Dziennikarstwo i Media 5. Media zmieniającego się świata

Igor Borkowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3475-3
Liczba stron: 300
Rok wydania: 2014
Cena: 29,00 PLN   

Zmieniają się media, bo zmienia się świat. Nie jest oczywiste, czy ta zależność działa i w drugą stronę. Relacjom między zmieniającymi się mediami i zmieniającym się światem poświęcona jest większość tekstów, które składają się na nowy tom rocznika wrocławskich medioznawców. W centrum dociekań stoją media zmieniającej się cywilizacji systemów medialnych Europy i Ameryki. Autorzy, którymi są zarówno uznani badacze, jak i debiutanci, starają się w wielonurtowych dociekaniach odpowiadać na pytania dotyczące kwestii dziennikarstwa, zawodów medialnych, komunikowania wizerunku, brandingu, public relations. Wartością tekstów jest przede wszystkim ambitna próba nadążania za aktualnymi problemami badań medioznawczych, połączona z szerszą refleksją dotyczącą zagranicznych systemów medialnych oraz polskiego dyskursu publicznego. Lektura dla ludzi mediów, dziennikarzy i studentów dziennikarstwa, kulturoznawców, politologów i socjologów.

Wstęp
Igor Borkowski, Dziennikarze, żurnaliści, media workers
Zmiana
Igor Borkowski, Dziennikarze w Polsce. Zmiany systemowe, wizerunkowe i profesjonalne
Katarzyna Konarska, Rewolucja czy ewolucja? Nadawcy publiczni w dobie cyfryzacji. Przykład BBC
Zbigniew Chmielewski, Pryncypia i kompromisy etyczne w zakresie komunikowania nadchodzącego pokolenia dziennikarzy, PR-owców, urzędników — refleksje badawcze
Paweł Urbaniak, Dziennikarstwo medialne i jego rola w kształtowaniu dziennikarskich kultur
Wojciech Sitarz, Kryzys ukraiński w rosyjskich mediach. Dziennikarstwo w warunkach wojny informacyjnej
Kamil Bałuk, Nowe formy gatunków dziennikarskich w sieci. Przykład projektów „The New York Times”
Paweł Gregorczyk, Media regionalne w województwie śląskim
Waldemar Mazur, Współpraca, do której nie doszło. O zamiarze wydawania „Wiadomości” przez Jerzego Giedroycia
Komunikacja
Leszek Pułka, Look into the sky. Komunikaty sacrum w przestrzeni polskiego miasta średniej wielkości
Karina Stasiuk-Krajewska, Szpital jako instytucja totalna — dyskursywne i instytucjonalne uwarunkowania komunikacji
Barbara Kilijańska, Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie — rodzaje sieci i kierunki porozumiewania się
Wojciech Jabłoński, Etyka w służbie politycznej. Deklarowanie walki z tzw. mową nienawiści jako przejaw państwowego paternalizmu
Maurycy Graszewicz, Korpus wypowiedzi polskich polityków (KWPP)
Wizerunek
Eliza Kowal, Ciało prywatne, ciało publiczne — alkohol i papierosy w kampaniach społecznych
Mariusz Wszołek, Dyferencje rynkowe w reklamie
Patrycja Obara, Ile kobiety w kobiecie — analiza wizerunku medialnego Hillary Rodham Clinton
Tomasz Łukasz Nowak, Od parodii małżeństwa po homorodzinę — o kształtowaniu wizerunku rodzin gejów i lesbijek w polskiej prasie codziennej na przykładzie „Gazety Wyborczej”
Agnieszka Tkaczyk, Gender issue on selected Catholic sites as a reflection of the division into two Churches in Poland
Michał Przechera, Pomiędzy sztuką a dziennikarstwem — muzyczne biografie w Polsce


Introduction
Igor Borkowski, Journalists, media workers
Change
Igor Borkowski, Journalists in Poland. Changes of the system, the image and the profession
Katarzyna Konarska, Revolution or evolution? Public broadcasters in the digital era. The BBCexample
Zbigniew Chmielewski, Ethical principles and compromises in communication concerning the new generation of journalists, PR professionals and public officials — a scholar’s remarks
Paweł Urbaniak, Media journalism and its role in shaping the journalistic cultures
Wojciech Sitarz, The Ukrainian crisis in the Russian media. Journalism and information warfare
Kamil Bałuk, New forms of journalistic genres on the web. Th e New York Times example
Paweł Gregorczyk, Regional media in Silesian voivodeship
Waldemar Mazur, Cooperation which has not been. The intention to publish Wiadomości by Jerzy Giedroyc
Communication
Leszek Pułka, The communication of sacrum in the space of one European city
Karina Stasiuk-Krajewska, The hospital as a total institution — discursive and institutional determinants of communication
Barbara Kilijańska, Internal communication in the enterprise — network types and lines of communication
Wojciech Jabłoński, Ethics at the service of politics. Declaring fight against the so-called hate speech as a manifestation of state paternalism
Maurycy Graszewicz, Corpus of statements by Polish politicians (CSPP)
Image
Eliza Kowal, Private body, public body — alcohol and cigarettes in public service advertising
Mariusz Wszołek, Market differentiations in advertising
Patrycja Obara, How womanly can a woman be — analysis of Hillary Rodham Clinton’s media image
Tomasz Łukasz Nowak, From a parody of marriage to homofamily — on the evolution of the image of gay and lesbian families in the Polish press as seen in the Gazeta Wyborcza daily
Agnieszka Tkaczyk, Gender issue on selected Catholic sites as a reflection of the division into two Churches in Poland
Michał Przechera, Between art and journalism — musical biographies in Poland

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter