgebied?
Dieter STELLMACHER, Steenkolenduits und die Schwierigkeit, Sprache und Sprachge-brauch zu unterscheiden
C. Jac CONRADIE, Waar zijn de Afrikaanse mutatieven gebleven?
Boekbespreking
Ute K. Boonen, Ingeborg Harmes in Zusammenarbeit mit Michaela Poß, Truus Kruyt und Gunther De Vogelaer, Niederländische Sprachwissenschaft. Eine Einführung, Tübingen 2013, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co .KG. (Stanisław Prędota)


Linguistics
Cor VAN BREE, Adpositional configurations in Dutch
Siegfried THEISSEN, The frequency of fifty double andtriple prepositions
Roland WILLEMYNS, Wim VANDENBUSSCHE, “Im Westen nichts Neues”? On diglossia, diaglossia and intermediate language in West Flanders
Jan NOORDEGRAAF, Colonial Dutch in motion. South African Dutch versus American Low Dutch
Katarzyna TRYCZYŃSKA, Collocations in the Fockema Andreae’s Law Dictionary. A frequency analysis
Stanisław PRĘDOTA, Dutch equivalents of Polish proverbs in Chłopi by W.S. Reymont
Muriel WATERLOT, Forms of address in Polish, Dutch and Flemish online job advertisements for highly educated people
Jacek KARPIŃSKI, KLM vs LOT vs Divi Divi Air. What is concealed behind the names of airlines in Poland and in the Dutch-speaking countries?
Dieter STELLMACHER, Steenkolenduits and the difficulties in differentiation of the language and the use of the language
C. Jac CONRADIE, Where do the South African mutative verbs remain?
Book review
Ute K. Boonen, Ingeborg Harmes in Zusammenarbeit mit Michaela Poß, Truus Kruyt und Gunther De Vogelaer, Niederländische Sprachwissenschaft. Eine Einführung, Tübin­gen 2013, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co .KG. (Stanisław Prędota)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter