Wrocławskie Studia Wschodnie 18 (2014)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 328
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   

Kolejny, 18 (2014) tom Wrocławskich Studiów Wschodnich zawiera wiele ciekawych tekstów o życiu Polaków na Syberii i Kresach Wschodnich. Ich autorzy przedstawili między innymi portret zbiorowy polskich orientalistów XIX–początku XX wieku pochodzących z Białorusi w Cesarstwie Rosyjskim, a także polskich badaczy przeszłości Ukrainy. Omówili też dzieje parafii katolickiej na Syberii na przełomie XIX i XX wieku oraz Kościoła prawosławnego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Zajęli się również eposem Jakutów, zagadnieniami emigracji z północno-wschodnich rejonów Polski do USA w latach 1921–1939, życiem codziennym i przemianami kulturowymi w środowisku lokalnym obwodu grodzieńskiego. Tom uzupełniają recenzje, sprawozdania z konferencji oraz bibliografia komentowana wspomnień sybiraków (cz. XI, ostatnia).

Artykuły
ANNA MILEWSKA-MŁYNIK, Taras Szewczenko wśród polskich zesłańców w guberni
orenburskiej
JACEK FEDUSZKA, Polscy badacze przeszłości Ukrainy w pierwszej połowie XIX wieku 25
ANDRZEJ TICHOMIROW, Polscy orientaliści pochodzący z Białorusi w Cesarstwie Rosyjskim
(XIX–początek XX wieku). Próba portretu zbiorowego
TATIANA NIEDZIELUK, Fenomen parafi i katolickiej na Syberii na przełomie XIX i XX
wieku jako lokalnej mikrowspólnoty
EDWARD CZAPIEWSKI, Polska i Finlandia w Imperium Rosyjskim: różne drogi do niepodległości
w XIX i na początku XX wieku
PIOTR BILIŃSKI, Lwowskie lata Władysława Konopczyńskiego
MIECZYSŁAW TROJAN, Środowisko lokalne, życie codzienne, przemiany kulturowe (rejon
ostrowiecki obwodu grodzieńskiego)
OLEG RAZYHRAJEW, Надзор государственной полиции Второй Речи Посполитой
за общественно-политической жизнью украинцев Восточной Галиции в меж-
военный период
ALEKSANDER TSIMBAL, Między polską państwowością, rosyjską tradycją i białoruską
ludnością: Kościół prawosławny na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
IGOR KIM, Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczycielstwo województwa lubelskiego
w wyborach parlamentarnych 1938 roku w świetle archiwaliów
Miscellanea
WASILIJ IWANOW, Wacław Sieroszewski o eposie Jakutów
ALEKSANDR ILJIN, Актёр Влодзимеж Выгaновский и „Кружок польской молодёжи”
в Бресте
ОLGA MERCZUK, Эмиграция населения из северо-восточных воеводств Польши
в Соединенные Штаты Америки в 1921–1939 гг
STANISŁAW RAKUSA-SUSZCZEWSKI, Z życia kresowej rodziny
MAŁGORZATA CWENK, O Listach z Syberii Adolfa Januszkiewicza do narzeczonej Stefanii
Ginowskiej — polemicznie
MAŁGORZATA RUCHNIEWICZ, Wspomnienia sybiraków. Bibliografi a komentowana
zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego we Wrocławiu (część XI, ostatnia)
Recenzje
ANNA ENGELKING, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej
przełomu XX i XXI wieku (Małgorzata Ruchniewicz)
MAREK A. KOPROWSKI, Na gruzach Marchlewszczyzny. Skazani za polskość (Małgorzata
Dziura)
ANDRZEJ WAWRYNIUK, Gmina Horodło. Powiat hrubieszowski. Historia, geografi a, gospodarka,
polityka (Małgorzata Dziura)
EWA ROGALEWSKA, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady — świadectwa literatury
i życia (Ewa Banasiewicz-Ossowska)
Kronika
O trudnych relacjach polsko-rosyjskich. Seminarium na Uniwersytecie Przyrodniczo-
-Humanistycznym w Siedlcach (Artiom Czernyszew)
Konferencja naukowa Konserwatyzm i partycypacja obywatelska w społeczno-politycznym
życiu Europy Środkowo-Wschodniej, Łuck–Kijów–Żytomierz 22–27 listopada
2014 (Ewa Kowalska)
II Konferencja Naukowa Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, Poznań
4 grudnia 2014 (Piotr Cichoracki)
Konferencja Polacy na Syberii w historii i kulturze, Szuszeńskoje w Kraju Krasnojarskim
27–28 sierpnia 2014 (Artiom Czernyszew)
Międzynarodowa konferencja Wrzesień 1939 r. w tradycji historycznej i ustnej historii,
Mińsk 26–27 września 2014 (Piotr Cichoracki)
Sprawozdanie z III interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
— ludzie stamtąd, Wrocław 5–6 grudnia 2014 (Rafał Leszczyński)
Laureaci nagrody „Przeglądu Wschodniego” 1993–2013 (oprac. P. Cichoracki)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter