Roczniki Biblioteczne LVIII

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   

Tom 58 „Roczników Bibliotecznych” zawiera opracowania i materiały tematycznie różnorodne. Na plan pierwszy wybijają się w nim zagadnienia dotyczące proweniencji księgozbiorów historycznych oraz strat i rozproszenia polskich zbiorów bibliotecznych. Pierwszy nurt badań reprezentuje artykuł Weroniki Karlak, w którym autorka dokonała weryfikacji pochodzenia jednego z prywatnych księgozbiorów z XVII w., związanego osobami swoich właścicieli z Czechami i Śląskiem, a znajdującego się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Drugą grupę zagadnień reprezentują artykuły Hanny Łaskarzewskiej i Piotra Tafiłowskiego — pierwszy z nich przedstawia losy bibliotek polskich ze wschodnich obszarów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w latach 1914–1920, drugi ukazuje stan rejestracji polskich księgozbiorów, które przeważnie w wyniku grabieży wojennych i zmian granic państwowych znalazły się w ciągu ostatnich kilku wieków poza obecnym terytorium Polski. Odmienny nurt badań reprezentuje erudycyjny artykuł Michała Choptianego, w którym egzemplarz książki stał się dla autora punktem wyjścia do przybliżenia sylwetki intelektualnej siedemnastowiecznego kaznodziei kontrreformacyjnego Fabiana Birkowskiego. Blok opracowań zamyka artykuł Grzegorza Niecia, poświęcony zainteresowaniom bibliofilskim i znaczeniu książki w warsztacie naukowym wybitnego polskiego uczonego — Henryka Markowskiego. Niniejszy tom uzupełniają recenzje z publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2012–2013.

I. ARTYKUŁY

 1. Michał CHOPTIANY, „Orator futurus”. Fabiana Birkowskiego lektura Ciceronianusa Pierre’a de la Ramée
 2. Weronika KARLAK, Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa Hejnica
 3. Hanna ŁASKARZEWSKA, Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach 1914–1920
 4. Piotr TAFIŁOWSKI, Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników w zbiorach zagranicznych — problem wciąż otwarty
 5. Grzegorz NIEĆ, O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece — w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922–2013)  

II. RECENZJE I PRZEGLĄDY

 1. Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2012 (Anna Gruca)
 2. Andrzej Dróżdż, Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji, Kraków 2013 (Małgorzata Zadka)
 3. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, tom I. Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI–XVIII. Opracowanie i redakcja naukowa Stanisław Siess-Krzyszkowski, Kaja Stompór-Lesiecka, Alina Baran, Kraków 2013 (Michał Choptiany)
 4. Bibliotekarstwo. Red. Anna Tokarska, Warszawa 2013 (Danuta Konieczna)
 5. Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavĕ Kašparové. K vydání připravily Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková a Milada Svobodová, Praha 2013 (Agnieszka Łuszpak)

III. KRONIKA

 1. Zrabowane — odzyskane. Dobra kultury — przypadek Polski. Międzynarodowa konferencja ekspercka, Kraków, 12–14 listopada 2014 roku (Maciej Matwijów)
 2. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2013
 3. Publikacje nadesłane

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter