Studia Philosophica Wratislaviensia vol. X, fasc. 2 (2015)

Roman Konik (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 152
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 25,00 PLN   5,00 PLN  

Najnowszy numer czasopisma w przeważającej mierze poświęcony jest zagadnieniom sporu między stanowiskiem realistycznym a idealistycznym w kontekście książki Marka Rosiaka Studia z problematyki realizmu–idealizmu.
Ponadto podejmowane są kwestie związane z zagadnieniem wojny i pokoju oraz rozważania z zakresu bioetyki. W dziale „Przekłady” zawarty jest poprzedzony wstępem przekład niepublikowanego tekstu Seyli Benhabib.

ARTYKUŁY
Jan Krasicki, Pokój i „Święty-pokój”. Rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i „sprawami z tym związanymi”
Janusz A. Majcherek, Hipertrofia moralności jako instrument biowładzy
SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI MARKA ROSIAKA STUDIA Z PROBLEMATYKI REALIZMU–IDEALIZMU
Bartłomiej Skowron, O świadomościowej konstytucji świata i realistyczno-idealistycznej gigantomachii
Damian Leszczyński, Idealistyczny realizm Marka Rosiaka
Filip Kobiela, Jak uczynić nasze wrażenia dorzecznymi?
Maria Bielawka, W obronie przedmiotu czysto intencjonalnego
Marek PiwowarczyK, Realisty problemy z rozciągłością
Marek Rosiak, Ile idealizmu w realizmie
PRZEKŁADY
Janusz Grygieńć, Czy możliwy jest niemetafizyczny uniwersalizm liberalny? Seyli Benhabib teoria demokracji liberalnej i deliberacyjnej
Seyla Benhabib, „Nous” et les „autres” (My i inni). Czy uniwersalizm jest etnocentryczny?


ARTICLES
Jan Krasicki, Peace and “Holy peace.” Reflections on the contemporary idea of peace and the related issues
Janusz A. Majcherek, Moral hypertrophy as atechnique of biopower
SYMPOSIUM ON MAREK ROSIAK’S BOOKSTUDIA Z PROBLEMATYKI REALIZMU–IDEALIZMU
Bartłomiej Skowron, On the conscious constitution of the world and realistic-idealistic gigantomachy
Damian Leszczyński, Marek Rosiak’s idealistic realism
Filip Kobiela, How to make our sensations adequate?
Maria Bielawka, In defence of the purely intentional object
Marek PiwowarczyK, Realist’s problems with extension
Marek Rosiak, How much idealism in realism
TRANSLATIONS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter