Studia Filmoznawcze 36. Filmowe portrety pisarzy

Sławomir Bobowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3470-8
Liczba stron: 336
Rok wydania: 2015
Cena: 33,00 PLN   19,00 PLN  

Sztuka filmowa ma liczne, niektóre bardzo głębokie, związki z literaturą piękną. Każdy niemal film, zwłaszcza fabularny czy dokumentalny, a także poetycki, ma u swoich podstaw jakiś kontekst literacki: jakiś projekt słowny i jego autora. Jakiegoś pisarza. Pisarz z kolei to artysta uprawiający królową sztuk — sztukę bodaj najstarszą i przez wieki niemal bezkonkurencyjną pod względem siły i subtelności oddziaływania na ludzi. Dlatego uznaliśmy, że cały jeden numer naszego rocznika warto poświęcić zagadnieniu „filmowych portretów pisarzy”. Są zatem w tomie 36. „Studiów…” teksty o filmowych wizerunkach polskich poetów (Mirona Białoszewskiego, Cypriana Kamila Norwida), o adaptacjach utworów literackich jako swoistych próbach uchwycenia profilu duchowego ich autorów (tu: prozy Gombrowicza czy Edgara Alana Poe), o literackich inspiracjach obecnych w dorobku filmowym reżysera (Przemysława Wojcieszka czy Paola Sorrentina odwołującego się do Georges’a Simenona), o mało znanych i zaskakujących związkach z filmem znanego pisarza (Ferdynanda Goetla), o filmach będących próbami biografii słynnych pisarzy (Yukio Mishimy czy Trumana Capote’a). Inne wątki tematu portretowania pisarza w filmie ujęte w naszym tomie to: fenomen pisarstwa ściśle powiązanego z uprawianiem reżyserii (Tadeusz Konwicki i Andrzej Bart), kondycja pisarza hollywoodzkiego, powiązania pisarza i filmowca z awangardą (James Broughton, William S. Burroughs), uwikłanie pisarstwa w kontekst egzystencjalny (tekst o Jarosławie Hašku czy o filmie Alaina Resnais’ego Opatrzność).

Sławomir Bobowski, Wprowadzenie
I. ROZPRAWY I SZKICE
Adam Poprawa, Niebezpośredniość. Białoszewski w filmie Andrzeja Barańskiego Parę osób, mały czas
Marian Bielecki, Śmierć autora, czyli o tym, jak Skolimowski załatwił Gombrowicza
Krzysztof Kornacki, Koniński versus Różewiczowie. Przypadek filmu Samotność we dwoje
Katarzyna Mąka-Malatyńska, Kreowanie przeszłości — literackie i filmowe światy Andrzeja Barta
Andrzej Dębski, Polski bard na zgniłym zachodzie — o Epizodzie Berlin West Mieczysława Waśkowskiego
Łukasz Jaroń, Bovary to my. Przemysława Wojcieszka romans z literaturą
Magdalena Jonca, „Gdy ja tu pełzam, słaby i ponury...” — Cyprian Norwid w Domu św. Kazimierza Ignacego Gogolewskiego
Krzysztof Polechoński, „Przymierze literatury z filmem”. Przypadek Ferdynanda Goetla
Patrycja Włodek, Pisarze w klasycznej erze Hollywood — mity i zmagania
Miłosz Drewniak, Lotem albatrosa — Barton Fink jako artysta modernistyczny
Marek Michalik, Morderstwo non-fiction. Filmowe portrety Trumana Capote’a
Thomas Leitch, The man that wasn’t used up
Aleksanda Idczak, James Broughton — portret artysty z czasów rewolucji seksualnej
Paweł Biliński, Narkotykowy lunch. Prolegomena do filmografii (nie)znanej Williama S. Burroughsa
Radosław Łazarz, Anabasis ciała. Biografie Jarosława Haszka i Józefa Szwejka
Tadeusz Lubelski, „Nothing is written”. Opatrzność jako film o pisarzu
Diana Dąbrowska, Filmowy noir spod znaku Georges’a Simenona, czyli Konsekwencje miłości
Paola Sorrentina
Krzysztof Loska, Mishima — harmonia pióra i miecza
II. RECENZJE I OMÓWIENIA
Piotr Czerkawski, Z ziemi włoskiej do Polski... i z powrotem. O książce Polsko-włoskie kontakty
filmowe, red. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014, ss. 216
Aleksandra Idczak, Trzy spojrzenia. O książce Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej Inne spojrzenie...Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej


Sławomir Bobowski, Introduction
I. ESSAYS AND SKETCHES
Adam Poprawa, Indirectness. Białoszewski in Andrzej Barański’s film Parę osób, mały czas
Marian Bielecki, Death of the author, or how Skolimowski cooked Gombrowicz’s goose
Krzysztof Kornacki, Koniński versus the Różewicz brothers. A case of the movie Samotność we dwoje (Loneliness for two)
Katarzyna Mąka-Malatyńska, Creating the past — Andrzej Bart’s literary and film worlds
Andrzej Dębski, The writter in the service of propaganda — on Mieczysław Waśkowski’s Epizod Berlin West
Łukasz Jaroń, Bovary is us. Przemysław Wojcieszek’s romance with literature
Magdalena Jonca, “And while I’m crawling, weak and dreary...” Cyprian Norwid in St Casimir’s Home by Ignacy Gogolewski
Krzysztof Polechoński, “The alliance of literature and film.” The case of Ferdynand Goetel
Patrycja Włodek, Writers in the Hollywood’s Golden Age — myth and struggle
Miłosz Drewniak, As the albatros flies — Barton Fink as a modernist
Marek Michalik, Non-fiction murder. Truman Capote’s film portraits
Thomas Leitch, The man that wasn’t used up
Aleksandra Idczak, James Broughton — portrait of the artist from the times of the sexual revolution
Paweł Biliński, A drug lunch. Introduction to the (un)known filmography of William S. Burroughs
Radosław Łazarz, The anabasis of the body. Jaroslav Hašek’s and Josef Švejk’s biographies
Tadeusz Lubelski, „Nothing is written.” Providence as a film about a writer
Diana Dąbrowska, Film noir under the banner of Georges Simenon, or Paolo Sorrentino’s The Consequences of Love
Krzysztof Loska, Mishima — the harmony between the pen and the sword
II. BOOK REVIEWS
Piotr Czerkawski, From the Italian to the Polish land... and back. On the book Polsko-włoskie
kontakty filmowe, ed. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014, 216 pp.
Aleksandra Idczak, Three looks. On Natasza Korczarowska-Różycka’s book Inne spojrzenie... Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter