Forum Socjologiczne 5. Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata

Piotr Pieńkowski, Zdzisław Zagórski (red.)
ISBN: 978-83-229-3477-7
Liczba stron: 348
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 30,00 PLN   

Piąty tom „Forum Socjologicznego” poświęcony jest cywilizacjom w perspektywie socjologicznej. Tematyka ta jest dziś szczególnie istotna, ponieważ wzajemne oddziaływania między cywilizacjami mają współcześnie kluczowe znaczenie dla konstruowania społecznego ładu, ponad poziomem społeczeństw narodowych — na poziomie megastrukturalnym. W tomie znalazły się artykuły poświęcone przede wszystkim socjologicznemu ujęciu problematyki cywilizacyjnej, uzupełnione refleksją o charakterze politologicznym, historycznym czy filozoficznym. Badania prowadzone są zarówno w aspekcie teoretyczno-metodologicznym, jak i analizy konkretnych procesów zachodzących w cywilizacjach współczesnego świata. Publikacja wpisuje się w rozwijaną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (między innymi przez cykl konferencji „Cywilizacje w perspektywie socjologicznej”) problematykę cywilizacjologii.

Wprowadzenie
Część I. Teoretyczno-metodologiczne problemy badań nad cywilizacjami
ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, Model wielowariantowego ujmowania rzeczywistości społecznej a perspektywa badań nad wspólnotami cywilizacyjnymi
BOHDAN GÓRSKI, Alternatywa XXI wieku: „zderzenie cywilizacji” czy zwycięstwo zdrowego rozsądku
ANDRZEJ BOCZKOWSKI, Cywilizacja, ideologia, edukacja. Prolegomena do analizy wzajemnych relacji
JACEK MIANOWSKI, Znaczenie kryzysu w refleksji Floriana Znanieckiego nad cywilizacją
KATERYNA NOVIKOVA, Naśladownictwo vs wyjątkowość: wybrane cechy cywilizacji radzieckiej w dziele Siergieja Kara-Murzy
MAREK JEDLIŃSKI, Cywilizacja europejska i Rosja — konfrontacje i perspektywy dialogiczne. Zarys myśli filozoficznej Iwana Kiriejewskiego
KAROLINA BLECHARCZYK, Cywilizacja rosyjska w perspektywie eurazjatyckiej
JAKUB KRZYSZTOF ADAMSKI, Kosmopolici i antykosmopolici — jako siły konstruujące i dekonstruujące „ład” cywilizacyjny
JUSTYNA TOMCZYK, Patriarchat a rozwój cywilizacji. Podejście feministyczne
ARKADIUSZ PEISERT, Cywilizacyjna geneza idei społeczeństwa obywatelskiego
Część II. Cywilizacje współczesnego świata
ŁUKASZ KASZKOWIAK, Imperializm popkulturowy — zjawisko kultury masowej w świetle procesów globalnych
MICHAŁ PIENIAS, Wpływ procesu globalizacji na kształt współczesnego państwa typu welfare state
BARTOSZ PŁOTKA, Biopolityka i eugenika jako wyzwania cywilizacyjne. Podstawowe rozróżnienia teoretyczne
PIOTR NAPIERAŁA, Guy Sorman i jego obrona liberalnego uniwersalizmu w odniesieniu do Chin
MACIEJ RYBICKI, Procesy przystosowawcze w migracjach międzycywilizacyjnych na przykładzie muzułmańskich imigrantów we Wrocławiu
TOMASZ M. RUDOWSKI, Zderzenie cywilizacji. Latynoamerykańskie versus zachodnie rozumienie kategorii postępu, rozwoju i nowoczesności
PIOTR PIEŃKOWSKI, Pęknięcie wewnątrz cywilizacji? (Dez)integracja transatlantycka
STANISŁAW KAMYKOWSKI, Od Olimpii do Soczi — idee ruchu olimpijskiego na gruncie różnych cywilizacji
Konferencje i recenzje
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferncji naukowej Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej (Wrocław, 7–8 czerwca 2013) (Aneta Kierczewska)
Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa (Wrocław, 7–8 maja 2014) (Daria Hofman)
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne (Wrocław, 9–10 października 2014) (Barbara Wiśniewska-Paź)
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie (Wrocław, 14–15 listopada 2014) (Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka)
Bohdan Górski, Jak przeżyć kapitalizm (recenzja: Michał Cebula)
Władysław Misiak, Smutek enklaw biedy i blichtr osiedli rezydencyjnych w badaniach metodą fotograficzną (recenzja: Mikołaj Krasnodębski)
Skizzen über den Totalitarismus (Szkice o totalitaryzmie) (recenzja: Irena Kurasz)
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej (recenzja: Zbigniew Kurcz)
Noty o autorach tekstów


Introduction
Part I. Theoretical and methodological problems of studies of civilisations
ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, Multidimensional model of identifying social reality and the perspective of studies on civilisational communities
BOHDAN GÓRSKI, 21st century alternative: Clash of civilisations or triumph of the common sense
ANDRZEJ BOCZKOWSKI, Civilization, ideology, education. Prolegomena to the analysis of interrelations
JACEK MIANOWSKI, The significance of crisis in Florian Znaniecki’s reflection on civilization
KATERYNA NOVIKOVA, Imitation vs uniqueness: Selected features of the Soviet civilization in the work of Sergey Kara-Murza
MAREK JEDLIŃSKI, European civilization and Russia — confrontations and dialogical prospects. An outline of the philosophical thought of Ivan Kireevsky
KAROLINA BLECHARCZYK, Civilization of Russia in euroasiatic interpretation
JAKUB KRZYSZTOF ADAMSKI, Cosmopolitans and anticosmopolitans as forces constructing and deconstructing the ‘order’ of civilizations
JUSTYNA TOMCZYK, Patriarchy and the development of civilization. Feminist approach
ARKADIUSZ PEISERT, Civilisational genesis of the concept of civil society
Part II. Civilisations of the contemporary world
ŁUKASZ KASZKOWIAK, Pop-cultural imperialism
MICHAŁ PIENIAS, The impact of globalization on the shape of the modern welfare state
BARTOSZ PŁOTKA, Biopolitics and eugenics as civilizational challenges. The basic theoretical distinction
PIOTR NAPIERAŁA, Guy Sorman’s vindication of liberal universalism in relation to China’s policy
MACIEJ RYBICKI, Adjustment process in intercivilizational migrations — the example of Muslim immigrants in Wrocław
TOMASZ M. RUDOWSKI, The clash of civilizations. Latin American vs. Western understanding of the categories
PIOTR PIEŃKOWSKI, A split inside civilisation? Transatlantic (dis)integration
STANISŁAW KAMYKOWSKI, From Olympia to Sochi — the ideas of the Olympic Movement in different civilizations
Conferences and reviews
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter